බහුවරණ - 01 - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

බහුවරණ - 01

1. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අඩංගු නොවන්නේ

 1. තොරතුරු තාක්ෂණය
 2. පරිගණක තාක්ෂණය
 3. බහුමාධ්‍ය තාක්ෂණය
 4. සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2. බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක පිළිතුරු පත්‍රයක් කියවිය හැක්කේ

 1. සංඛ්‍යාංකකය (Digiterlizer)
 2. ආලෝක පෑන (Light Pen)
 3. චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (MCR)
 4. පරිලෝකකය (Scanner)

3. ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රික ගණිතකර්ම සිදු කිරීමේ උපකරණය වන්නේ

 1. ඇබකසය (Abacus)
 2. ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine)
 3. ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය (Analitical Engine)
 4. රෙදි වියන යන්ත්‍රය (Machanical Looms)

4. සිදුරුපත් ක්‍රමය ලොවට හදුන්වා දුන්නේ

 1. චාල්ස් බැබේජ්
 2. ජෝසප් ජැකුවාඩ්
 3. හාවර්ඩ් එයිකන්
 4. ඇඩා ඔගස්ටා

5. ආදානය, සකස් කිරීම, ප්‍රතිදානය යනාදිය සිදු කළ හැකි යන්ත්‍රය වූයේ

 1. ඇබකසය (Abacus)
 2. ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine)
 3. ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය (Analitical Engine)
 4. රෙදි වියන යන්ත්‍රය (Machanical Looms)

6. ලොව ප්‍රථම යාන්ත්‍රික පරිගණකය වන්නේ

 1. Difference engine
 2. ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine)
 3. ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය (Analitical Engine)
 4. රෙදි වියන යන්ත්‍රය  (Machanical Looms)

7. ලොව ප්‍රථම ඩිජිටල් පරිගණකය වන්නේ

 1. ENIAC
 2. UNIVAC
 3. MARK 1
 4. IBM 704

8. ලොව ප්‍රථම ගබඩා කළ ක්‍රමලේඛ සහිත ඩිජිටල් පරිගණකය වන්නේ

 1. ENIAC
 2. UNIVAC
 3. MARK 1
 4. EDVAC

9. අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න

 1. දත්ත සකස්කර තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ලෙස හදුන්වයි
 2. අධික ප්‍රමාණයේ අනුකලිත පරිපථ (ULSI) සිව්වැනි පරම්පරාවේ දී යොදා ගන්නා ලදි
 3. සිව්වැනි පරම්පරාවේ පරිගණකයන්හි දත්ත ආදානය සඳහා මූසිකය සහ යතුරු පුවරුව භාවිතා කරන ලදි
 4. 1989 සිට මේ දක්වා පස්වන පරම්පරාව ලෙස හඳුන්වයි

 10. මධ්‍ය පරිගණක යනු

 1. පරිශීලකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් පර්‍යන්ත ඔස්සේ සම්බන්ධ වන පරිගණකයකි
 2. පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකු පර්‍යන්ත ඔස්සේ සම්බන්ධ වන පරිගණකයකි
 3. පර්යේෂණ හා ගවේෂණ කටයුතුවලට යොදා ගන්නා පරිගණකයි
 4. ඉතා බල සම්පන්න පරිගණකයි

11. සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න

 1. මහා සහ මධ්‍ය පරිගණක යන්න භාවිතයෙන් ඉවත්ව ඇති අතර ඒ වෙනුවට සේවාදායක පරිගණක යන්න භාවිත කරයි.
 2. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන පරිගණක මධ්‍ය පරිගණක වර්ගයට අයත් වේ
 3. ටැබ්ලට් සහ ස්මාට් දුරකතන මධ්‍ය පරිගණක වර්ගයට අයත් වේ
 4. වඩා වැඩි හැකියාවන්ගෙන් යුක්තව නිර්මාණය කරන ලද පුද්ගල පරිගණක “පුද්ගල සහායක පරිගණක” (PDA) ලෙස හඳුන්වයි

12. ආදාන උපාංගයක් මගින් ආදානය කරනු ලබන දත්ත මුලින්ම ගමන් කරන්නේ

 1. ද්විතීයික මතකයට (Secondary Memory)
 2. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට (CPU)
 3. ප්‍රධාන / ප්‍රාථමික මතකයට (Primary Memory)
 4. වාරක මතකයට (Cashe Memory)

13. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU) වෙත ගමන් කරන දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගනු ලබන්නේ

 1. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU)
 2. ප්‍රධාන / ප්‍රාථමික මතකය (Primary Memory)
 3. මතක රෙජිස්තර (Registers)
 4. වාරක මතකය (Cashe Memory)

14. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය මනිනු ලබන්නේ

 1. GHz – Gigahertz
 2. MHz – Megahertz
 3. Hz – Hertz
 4. MHz – megahertz

15. ප්‍රතිසම පරිගණකයකට උදාහරණයක් නොවන්නේ

 1. සංවෙදක සහිත මාර්ග ලාම්පු
 2. විද්‍යුත් තන්තු රේඛීය යන්ත්‍රය
 3. කාලගුණ මිණුම් යන්ත්‍ර
 4. වේගමාපක

16. දැක්වීමේ උපක්‍රමයක් නොවන්නේ

 1. ස්පර්ශ සංවේදී තිරය
 2. ඩිජිටල් කැමරාව
 3. ස්පර්ශ සංවේදී පෑඩය
 4. මෙහෙයුම් යටිය

 17. යතුරු පුවරුවේ දක්නට ලැබෙන යතුරු වර්ගයක් නොවන්නේ

 1. Function keys
 2. Special keys
 3. Control keys
 4. Home keys

18. ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයක් වන්නේ

 1. සුපිරික්සකය
 2. ප්‍රකාශ අක්ෂර සංජානන යන්ත්‍රය (OCR)
 3. වෙබ් කැමරාව
 4. ඩිජිටල් කැමරාව

19. Bar code හා QR code හි වෙනස වන්නේ

 1. QR code හි දත්ත වැඩියෙන් තැන්පත් කළ හැකිවීම
 2. Bar code හි දත්ත වැඩියෙන් තැන්පත් කළ හැකිවීම
 3. Bar code පොත්වල පමණක් දක්නට ලැබීම
 4. QR code පොත්වල පමණක් දක්නට ලැබීම

20. ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථාව අන්තර්ජාලයේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ වෙබ් පිටුවේ පළ කිරීමට අවශ්‍යව ඇත. මහජනතාවගේ අවධානය ඒ කෙරෙහි යොමු කර ගැනීම සඳහා මෙය දැකුම්කළු අයුරින් විවිධ වර්ණ යොදාගනිමින් පළ කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීයි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථාව වෙබ් පිටුවට පිටපත් කරගැනීම සඳහා යතුරු ලියනය කිරීම අපහසු බැවින් වෙනත් උපකරණයක් භාවිත කිරීමට ද බලාපොරොත්තුවේ. මේ සඳහා වඩාත් සුදුසු උපකරණය වන්නේ

 1. ප්‍රකාශ සලකුණු සංජානන යන්ත්‍රය (OMR)
 2. සුපරික්ෂකය
 3. ප්‍රකාශ අක්ෂර සංජානන යන්ත්‍රය (OCR)
 4. ඩිජිටල් කැමරාව