ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 1 - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 1

තොරතුරු වෙනත් අයකු හෝ වෙනත් පරිසරයක් සමඟ හුවමාරු කර ගැනීම සන්නිවේදන තාක්ෂණය නම් වේ.

දත්ත සකස් කර තොරතුරු බවට පත් කිරීමටත්, ඒවා හුවමාරු කර ගැනීමටත් තාක්ෂණය විවිධාකාරයෙන් යොදාගැනේ. මෙය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය නම් වේ.

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය භවිතා වන විවිධ ක්ෂේත්‍ර‍යන්,

 • ඊ රාජ්‍ය
 • කෘෂි කර්මාන්තය
 • කර්මාන්ත
 • විනෝදාශ්වාදය
 • ගමනාගමන
 • ව්‍යාපාර
 • සෞඛ්‍යය
 • අධ්‍යාපනය
 • ආරක්ෂක
 • ඉදිකිරීම්

ඊ රාජ්‍ය

රජයක්, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි පුරවැසියන්, සමාගම්, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා වෙනත් රටවල් හා රාජ්‍යයන් සමඟ සම්බන්ධතා පැවැත්වීම.

https://www.gov.lk

ඉ - රාජ්‍ය සංකල්පය තුලින් පහසුකම් සලසා ගන්නා සේවාලාභීන්

 

   .  පුරවැසියන් G2C

 • ව්‍යාපාරිකයන් G2B
 • වෙනත් රාජ්‍යයන් G2G
 • සේවකයන් G2E


G2C - Government To Citizen (රජය - පුරවැසියන්ට)

රටක පුරවැසියන් තම රජය සමග විවිධාකාර සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමේදි මෙම ඉ රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය බෙහෙවින් උපකාරී වේ.

යම් පුරවැසියෙකුට තම රජය පිළිබඳ තොරතුරු හා සේවා ආදිය ලබා ගැනීම වැනි විවිධ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය උපක්‍ර‍ම භාවිතා කල හැකි අතර  එය ඉ-රාජ්‍ය ක්‍රමය නම් වේ.

ඉ-රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය තුලින් රජයකින් පුරවැසියන්ට ලබා දෙන සේවාවන් - 

 • රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳ නාමාවලිය ලබා ගත හැක.
 • රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක.
 • රාජ්‍ය ආයතන මගින් පුරවැසියන් වන අපට ලබා ගත හැකි සේවා විස්තර ලබා ගත හැක.
 • බිල්පත් ගෙවීම් සේවාවන් ලබා ගත හැක.
 • වාහන බලපත්‍ර‍ අලුත් කිරීමේ සේවාවන් ලබා ගත හැක.
 • රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ සේවාවන් ලබා ගත හැක.                                           
 • රටේ නීති පද්දතිය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක.
 • රටේ ආණ්ඩුක්‍ර‍ම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක.
 • රටේ සිතියම හා ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත හැක.

Government To Government (රජය - තවත් රජයකට)

කිසියම් රටක රජයක් විසින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපක්‍ර‍ම යොදා ගනිමින් තවත් රටක රාජ්‍යයක් සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම ඉ රාජ්‍ය තුල තවත් එක් සම්බන්ධතාවකි.

ඉ-රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය තුලින් රජයකින් තවත් රජයකට ලබා දෙන සේවාවන් -

 • තානාපති කාර්යාල හා විසා පහසුකම් පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට
 • රජයේ නීති රීති ආදිය පෙන්වා දීම
 • සංචාරකයින් සඳහා පහසුකම් සැපයීම
 • රටෙහි සුන්දර ස්ථාන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
 • රේගුව පිළිබඳ විස්තර ලබාදීම
 • රටේ සිතියම හා ඒ පිළිබඳ තොරතුරු

G2B - Government To Business (රජය - ව්‍යාපාර සඳහා)

කිසියම් රටක රජයක් විසින් තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ උපක්‍ර‍ම යොදා ගනිමින් රටේ පවතින ව්‍යාපාර සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම ඉ රාජ්‍ය නම් වේ. මෙහිදි රජය මගින් ව්‍යාපාර කටයුතු පහසුවෙන් කර ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් විශාල ප්‍ර‍මාණයක් ව්‍යාපාරික ප්‍ර‍ජාව වෙත ලබා දී ඇත.

ඉ-රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය තුලින් රජයකින් ව්‍යාපාර සම්බන්ධව ලබා දෙන සේවාවන් -

 • මුදල් ගෙවීම් සේවා ලබා දීම
 • බැංකු/රක්ෂණ සමාගම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීම
 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම හා ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම්
 • වාණීජ සංවිධාන තොරතුරු ලබා ගත හැකි වීම
 • ව්‍යාපාර පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීම

G2E - Government To Employees (රජය - සේවකයන්ට)

රජයක් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් තම රටෙහි සේවකයන් හා සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම ඉ රාජ්‍යයෙහි තවත් එක් අවස්ථාවක් ලෙස පෙන්වා දිය හැක.

ඉ-රාජ්‍ය ක්‍ර‍මය තුලින් රජයකින් රටේ සේවකාදීන්ට ලබා දෙන සේවාවන් -

 • ආකෘති පත්‍ර‍ ආදිය ලබා දීම
 • ගැසට් පත්‍ර‍ ආදිය නිකුත් කිරීම
 • චක්‍ර‍ලේඛන හා විභාග ආදිය හදුන්වා දීම
 • බැංකු කටයුතු හා රාජ්‍ය සේවක ණය පිළිබඳ විස්තර ලබා දීම
 • රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍ර‍මයේ ලියාපදිංචි කිරීම් සේවා ලබා දීම
 • පුහුණු වැඩ සටහන් ලබා දීම

රාජ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකි වෙබ් අඩවි

 • ශ්‍රී ලංකා රජයේ වෙබ් පිටුව
 • රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය
 • තොරතුරු හා සන්ධාන තාක්ෂණ ආයතනය

 

විනෝදාශ්වාදය

 • පරිගණක ක‍්‍රීඩා
 • තොරතුරු තාක්ෂණ භාවිතයෙන් චිත‍්‍රපට නැරඹීම
 • ඩිජිටල් රූපවාහීනී නැරඹීම
 • ඉ - පුවත්පත් සහ ඉ - පොත්පත් කියවීම
 • අන්තර්ජාලයෙන් ගීත බාගැනීම
 • සමාජ ජාල (Social Networks) සම්බන්ධතා
 • ජායාරූප ලබාගැනීම (ඩිජිටල් කැමරා)