බහුවරණ 2 - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

බහුවරණ 2

01. ආදාන මෙන්ම ප්‍රතිදානයන් ද ලබාදෙන උපක්‍රම සඳහා උදාහරණයක් නොවන්නේ

 1. ඩිජිටල් කැමරාව (Digital Camera)
 2. ස්පර්ශ සංවේදී තිරය (Touch screen)
 3. ATM යන්ත්‍රය (Automatic Taller Machine)
 4. මයික්‍රොපෝනය (Microphone)

 

02. මෘදු පිටපත් අකාරයට දත්ත ප්‍රතිදානය කරන උපකරණයක් වන්නේ

 1. මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (Printer)
 2. පරිගණක තිරය (Monitor)
 3. සුපරික්සකය (Scanner)
 4. ෆොටෝ කොපි යන්ත්‍රය (Fhoto copy machine)

 

03. අලෝක විමෝචක දියෝඩ (LED) අද වඩාත් ප්‍රචලිතව ඇත්තේ

 1. බහුලව භාවිතා වන නිසා
 2. මිල අඩු නිසා
 3. අඩු විදුලි පරිභෝජනය නිසා
 4. භාවිතය පහසු නිසා

 

04. ද්‍රව ස්ඵටික ප්‍රදර්ශක පරිගණක තිරයක (LCD) ලක්ෂණයක් නොවන්නේ

 1. අඩු විදුලි පරිභෝජනය හා අඩු ඉඩ ප්‍රමාණය
 2. දර්ශනය වීම් සීමිත පරාසයක වීම
 3. තිරයේ සෙලවීම අඩු බව
 4. මිලෙන් අඩු වීම

 

05. පරිගණක තිරයක ගුණාත්මක බව තීරණය කරන සාධක වන්නේ

 1. පරිගණක තිරයේ විභේදනය සහ වර්ණ ප්‍රමාණය
 2. LCD ද CRT ද යන්න
 3. පින්තූර වල පැහැදිලි බව
 4. පරිගණකය මගින් එක් වරකට් කළ හැකි වැඩ ගණන

 

06. ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිදහස් වෙබ් අඩවිය වන්නේ

 1. https://www.gov.lk
 2. http://www.icta.lk
 3. http://www.edupub.gov.lk
 4. http://www.schoolnet.lk

 

07. ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස් ත්‍රිමාණ ලෙස බලාගැනීමට හැකි උපකරණය වන්නේ

 1. CAT (පරිගණකගත ආක්ෂක ශරීර ස්ථර එක්ස්රේ යන්ත්‍රය)
 2. MRI (චුම්බක අනුනාද මූර්තන යන්ත්‍රය)
 3. EEG (විද්යුත් නිකර්පර රේඛණ යන්ත්‍රය)
 4. ECG (විද්යුත් තන්තු රේඛීය යන්ත්‍රය)

 

08. ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස් සවිස්තරාත්මක ලෙස බලාගැනීමට හැකි උපකරණය වන්නේ

 1. CAT (පරිගණකගත ආක්ෂක ශරීර ස්ථර එක්ස්රේ යන්ත්‍රය)
 2. MRI (චුම්බක අනුනාද මූර්තන යන්ත්‍රය)
 3. EEG  (විද්යුත් නිකර්පර රේඛණ යන්ත්‍රය)
 4. ECG (විද්යුත් තන්තු රේඛීය යන්ත්‍රය)

 

09. ඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා උදාහරණයක් නොවන්නේ

 1. පේළි / රේඛා මුද්‍රකය (Line printer)
 2. ඩෙසි රෝද මුද්‍රකය (Desi wheel printer)
 3. ඌර්ධවපාතනය මගින් සායම් අතුරන මුද්‍රකය
 4. තිත් න්‍යාස මුද්‍රකය (Dot matrix printer)

 

10. දත්ත සකස් කරන තුරු තාවකාලිකව රඳවා ගනු ලබන්නේ

 1. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory - RAM)
 2. පාඨන මාත්‍ර මතකය (Read Only Memory - ROM)
 3. වාරක මතකය (Cash memory)
 4. දෘඪ තැටිය (Hard disk)

 

11. ප්‍රාථමික මතකයට අයත් නොවන්නේ

 1. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory - RAM)
 2. රෙජිස්තර (Registers)
 3. වාරක මතකය (Cash memory)
 4. පාඨන මාත්‍ර මතකය (Read Only Memory - ROM)

 

12. නශ්‍ය නොවන මතකයකි

 1. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory - RAM)
 2. රෙජිස්තර (Registers)
 3. වාරක මතකය (Cash memory)
 4. පාඨන මාත්‍ර මතකය (Read Only Memory - ROM)

 

13. පරිගණකයේ මූලික ක්‍රියාවලියට අදාළ දත්ත තැන්පත් කර ඇත්තේ

 1. දෘඪ තැටියේ
 2. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ
 3. BIOS
 4. CIMOS

 

14. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක මතකය යනු

 1. වාරක මතකය (Cash memory)
 2. රෙජිස්තර (Registers)
 3. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (Arrithmetical and Logical Unit - ALU)
 4. පාලන ඒකකය (Control Unit - CU)

 

15. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක සහ ප්‍රාථමික මතකය අතර ඇති මතකය වන්නේ

 1. වාරක මතකය  (Cash memory)
 2. රෙජිස්තර (Registers)
 3. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory - RAM)
 4. පාලන ඒකකය (Control Unit - CU)

 

16. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය වැඩි වීමට වැදගත් වන මතකය වන්නේ

 1. වාරක මතකය  (Cash memory)
 2. රෙජිස්තර (Registers)
 3. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (Arrithmetical and Logical Unit - ALU)
 4. පාලන ඒකකය (Control Unit - CU)

 

17. චුම්භක මාධ්‍ය උපක්‍රමයක් නොවන්නේ

 1. දෘඪ තැටිය (Hard disk)
 2. සංයුක්ත තැටි (Compact Disc)
 3. නම්‍ය තැටි (Floppy disk)
 4. සිප්වන තැටි (Zip disk)

 

18. Server පරිගණකයක දත්ත උපස්ථ කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ

 1. දෘඪ තැටිය (Hard disk)
 2. නම්‍ය තැටිය (Floppy disk)
 3. චුම්භක පටිය (Magnetic tape)
 4. බ්ලූ-රේ තැටිය (Blue-ray)

 

19. ධාරිතාවය වැඩිම උපාංගය වන්නේ

 1. දෘඪ තැටිය (Hard disk)
 2. සංයුක්ත තැටි (Compact Disc)
 3. සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි (Digital Versatile Disc - DVD)
 4. බ්ලූ-රේ තැටිය (Blue-ray)

 

20. Compact Disc හි ධාරිතාවය වන්නේ

 1. 650-900 GB
 2. 600-900 MB
 3. 650-900 MB
 4. 450-600 MB