11.1. 10 ආරාවන් (Arrays) - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11.1. 10 ආරාවන් (Arrays)

ආරාවන් (Arrays)

එකම දත්ත ප්‍රරූපයකට (data type) අයත් දත්ත සමූහයක් ආරාවන් ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

මෙතෙක් අප සිදුකළේ එක් එක් දත්තය සඳහා වෙන් වෙන්ව විචල්‍යය නාම (variable name) ලබාදීමයි (උදාහරණ : No1, No2, No3 ). නමුත් ආරාවන් භාවිතයෙන් එසේ වෙන් වෙන් විචල්‍යය නාම යටතේ තැන්පත් කළ දත්ත එක් නාමයක් යටතේ තැන්පත් කළ හැකිය. නමුත් එම දත්තයන් එකම දත්ත ප්‍රරූපයකට (data type) අයත් විය යුතුය.

ආරාවන් භාවිතා කරන්නේ, දත්ත සමූහයක් ලෙස තැන්පත් කිරීම සඳහාය. නමුත් මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ , එසේ තැන්පත් කරන දත්ත සියල්ල එකම දත්ත ප්‍රරූපයකට (data type) අයත් වීමයි.

ආරාවන් තුළ දත්ත තැන්පත් කරන්නේ අනුකමික (sequencial) අවයව සමූහයක් ලෙසිනි.

ආරාවන් තුළ තැන්පත් දත්ත වලට ප්‍රවේශ වන්නේ, එක එක අවයවයට අදාළ දර්ශකය මගිනි.

ආරාවන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි.

 • ඒකමාන ආරාව (one-dimensional array)
 • බහුමාන ආරාව (two-dimensional array)

 

ඒකමාන ආරාව (one-dimensional array)

අනුක්‍රමිකව (sequencialy) නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් දත්ත තැන්පත් කිරීම සඳහා ඒකමාන ආරාව භාවිතා කරනු ලබයි.

පහත දැක්වෙන්නේ ඒකමාන ආරාවකි.

 • මෙහි [0] , [1] , [2] , [3] , [4] ලෙස දැක්වෙන්නේ ආරාවේ එක් එක් අවයවයට අදාල දර්ශකයයි (index).
 • 2 , 5 , 1 , 3, 4 ලෙස දක්වා ඇත්තේ එක් එක් දර්ශකය යටතේ තැන්පත් කර ඇති දත්තය වේ. එය අවයවය (element) ලෙස හැදින්වේ.
 • මෙහි පළමු අවයවය 2 වන අතර අවසන් අවයවය 4 වේ.

 

ආරාවක දර්ශකය (index),

 • මගින් අවයවය ඇති ස්ථානය පෙන්නුම් කරයි.
 • බින්දුවෙන් [0] හෝ එකෙන් [1] පටන් ගත යුතුය.
 • කොටු සගල වරහන් (squre brackets) තුළ දක්වනු ලබයි.
 • නිතරම ආරාවේ ඇති අවයව වලට වඩා එකක් අඩු අගයක් ගනී.

 

දත්ත ප්‍රරූපය " Integer " වන ආරාවක් පරිගනක වැඩසටහනක් තුළ දක්වන්නේ පහත පරිදිය.

කාරක රීතිය (Syntax)

                 Var NameOfArray : array [first value .. last value] of data type ;

උදාහරණ :

Var Numbers : array [0..25] of integer ;

 

දත්ත ප්‍රරූපය " Character " වන ආරාවක් පරිගනක වැඩසටහනක් තුළ දක්වන්නේ පහත පරිදිය.

කාරක රීතිය (Syntax)

                    Var NameOfArray : array [data type] of first value .. last value ;

උදාහරණ :

ch_array = array[char] of 1..26;

 

දත්ත ප්‍රරූපය " Real " වන ආරාවක් පරිගනක වැඩසටහනක් තුළ දක්වන්නේ පහත පරිදිය.

කාරක රීතිය (Syntax)

              Var NameOfArray : array [first value .. last value] of data type ;

උදාහරණ :

Var Numbers : array [0..25] of real ;

 

ආරාවක එක් එක් අවයවයට අදාළව දර්ශලය දක්වන ආකාරය.

Numbers[0]

Numbers[1]

Numbers[2]

Numbers[3]

Numbers[4]

Numbers[5]

 

ආරාවක අගයන් / අවයව ප්‍රතිදානය කිරීම.

 • ආරාවක අගයන් / අවයව ප්‍රතිදානය කරනු ලබන්නේ එහි දර්ශකය  පදනම් කරගෙනය.
 • පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ දී ප්‍රතිදානයන් ලබාදෙන ආකාරයට , එක් එක් අවයවයට අදාල ඩර්ශකය යොදා ගෙබිමින් පහත පරිදි අගයන් / අවයව ප්‍රතිදානය කරනු ලබයි.

writeln('Element 1 is',Numbers[0]);

writeln('Element 2 is',Numbers[1]);

writeln('Element 3 is',Numbers[2]);

writeln('Element 4 is',Numbers[3]);

 

උදාහරණ  : පරිශීලකයාවිසින් ලබාදෙන සංඛ්‍යා 10 ක් ආදානය ලෙස ගෙන, එම සංඛ්‍යා 10 ආරාවක තැන්පත් කර , ආරාවේ තැන්පත් කළ අගයන් ප්‍රතිදානය කරන්න.

program exArrays2;
var        n: array [1..10] of integer;
             i: integer;
begin
             for i := 1 to 10 do
             begin
                  writeln('Enter a number');
                  read(n[i]);
             end;
             writeln(n[1]);
             writeln(n[2]);
             writeln(n[3]);
             writeln(n[4]);
             writeln(n[5]);
             writeln(n[6]);
             writeln(n[7]);
             writeln(n[8]);
             writeln(n[9]);
             writeln(n[10]);
end.