පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද 2 - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද 2

විසඳුම් සැලසුම් කිරීම. (Designing the Solution)

මෙම පියවරේ දී පද්ධති විශ්ලේෂකයා විසින් නව පද්ධතිය මගින් ඉටුවිය යුතු කාර්යයන් ඉටු කරන්නේ කෙසේද යන්න සැළසුම් කරනු ලබයි. මේ සඳහා ගැලීම් සටහන් ආදිය භාවිතා කරයි. 

මෙම පියවරේ දී පහත කාර්යයන් සිදු කරනු ලබයි.

 • මෘදුකාංග හඳුනා ගැනීම.
 • අවශ්‍ය දෘඪාංග හඳුනා ගැනීම.
 • අතුරුමුහුණත් (User Interface) නිර්මාණය කිරීම.
 • එක් එක් උප පද්ධති වල පරායත්ත බව හඳුනා ගැනීම.
 • පරීක්ෂණ සැළසුම්.

 

 

විසඳුම් කේතනය කිරීම. (Coding the Solution)

සැළසුම් කරන ලද පද්ධතිය කේතකරණය කිරීම මෙම පියවරේ දී සිදු කරනු ලබයි. ඒ සඳහා සුදුසු පරිගණක භාෂාවක් තෝරාගනී.  මෙය මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන් (Software Engineers) විසින් සිදු කරනු ලබයි.

 

 

විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීම හා දෝෂ ඉවත් කිරීම. (Testing and Debugging)

වැඩි දියුණු කරන ලද පද්ධතිය ක්‍රියාවේ යෙදවීමට පෙර එහි ඇති දෝෂ (Bugs) ඉවත කිරීම මෙම පියවරේ දී සිදු කරනු ලබයි.

මෙහි දී නිරීක්ෂණය කරනු ලබන දෝෂ වර්ග 3 කි.

 • කේතන දෝෂ
 • සැළසුම් දෝෂ
 • අවශ්‍යතා දෝෂ

මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් වන Quality Assurance Staff විසිනි.

විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයකි.

 • ඒකක පරීක්ෂාව (Unit Testing)
 • සමස්ථපරීක්ෂාව (Integrated Testing)
 • පද්ධති පරීක්ෂාව (System Testing)
 • ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (Acceptense Testing)

 

ඒකක පරීක්ෂාව (Unit Testing)

පද්ධතියේ ඒකක වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරයි.

 

 

සමස්ථපරීක්ෂාව (Integrated Testing)

ඒකක පරීක්ෂාව සිදු කරන ලද පද්ධතියේ ඒකක නිසිලෙස එකාබද්ධ කර පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම සමස්ථ පරීක්ෂාව ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

 

පද්ධති පරීක්ෂාව (System Testing)

පද්ධතියට අදාළ ආදාන ලබාදෙමින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිදාන ලැබේදැයි පරීක්ෂා කරයි.

 

ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (Acceptense Testing)

පරිශීලකයාට පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඉඩකඩ සලසා දී පරිශීලකයාගේ අදහස් අනුව යෝජිත පද්ධතිය අනුමත කිරීම හෝ නිවැරැදි කළ යුතු දෑ පෙන්වීම සිදු කරයි.

 

 

පද්ධතිය පිහිටුවීම. (Deployment of the System)

විසඳුම් පරීක්ෂාවේ දී හඳුනා ගත් වැරදිතැන් නිවැරැදි කර පද්ධතිය පිහිටුවීම මෙම පියවරේ දී සිදු වේ.මෙහිදී සම්පූර්ණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලේඛන ගත කරන අතර පද්ධතිය භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව පරිෂීලකයන් දැනුවත් කරයි.

 

පද්ධති පිහිටුවීමේ ක්‍රම කිහිපයකි.

 • ඍජු පිහිටුවීම (Direct Deployment)
 • සමාන්තරව පිහිටුවීම (Parallel Deployment)
 • නියමුමය පිහිටුවීම (Pilat Deployment)
 • අදියරමය පිහිටුවීම (Phase Deployment)

 

 

ඍජු පිහිටුවීම (Direct Deployment)

පරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කර නව පද්ධතිය පිහිටුවීම ඍජු පිහිටුවීම නම් වේ.

 

සමාන්තරව පිහිටුවීම (Parallel Deployment)

නව පද්ධතියේ සාර්ථකත්වය මැනීම සඳහා පවතින පද්ධතිය හා නව පද්ධතිය යන දෙකම සමාන්තරව කෙටි කාලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සමාන්තරව පිහිටුවීම නම් වේ. නව පද්ධතිය සාර්ථක වන්නේ නම් පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත්කර දමනු ලබයි.

 

නියමුමය පිහිටුවීම (Pilat Deployment)

පද්ධතිය කුඩා පරිමා ක්ෂේත්‍රයක මුලින් ම ස්ථාපනය කිරීම නියමුමය පිහිටුවීම නම් වේ.

උදාහරණ :

ලංකාවේ සියලු ම පාසල් වල ස්ථාපනය කිරීමට සාදන ලද පාසල් කළමනාකරණ පද්ධතියක් , අනෙකුත් පාසල් වලට ස්ථාපනය කිරීමට පෙර එක් පාසලකට ස්ථාපනය කර එහි යෝග්‍යතාව පරීක්ෂාකර බැලීම.

 

අදියරමය පිහිටුවීම (Phase Deployment)

පැරණි පද්ධතියේ තෝරාගත් කටස් පියවර වශයෙන් නව පද්ධතියේ ස්ථාපිත කරයි. එය සාර්ථක වූ පසු ඊළඟ කොටස වෙත යයි.

 

 

පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම. (Maintenance of the System)

පදිංචි පිහිටුවීමෙන් පසුව පැනනගින ගැටලු මඟහරවා ගැනීමටත් තාක්ෂණික දියුණුව සමඟ පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීමත් මෙම පියවරේ දී සිදු කරනු ලබයි.

 

මෙම අදියරේ දී සිදු කරන කාර්යයන් පහත පරිදි වේ.

 • පරිගණක මෘදුකාංග , පරිගණක ජාලය යනාදිය නඩත්තු කිරීම.
 • පරීක්ෂාවේදී හඳුනාගැනුන දෝෂ නිවැරැදි කිරීම.
 • පරිශීලකයන්ගේ අලුත් අවශ්‍යතා සඳහා විසඳුම් ලබාදීම.
 • තාක්ෂණයේ වෙනස්වීම් යාවත්කාලීන කිරීම.