ලිපි
Application Development | පැස්කල් ක්‍රමලේඛය 5 | පැස්කල් ක්‍රමලේඛය _4 | පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව _3 | පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව _2 | Flow Charts & Pseudo Codes | Flow Charts & Pseudo Codes | වෙබ් අඩවි නිර්මාණය-1 | අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල - 01 | බහුවරණ 2 | බහුවරණ - 01 | පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද 2 | පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද 1 | තොරතුරු පද්ධති | පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද | පරිගනක භාෂාවන්ගේ පරිණාමය | ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේතක | ක්‍රමලේඛ භාෂා වර්ග | ක්‍රමලේඛන පැරඩයිම (Programming Paradigm) | 11.1.12 උපක්‍රමලේඛ (Sub Programs) - කාර්‍යය පටිපාටි | 11.1.11 උපක්‍රමලේඛ (Sub Programs) - ශ්‍රිත | 11.1. 10 ආරාවන් (Arrays) | 11.1.9 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන ලිවීම - 2 කොටස | 11.1.8 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන ලිවීම | 11.1.7 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ මූලික සංකල්ප - Part 2 | 11.1.6 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ මූලික සංකල්ප - Part 1 | 11.1.5 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව | 11.1.4 පුනර්කරණය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත. | 11.1.3 වරණය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත | 11.1.2 අනුක්‍රමය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත | 11.1.1 ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය - පුණරීක්ෂණ |