6.1 - ද්විපද ප්‍රකාශනයක ඝනායිතය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.