දත්ත සමුදාය (Database) - 4 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දත්ත සමුදාය (Database) - 4 කොටස

දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධති මෘදුකාංගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම 

Microsoft Access දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය මගින් තොරතුරු ගබඩා කරයි. එමගින් පහත ක්‍රියා සිදු කළ හැකිය. 

  • දත්ත සමුදාය නිර්මාණය  (Database Creation) - Microsoft Access දත්ත ගබඩාව සාදන්න සහ ගබඩා කරන්නේ කුමන ආකාරයේ දත්තද යන්න සඳහන් කිරීම සඳහා.

  • දත්ත ආදානය (Data Input) - දත්ත සමුදාය නිර්මාණය කිරීමෙන් පසුව, ඕනෑම අවස්ථාවක දත්ත ගබඩාවට ඇතුළත් කළ හැකිය.

  • විමසුම (Query) - දත්ත සමුදායෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මූලික වශයෙන් විස්තර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන යෙදුමකි.

  • වාර්තාව (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ) (Report) - දත්ත සමුදායෙන් ලැබෙන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේ වාර්තාවක මුද්‍රණය කළ හැකි පරිදි සංවිධානය කර ඇත.

 

Microsoft Access දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය මගින් පහත සංරචක සඳහා පහසුකම් සපයා ඇත. 

  1. වගු (Table) 
  2. විමසුම් (Query) 
  3. පෝරම(Forum) 
  4. වාර්තා (Report) 

 

වගු (Table) 

වගුව යනු දත්ත අර්ථ දැක්වීම සහ ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සංරචකයකි. ඔබ නව වගුවක් සාදන විට, තීරු ශීර්ෂයන් ලෙස හැඳින්වෙන ක්ෂේත්‍ර නම් කිරීම ප්‍රථමයෙන් සිදු කළ යුතුය. 

  • සෑම ක්ෂේත්‍රයකටම නමක් සහ දත්ත වර්ගයක් තිබිය යුතුය.

  • දත්ත වඩාත් ඉක්මණින් ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා හා අන්න්‍යව හදුනා ගැනීමට ප්‍රාථමික යතුරක් තිබිය යුතුය.

 

Microsoft Access මෘදුකාංගය විවෘත කිරීම - Start → Programs → Microsoft office → Microsoft office access → Blank database → Select folder and folder name (දත්ත සමුදාය තැන්පත් කිරීමට අවශ්‍ය ගොනු බහාලුම තේරීම හා එම දත්ත සමුදායට නමක් ලබාදීම) → Create 

වගු (Table) නිර්මාණය කිරීම - Create → Table design → ක්ෂේත්‍ර නාම සහ දත්ත ප්‍රරූප ලබාදීම → වගුවට නමක් ලබාදී වගුව තැන්පත් කිරීම 

 

දත්ත ප්‍රරූප / වර්ගය  (Data types)

ක්ෂේත්‍රයක් සඳහා වඩාත්ම වැදගත් දේපල වන්නේ එහි දත්ත වර්ගයයි. ක්ෂේත්‍රයක දත්ත වර්ගයක් මඟින් එය ගබඩා කළ හැක්කේ කුමන ආකාරයේ දත්තද යන්න තීරණය කරයි. Microsoft Access විවිධ වර්ගයේ දත්ත සඳහා සහය දක්වයි.

දත්ත වර්ගය (Data type)විස්තරප්‍රමාණය
කෙටි පෙළ (Short Text) ගණනය කිරීම අවශ්‍ය නොවන අංක (උදා: දුරකථන අංක) ඇතුළුව පෙළ සහ සංඛ්‍යා පෙළ හෝ සංයෝජන. අක්ෂර 255 දක්වා.
දිගු පෙළ (Long Text) දිග පෙළ හෝ පෙළ හා සංඛ්‍යා සංයෝජන. අක්ෂර 63, 999 දක්වා.
සංඛ්‍යා (Number) ගණිතමය ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කරන සංඛ්‍යාත්මක දත්ත. 1, 2, 4, හෝ බයිට් 8 ක් (අනුරූප හැඳුනුම්පතට සකසා ඇත්නම් බයිට් 16 ක්).
දිනය / වෙලාව (Date/Time) 100 සිට 9999 දක්වා වසරවල දිනය හා වේලාවන්. බයිට් 8 ක්
මුදල් (Currency) දශම ස්ථාන 1 සිට 4 දක්වා දත්ත සම්බන්ධ ගණිතමය ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කරන මුදල් අගයන් සහ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත. බයිට් 8 ක්
ස්වයංක්‍රීය අංකය (Auto Number) වගුවකට නව වාර්තාවක් එක් කළ විට මයික්‍රොසොෆ්ට් ඇක්සස් විසින් පවරා ඇති අද්විතීය අනුක්‍රමික (1 කින් වැඩි කරන ලද) අංකයක් හෝ අහඹු අංකයක්. බයිට් 4 ක් (අනුරූප හැඳුනුම්පතට සකසා ඇත්නම් බයිට් 16 ක්).
ඔව්/නෑ (Yes/No) ඔව් සහ නැත අගයන් දෙකෙන් එකක් පමණක් අඩංගු අගයන් සහ ක්ෂේත්‍ර (ඔව් / නැත, සත්‍ය / අසත්‍ය, හෝ සක්‍රිය / අක්‍රීය). බිට් 1 යි.

 

වගුවක ප්‍රාථමික යතුර පිහිටුවීම - Create → Table design →  ක්ෂේත්‍ර නාම සහ දත්ත ප්‍රරූප ලබාදීම → ප්‍රාථමික යතුර බවට පත් කළ යුතු ක්ෂේත්‍රය තේරීම → ප්‍රාථමික යතුර මත ක්ලික් කිරීම → වගුවට නමක් ලබාදී වගුව තැන්පත් කිරීම 

වගුවට දත්ත ඇතුළත් කිරීම - Home → View → Data sheet view → වගුවට දත්ත ආදානය කිරීම →  වගුව වැසීම