11.1.6 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ මූලික සංකල්ප - Part 1 - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11.1.6 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ මූලික සංකල්ප - Part 1

පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ මූලික සංකල්ප


 

පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවෙන් පරිගණක වැඩසටහන් ලිවීම සඳහා පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ මූලික සංකල්පයන්ට අදාල කාරක රීති (syntax) ඉගෙන ගැනීම ඉතා වැදගත වේ.

 

ඇවිරුණු පද (Reserved Words)

යම් පරිගණක භාෂාවක එම භාෂාවට විශේෂිත වූ පද ඇවිරුණු පද ලෙස හැඳින්වේ. මේවා keywords ලෙස ද හඳුන්වනු ලබයි.

 උදාහරණ:

and array begin case const
div do downto else end
file for function goto if
in label mod nil not
of or packed procedure program
record repeat set then to
type until Var while with


හඳුන්වන (identifier)

ක්‍රමලේකනයක් හැදින්වීම සඳහා යොදාගනු ලබන  විචල්‍යයක් හෝ නියතයක් හඳුන්වන ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

 

හඳුන්වන යෙදීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු නීති.

 • ඕනෑම පරිගනක භාෂාවක ඇවිරුණු පද (reserved words) භාවිතා නොකළ යුතුය.
  • variable , program, array , if , else , begin , end , get යනාදිය භාවිතා කළ නොහැකිය.

 • ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයකින් ආරම්භ කළ යුතුය.
  • ඉලක්කමකින් හෝ වෙනත් සංඛේතයකින් ආරම්භ නොකළ යුතුය.
  • ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයට පසුව ඉලක්කම් යෙදිය හැකිය.

 • ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයෙන් පසුව යටිඉර (_) යොදාගත හැකිය.

 • හඳුන්වනයෙහි වචන දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් පවතී නම්, ඒවා අතර පරතරයක් නොතිබිය යුතුය.
  • හඳුන්වනයෙහි වචන දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් පවතින විට එවා වෙනකර හදුනාගැනීමට පහත ක්‍රම අනුගමනය කළ හැකිය.
   1. Camel Notation අනුගමනය කිරීම.
    • මෙහිදී පළමු වචනයේ පළමු අකුර පොඩි අකුරක් (simple letter) ද ඊළඟ වචන වල මුල් අකුර ලොකු අකුරු (capital letters) ද භාවිතා කරයි.
    • උදා:- studentNumber , indexNumber , areaOfCircle , numberOfKids
   2. යටිඉර (_) භාවිතයෙන් වචන වෙන්කර දැක්වීම.
    • උදා:- student_number , index_Number , Area_Of_Circle , Number_of_kids
   3. වචන වල මුල අකුර විශාල අකුරු භාවිතා කරමින් ලිවීම.
    • උදා:- StudentNumber , IndexNumber , AreaOfCircle , NumberOfKids

 • හඳුන්වන සඳහා පහත අනුලක්ෂණ භාවිතා නොකළ යුතුය.
  • ~     !    @    #    $    %    ^    &    *    (    )     -     +     =     [    ]     {     }         |     :     ;      '      "      <    >      ,       .      ?     /

 • හඳුන්වන සඳහා අර්ථවත් නමක් යොදා ගැනීම වැදගත් වේ.

 

හඳුන්වන සඳහා අර්ථවත්නමක් යොදා ගැනීඉමේ වාසි / වැදගත්කම (Advantages)

 • ක්‍රමලේඛනය වෙනස් කිරීම ඉතා පහසු වේ.
 • ක්‍රමලේඛනය තේරුම් ගැනීම ඉතා පහසු වේ.
 • ක්‍රමලේඛනය මගින් හඳුන්වනු ලබන විචල්‍යයන් පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකිය.

 

විචල්‍යය (Variable)

විචල්‍යය යනු හඳුන්වන වර්ගයක් වන අතර මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙම හඳුන්වන සඳහා පවරන ලද අගය ක්‍රමලේඛනය ක්‍රියාත්මක් වීමේදී වෙනස් වේ.

පැස්කල් භාෂාවේ දී විචල්‍යය හැදින්වීම සඳහා "Var" ඇවිරුණු පදය භාවිතා කරයි.

 

විචල්‍යය ලිවීමේ කාරක රීතිය. (Syntax)

Var Identifire : data type ;

 

උදාහරණ : Var count : integer

 

නියත ( Const )

නියත යනු හඳුන්වන වර්ගයක් වන අතර මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මේ සඳහා පවරණ අගය කිසිඳු විටෙක වෙනස් නොවීමයි.

නියත හැදින්වීම සඳහා පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ දී "const" ඇවිරුණු පදය භාවිතා කරයි.

 

නියත ලිවීමේ කාරක රීතිය. (Syntax)

Const Identifire := value ;

 

උදාහරණ : Const pi = 22/7 ;