පැස්කල් ක්‍රමලේඛය _4 - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පැස්කල් ක්‍රමලේඛය _4

පැස්කල් ක්‍රමලේඛ ---4

විචල්‍යයන් සඳහා අගයන් ඇතුලත් කිරීම, ඒවා යොදා ගනිමින් ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම සහ ඒවා ප්‍රදර්ශනය කිරීම

  1. වාහනයක් ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කර තත්පර 40 කදී මීටර් 5 ක් ගමන් කළේ නම් වාහනය ගමන් කළ වේගය සොයා එය තිරයේ දිස්වීමට ක්‍රමලේඛයක් ගොඩනගන්න.

(වේගය(speed) = ගමන් කළ දුර (distance) / ඒ සඳහා ගත වූ කාලය (time) )

මෙහිදී දුර සහ කාලය සඳහා අගයන් කලින් ගබඩා කර තබන අතර ඒවා භාවිතයෙන් වේගය ගණනය කරයි. නමුත් පෙර පාඩමට අනුව පරිශීලකට අගයන් ඇතුලත් කිරීමට ඉඩ ලබා දී එම අගයන් ගණනය සඳහා යොදා ගත හැකිය. එවිට  CONST කොටස වෙනුවට time සහ distance විචල්‍යයන් ලෙස VAR යටතේ අර්ථ දැක්විය යුතුය.

PROGRAM SPEED_1;

CONST

time = 40;                               time සහ distance යන නියතයන් සඳහා

                                               පිළිවෙලින් 40 හා 5 ගබඩා කර ඇත.

distance = 5;

VAR

            speed        : real;

BEGIN

            spead :=distance/time;    වේගය ගණනය කර spead නම් විචල්‍යයෙහි ගබඩා කරන්න.

            WRITELN (‘speed of the vehicle is ’ , speed ); වේගයෙ තිරයෙහි ප්‍රදර්ශනය කරන්න

            READLN;

END.

  

** ඉහත උදාහරණ 2 ඇසුරින් දුර සහ කාලය සඳහා කැමති අගයන් ඇතුලත් කළ විට වේගය සෙවීමට ක්‍රමලේඛය නැවත ලියන්න.

 

  1. යම් සංඛ්‍යා 2 ක් ඇතුලත් කළ විට ඒවායේ එකතුව(Addition), අන්තරය (Subtraction), ගුණිතය(Multiplication), (Division) සහ සාමාන්‍ය අගය (Average) තිරයේ දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලිවීම.

+  -එකතු කිරීම

-   -අඩු කිරීම

*  -ගුණ කිරීම

/   - බෙදීම

:=  - සමාන කිරීම

 3. පෑනක, පොතක සහ පාසැල් බෑගයක මිල ආදානය කළ විට පෑන් 3ක් , පොත් 10ක් සහ පාසැල් බෑගයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල සොයා ඒ සඳහා 5% ක වට්ටමක් ගණනය කර වට්ටම සහ  එවිට ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල තිරයේ දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලිවීම. (වට්ටම = මුදල *5/100 සහ ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ මුදල = මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල- වට්ටම ලෙස ගන්න.)

 

PROGRAM Bill;

VAR

            pen, pencil, bag, amount, discount, payment : real;

BEGIN

            WRITE  (‘Price of a Pen : ’ );                     ඒක් ඒක් භාණ්ඩයේ මිල ඇතුලත් කරන ලෙස පරිශීලකට දන්වයි

            READLN (pen);                           පරිශීලක ඇතුලත් කරන අගයන් අදාල විචල්‍යයන් තුල ගබඩා වේ

            WRITE (‘Price of a Pencil  :’ );

            READLN (pencil);

            WRITE (‘Price of a School Bag   :’ );

            READLN (Bag);

 

            amount := 3*Pen + 10*pencil + bag;    මෙහි දී අදාල ගණනය කිරීම් සිදුකර amount  

            discount := amount * 5 / 100;               discount සහ payment යන විචල්‍යයන් තුල ගබඩා කරයි

            payment := amount – Discount;

පහත වගන්ති මගින් සුදුසු පරිදි සකස් කරන ලද බිල්පතක් ප්‍රදර්ශනය කරයි.

 

WRITELN(‘ BILL FOR THE SALE’);                        මාතෘකාව මුද්‍රණය කිරීම සඳහා

WRITELN(‘ ================’);               යටි ඉර දිස්වීම සඳහා

WRITE (‘Price of a Pen is  ’, pen );

WRITE(‘Price of a Pencil is  ’ ,pencil);

WRITE (‘Price of a School Bag is  ’ , bag );

WRITELN(‘ --------------------------------------’);

WRITE (‘ total is               ’, total );

WRITE (‘Discount is        ’, discount );

WRITE (‘Amount to pay  ’, payment );

WRITELN(‘ ========================’);

READLN;

READLN;

END.

 

 

  • සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග(x) සහ පළල(y) ආදානය කළ විට එහි වර්ගඵලය(area) සහ

පරිමිතිය (circumference ) තිරයෙහි දිස්වීමට ක්‍රමලේඛය ලියන්න.

 

PROGRAM rect_area;

VAR     x,y , area , cir: integer;

BEGIN

                        WRITELN (‘ x =   ’ , x );      සෘජුකෝනාස්‍රයේ දිග සහ පළල පරිශීලකට ඇතුලත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි

                        READLN( x );                      පරිශීලක දෙන ලද අගය ගබඩා කරගනියි.

                        WRITELN (‘ y =   ’ , y );

                        READLN(y );

                        area := X * Y;                     වර්ගඵලය ගණනය කිරීම

                        Cir := 2 * ( x + y );             පරිමිතිය ගණනය කිරීම

                        WRITELN (‘area =   ’ , area ); වර්ගඵලය ප්‍රදර්ශනය කිරීම

                        WRITELN (‘Circumference =   ’ , Cir );පරිමිතිය ප්‍රදර්ශනය කිරීම

                        Readln;

Readln;

END.

 

  

  1. වෘත්තයක අරය  (radius) ලබාදුන් විට එහි වර්ගළුලය (Q) සහ පරිධිය ( w) ගණනය කර එය තිරයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම. මෙහිදී pi= 22/7 හි අගය t නම් නියතයක් ලෙස මතකයෙහි ගබඩා කර ඇත.

 

PROGRAM area_cir;

CONST

    t :=22/7;

VAR     a, Q, W : integer;

BEGIN

     writeln('please enter the radius');    පරිශිලකගෙන් අරය සඳහා අගයක් ලබාගැනීම

     readln(a);                                       අරය a හි ගබඩා කිරීම

     Q:= t* a*a;                                     වර්ගඵලය හා පරිධිය ගණනය කිරීම

     w:= 2*t* a;

     writeln(Q);                                       ප්‍රතිඵල ප්‍රදර්ශනය කිරීම

     writeln(w);

     readln;

END.