තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම් - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම්

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය අප සමාජය තුල විවිධ ක්ෂේත්‍ර‍යන් වල අත්‍ය අවශ්‍ය කාර්යයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අත්‍යඅවශ්‍යම සම්පතකි.

 

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භවිතා වන විවිධ ක්ෂේත්‍ර‍යන්

 • ඊ රාජ්‍ය
 • කෘෂි කර්මාන්තය
 • කර්මාන්ත
 • විනෝදාශ්වාදය
 • ගමනාගමන
 • ව්‍යාපාර
 • සෞඛ්‍යය
 • අධ්‍යාපනය

ඉ - රාජ්‍ය යෙදවුම් (e – Government)

 • රජයක් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි පුරවැසියන්,සමාගම්,රාජ්‍ය හා රජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ වෙනත් රටවල රාජ්‍යයන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීම ඉ-රාජ්‍යය ලෙස දැක්විය හැක.
 • රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය, රජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍ර‍ය හා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය සමග සම්බන්ද වීම තුලින් රජය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කර ගැනීම හා තොරතුරු ලබා ගැනීම ඉතා පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැක.

 

ඉ - රාජ්‍ය සංකල්පය තුලින් පහසුකම් සලසා ගන්නා සේවාලාභීන්

 • පුරවැසියන් G2C
 • ව්‍යාපාරිකයන් G2B
 • වෙනත් රාජ්‍යයන් G2G
 • සේවකයන් G2E

 

රාජ්‍ය තොරතුරු හා රජය මගින් ලබා දෙන සේවාවන් ලබා ගත හැකි නිල වේබ් ලිපින හා අන්තර්ජාල අතුරුමුහුණත් ජායාරූප

 

 

 

G2C - Government To Citizen

 • රටක පුරවැසියන් තම රජය සමග විවිධාකාර සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමේදි මෙම ඉ රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය බෙහෙවින් උපකාරී වේ.
 • යම් පුරවැසියෙකුට තම රජය පිළිබඳ තොරතුරු හා සේවා ආදිය ලබා ගැනීම වැනි විවිධ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපක්‍ර‍ම භාවිතා කල හැකි අතර  එය ඉ-රාජ්‍ය ක්‍රමය නම් වේ.

ඉ-රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය තුලින් රජයකින් පුරවැසියන්ට ලබා දෙන සේවාවන් - 

 

o රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳ නාමාවලිය ලබා ගත හැක

o රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක

o රාජ්‍ය ආයතන මගින් පුරවැසියන් වන අපට ලබා ගත හැකි සේව විස්තර ලබා ගත හැක

o බිල්පත් ගෙවීම් සේවාවන් ලබා ගත හැක

o වාහන බලපත්‍ර‍ අලුත් කිරීමේ සේවාවන් ලබා ගත හැක

o රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ සේවාවන් ලබා ගත හැක

o රටේ නීති පද්දතිය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක

o රටේ ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක

o රටේ සිතියම හා ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක

Government To Government

 • කිසියම් රටක රජයක් විසින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපක්‍ර‍ම යොදා ගනිමින් තවත් රටක රාජ්‍යයක් සමග සම්බන්ධ තා පවත්වා ගැනීම ඉ රාජ්‍ය තුල තවත් එක් සම්බන්ධතාවකි.

ඉ-රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය තුලින් රජයකින් තවත් රජයකට ලබා දෙන සේවාවන් -

o තානාපති කාර්යාල හා විසා පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට

o රජයේ නීති රීති ආදිය පෙන්වා දීම

o සංචාරකයින් සඳහා පහසුකම් සැපයීම

o රටෙහි සුන්දර ස්ථාන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

o රේගුව පිළිබඳ විස්තර ලබාදීම

o රටේ සිතියම හා ඒ පිළිබඳ තොරතුරු

 

G2B - Government To Business

 

 • කිසියම් රටක රජයක් විසින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපක්‍ර‍ම යොදා ගනිමින් රටේ පවතින ව්‍යාපාර සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම ඉ රාජ්‍ය නම් වේ. මෙහිදි රජය මගින් ව්‍යාපාර කටයුතු පහසුවෙන් කර ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් විශාල ප්‍ර‍මාණයක් ව්‍යාපාරික ප්‍ර‍ජාව වෙත ලබා දී ඇත.

ඉ-රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය තුලින් රජයකින් ව්‍යාපාර සම්බන්ධව ලබා දෙන සේවාවන් -

 

o මුදල් ගෙවීම් සේවා ලබා දීම

o බැංකු/රක්ෂණ සමාගම් පිළිබඳ තොරතුරු  ලබා දීම

o ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම හා ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම්

o වාණීජ සංවිධාන තොරතුරු ලබා ගත හැකි වීම

o ව්‍යාපාර පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීම

G2E - Government To Employees

 • රජයක් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි සේවකයන් හා සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම ඉ රාජ්‍යයෙහි තවත් එක් අවස්ථාවක් ලෙස පෙන්වා දිය හැක.

ඉ-රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය තුලින් රජයකින් රටේ සේවකාදීන්ට ලබා දෙන සේවාවන් -

 

o ආකෘති පත්‍ර‍ ආදිය ලබා දීම

o ගැසට් පත්‍ර‍ ආදිය නිකුත් කිරීම

o චක්‍ර‍ලේඛන හා විභාග ආදිය හදුන්වා දීම

o බැංකු කටයුතු හා රාජ්‍ය සේවක ණය පිළිබඳ විස්තර ලබා දීම

o රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍ර‍මයේ ලියාපදිංචි කිරීම් සේවා ලබා දීම

o පුහුණු වැඩ සටහන් ලබා දීම

 

THE END

                                                                              Prepaird by - Udaya kariyawasam