අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල - 01 - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල - 01

අන්තර්ජාලය යනු

          ලෝකයේ පවතින පරිගණක හා පරිගණක ජාල අතර එකිනෙක සම්බධතා ගොඩනගා ගනිමින් තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය "අන්තර්ජාලය" මගින් සිදුකරනු ලබයි. එමන්ම ලොව වේගවත්ම තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ මාර්ගයද අන්තර්ජලයි.

               ක්‍රි:ව  1960 දශකයේ අගබාගයේදී ඇමෙරිකානු ආරක්ෂක අංශය යටතේ තිබු Advanced Research Projects Agency(ARPA) මගින් ආරම්භ කරනලද ARPA NET අන්තර්ජාලයේ ආරම්භය සනිහටුහන් කරන ලදී. ප්‍රාදේශීය වශයෙන් විසිරී පවත්නා විශ්ව විද්‍යාල, විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සිදුකරන ආයතන හා පරගණක පද්ධති එකිනෙක පහසුවෙන් සම්බන්ධ කිරීම ARPA NET ජාලයේ ප්‍රධාන අරමුණ විය.

            අර්ම්භයෙදී ඉතාම කුඩාවට ආරම්භ වූ මෙම ARPA NET ජාලය වර්තමානය වනවිට ටිකෙන් ටික වර්ධනය වී ලොවපුරා අසීමිත පරිගණක සංඛ්‍යාවක් එකතු වීමෙන් ලෝකයම විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත්වී ඇත.එමෙන්ම අද වන විට ඔබට අදාල ඕනෑම විෂයකට අදාල තොරතුරු අන්තර්ජාල තුලින් ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත. වාර්තමානය වනවිට අන්තර්ජාලය සදහා තනි හිමිකරුවකු නොමැති අතර අන්තර්ජාල සමාජය (Internet Society) නම් අදායම් නොලබන සංවිධානය විසින් අන්තර්ජාලය භාවිතය පිළිබද ප්‍රතිපත්ති මෙන්ම අන්තර්ජාලයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වාගෙන යනු ලබන  නියමාවලින් (Protocol) පිලිබදව කටයුතු කරයි.

URL (Uniform Resource Locator) යනු

             ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය(Uniform Resource Locator)  යනු වෙබ් අඩවි වල තියන විවිද සම්පත් අනන්‍යව හදුනා ගැනීම මෙයින් සිදුවේ.

උදා:-  http://www.myschool.lk/eBook/Sinhala/ict.pdf

ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකයේ කොටස් කිහිපයකි.

  • නියමාවලි (Protocol) උදා:-  http://
  • සේවාව (World Wide Web) උදා:- www.
  • වසම්නාමය (Domain Name) උදා:- myschool.lk
  • සම්පත් පවතින ස්ථානය ( Path where the Resource is Locate) උදා:- eBook/Sinhala
  • සම්පත් ගොනුව (Resource) උදා:- ict.pdf * url එකක අනිවාර්යෙන් නියමාවලිය සහ වසම්නමය පැවතීම අනිවාර්ය වේ.