පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව _3 - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පැස්කල් ක්‍රමලේඛ භාෂාව _3

විචල්‍යයක් සඳහා පරිශීලකගෙන් අගයක් ලබාගැනීම.....

මෙම පාඩමෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ විචල්‍යයක් සඳහා පරිශීලකගෙන් අගයක් ලබාගෙන එය භාවිතා කරන ආකාරය පැහැදිලි කර ගැනීමටයි.

මෙය කලින් ලේබලයක් අලවන ලද බෝතලයකට අදාල ද්‍රව්‍ය ඇතුල් කිරීම හා නැවත ඒවා භාවිතයට ගැනීම හා සමානය.

 

  1. ඔබගේ නම ආදානය කල විට Hello < නම > තිරයේ දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලිවීම

උදාහරණය: ඔබගේ නම Eranda ලෙස ඇතුලත් කළේ නම්  Hello Eranda ලෙස තිරයේ දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලිවීම.

 

PROGRAM hello;

VAR                                      මෙම ඇවුරුණු පදය මගින් විචල්‍යයන්

                                            හඳුන්වා දෙයි.

            name : string;           අක්ෂර සමූහයක් ගබඩා කිරීම සඳහා name

                                           යන විචල්‍යය භාවිතා වේ.

BEGIN

            WRITELN (‘Please Type Your Name    :’);             

            READLN (name);

            WRITELN (‘Hello ’  + name );      Hello යන වචනය සහ name යන
                                                            විචල්‍යයෙහි ඇති අගය තිරයෙහි දක්වයි.

            READLN;

END.

 

output

Please Type Your Name    : ERANDA        පරිශීලක තමන්ගේ නම  ERANDA ලෙස   

                                                            Type කර Enter Key press කරයි.එවිට 

            

ERANDA     මෙය තිරයෛ් දිස්වේ.

 

 

 

පරිශීලක තම වයස ලබාදුන් විට තව වසර 5 කින් ඔහුගේ වයස ගණනය කර ප්‍රදර්ශනය කරයි.

 

PROGRAM Yourage;

VAR

            age : integer;          age යන විචල්‍යය පූර්ණ සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම සඳහා
                                        භාවිතා වේ.

BEGIN

            WRITELN (‘Please input Your age   : ’ ); පරිශීලකට වයස ඇතුලත් කරන ලෙස දැන්වීම

            READLN (age);                                     ඇතුලත්ව කළ වයස age විචල්‍යයෙහි ගබඩා කිරීම

            WRITELN (‘After 5 years you will be’  , age+5 , ‘ years old ’ );

                                                                       වයසට 5 ක් එකතු කිරීම සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීම

                                                                       ( මෙය පියවර 2 කින් වුවද සිදු කළ හැක.)

            READLN;

END.

 

output

Please input Your age   :  20    පරිශීලක තම වයස 20 ක්

                                             ලෙස ඇතුලත් කරයි    

 

After 5 years you will be  25 years old  මෙලෙස තිරයේ දිස්වේ.


  1. යම් සංඛ්‍යා 2 ක් ඇතුලත් කළ විට ඒවායේ එකතුව තිරයේ දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලිවීම.

PROGRAM add_numbers;

VAR

            number1, number2, total : integer;

BEGIN

            WRITELN ( ‘ Enter the first Number   : ’);         පළමු අංකය ලබාගැනීම

            READLN (number1);                                       පළමු අංකය number1හි ගබඩා කිරීම

            WRITELN ( ‘Enter the Second Number   :’ );     දෙවන අංකය ලබාගැනීම

            READLN (number2);                                       දෙවන අංකය number2 හි ගබඩා කිරීම

            Total := number1+number2;                           ඉලක්කම් 2 එකතු කර Total  හි ගබඩා කිරීම

            WRITELN (‘Total is  =’ , total );                        එකතුව ප්‍රදර්ශනය කිරීම.

            READLN;

END.

 

output

 

Enter the first Number   : 23        පළමු අංකය ලබාගැනීම

          

Enter the Second Number   : 15    දෙවන අංකය ලබා ගැනීම

 

Total is  = 38         පිළිතුර ප්‍රදර්ශනය කිරීම

 

 ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි මෙහි වීඩියෝ දර්ශන පාඨමාලාවක් මගින් ලබා දිය හැකිය.