ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේතක - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේතක

ව්‍යාජ කේතක

     පරිගණක වැඩසටහනක් විස්තර කිරීමේ ලඝු ආකාරය ව්‍යාජ කෙතකයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. කිසියම් භාෂාවක රීති යොදා ගැනීමට වඩා මෙහිදී සාමාන්‍ය වදන් යොදා ගනී. වැඩ සටහන කෙසේ ක්‍රීයාකරයිද යන්න පිළිබද අදහසක්  ව්‍යාජ කේතක මගින් ලබාගත හැක.

අල්ගොරිතමයේ එක් එක් ප්‍රකාශ සදහා යොදා ගන්නා සරල ඉංග්‍රීසි වචන 

ආරම්භය - BEGIN

අවසානය - END

අදානය - INPUT, READ, GET

ප්‍රතිදානය - OUTPUT, DISPLAY, SHOW

ක්‍රියාවලිය - PROCESS, CALCULATE

වරණය  -   IF… THEN… ELSE… ENDIF…

පුනර්කරණය -

      WHILE – ENDWHILE

      FOR – DO

      REPEAT - UNTIL

 

ගැලීම් සටහන්

    පරිගණක වැඩසටහනක ඇති ක්‍රීයාවලි / මෙහෙයුම් රූපමය හා  පටිපාටිගත ඉදිරිපත් කිරීමට  ගැලීම් සටහන් යොදා ගැනේ.

ගැලීම් සටහනක් ඇදීම සදහා භාවිතා කරන සම්මත සංකේත 

 

 

 ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කොට එහි එකතුව පෙන්වීම සදහා ගැලීම් සටහන සහ ව්‍යාජ කෙතකය ගොඩ නගමු.

ඉලක්කම් දෙක X හා Y ලෙසත් එකතුව total ලෙසත් ගනිමු.

ගැලීම් සටහන

ව්‍යාජ කෙතකය

BEGIN

    INPUT x,y

    Total = x+y

    DISPLAY total

END