ක්‍රමලේඛ භාෂා වර්ග - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ක්‍රමලේඛ භාෂා වර්ග

ශ්‍රිතමය පරිගණක භාෂා (Functional programming Languages)

 • ශ්‍රිතමය පරිගණක භාෂා යනු ප්‍රකාශන පරිගණක භාෂාවකි.
 • ශ්‍රිතමය පරිගණක භාෂා ගණිතමය ගණනය කිරීම් වලින් සමන්විත වේ.
 • මෙහිදී ශ්‍රිත සඳහා අගයන් ඇතුළත් කර ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ලබයි.

 

තාර්කික පරිගණක භාෂා (Logic programming Languages)

 • තාර්කික පරිගණක භාෂා යනු ප්‍රකාශන පරිගණක භාෂාවකි.
 • ශ්‍රිතමය පරිගණක භාෂා ගණිතමය තර්ක ගණනය කිරීම් වලින් සමන්විත වේ.

 

පටිපාටිගත පරිගණක භාෂා (Procedural programming Languages)

 • පටිපාටිගත පරිගණක භාෂා යනු විධානාත්මක පරිගණක භාෂා වර්ගයකි.
 • ඉතා හොඳින් ව්‍යූහගත වූ පියවර මාලාවකින් සහ පටිපාටි වලින් සමන්විත ක්‍රමලේඛන භාෂා, පටිපාටිගත පරිගණක භාෂාවන්ට අයත් වේ.
  • උදාහරණ : Pascal , C , Go , Fortran , BASIC

 

වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂා (Object Oriented Programming Languages)

 • වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂා යනු විධානාත්මක පරිගණක භාෂා වර්ගයකි.
 • වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂා වස්තු (object) යන සංකල්පය මත පදනම්ව නිර්මාණය වී ඇති ක්‍රමලේඛන භාෂා, පටිපාටිගත පරිගණක භාෂාවන්ට අයත් වේ.
  • උදාහරණ : Java , Phython , C++ , Ruby

වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂාවන්ගේ ලක්ෂණ

 • සෑමවිටම වස්තු (object) ලෙස ක්‍රමලේඛ මෙහෙයවනු ලබයි.
 • මෙම වස්තූන් එකිනෙක අතර අන්තර් ක්‍රියාවන් සිදු කරයි.
 • ගණනය කිරීම් / පරිගණනය කරනු ලබන්නේ පණිවිඩ (Message) යැවීම මගිනි.
 • සෑම වස්තුවක්ම කුමන හෝ පන්තියක අවස්ථාවක් ලෙස පවතී. (පන්ති යනු එහි පොදු අවස්ථාවයි)
 • Message මගින් වස්තු අතර පණිවිඩ හුවමාරු කරයි.
 • නැවත නැවත භාවිත කිරීමට ඇති හැකියාව (reusability) මෙහි විශේෂ වාසියකි.
 • මෙහිදී ගැටලුව විසඳීමේ පියව‍ර තීරණය ක‍රණු ලබන්නේ වස්තු (object) සැලැස්මයි(design).

වස්තු (Object)

 • වස්තු දත්ත / ගුණාංග (Property) සහ ක්‍රම (Methods) වලින් සමන්විත වේ.
 • ක්‍රම දත්ත හැසිරවීම සඳහා පතින අතර පටිපාටි වලට සමාන වේ.
 • වස්තුවට අදාළ වන ලක්ෂණ (attributes / properties / state) උදා : වර්ණය, දිග, ප‍රිමාව...

පන්ති (Class)

 • පන්ති යනු වසතූන්ගේ මූලික තැනුම් ඒකකයයි.
 • පන්ති මගින් දත්ත සහ පන්තියේ අවස්ථා හා සම්බන්ධ හැසිරීම් විස්තර කරයි.
 • පන්ති භාවිතයෙන් එකම ආකාරයකට අයත් වස්තු නිර්මාණය කළ හැකිය.
  • උදාහරණ : වාහන යන පන්තිය ගත හොත් , මෝටර් රථය යනු එහි වස්තුවකි / එක් අවස්ථාවකි. වාහානයක රෝද , එන්ජිම වෙනි දේ පවති. මෝටර් රථයේ ද ඒවා ඇත

 

ව්‍යූහගත පරිගණක භාෂා (Structured Programming Languages)

 • ව්‍යූහගත පරිගණක භාෂා තාර්කික ක්‍රමලේඛ පැරඩයිමයක් වන අතර වස්තු නැඹුරු පූර්ව අවස්ථාවකි.
 • පද්ධති සංරචක උප පද්ධති වලට බෙදා ඉහළ සිට පහළට (Top - Down) ගලායයි.
 • විශාල ක්‍රමලේඛ කුඩා කොටස් වලට බෙදා (පටිපාටි, ක්‍රම, ශ්‍රිත) ඒවා එකිනෙක සම්බන්ධ කර ඇත.
 • If , for , while , switch case වැනි පාලන ව්‍යූහ (Control Structures) භාවිත කරයි.
 • පැස්කල් පරිගණක භාෂාවේ ද මෙම ලක්ෂණ ඇත.

ව්‍යූහගත පරිගණක භාෂා වල වාසි.

 • තාර්කික විධාන පැවරිය හැකි නිසා ක්‍රියාවලිය පහසු කරයි.
 • විශාල ක්‍රමලේඛ කුඩා කොටස් වලට බෙදා දැක්විය හැකි නිසා තේරුම් ගැනීම පහසුය.
 • නැවත නැවත භාවිත කිරීමට ඇති හැකියාව (reusability).
 • පහැදිළි බව 

 

වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂා හා පටිපාටිගත පරිගණක භාෂා අතර වෙනස

වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂා  පටිපාටිගත පරිගණක භාෂා
 • සෑමවිටම වස්තු (object) වලින් සමන්විත වේ.
 • ඉතා හොඳින් ව්‍යූහගත වූ පියවර මාලාවකින් සහ පටිපාටි වලින් සමන්විත වේ.
 • Message මගින් වස්තු අතර පණිවිඩ හුවමාරු කරයි.
 • පටිපාටියට අමතයි. (Calling Procedure)
 • වස්තු (object) සහ පන්ති (class) සකසයි.
 • වාර්තා (Record) සකසයි.

 

වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂා හා ව්‍යූහගත පරිගණක භාෂා අතර වෙනස

වස්තු නැඹුරු පරිගණක භාෂා ව්‍යූහගත පරිගණක භාෂා
 • සෑමවිටම වස්තු (object) වලින් සමන්විත වේ.
 • පද්ධති සංරචක උප පද්ධති (පටිපාටි, ක්‍රම, ශ්‍රිත) වලින් සමන්විත වේ.
 • Message මගින් වස්තු අතර පණිවිඩ හුවමාරු කරයි.
 • ඉහළ සිට පහළට (Top - Down) ගලායයි.
 • වස්තු (object) සහ පන්ති (class) භාවිත කරයි.
 • If , for , while , switch case වැනි පාලන ව්‍යූහ (Control Structures) භාවිත කරයි.

 

ව්‍යූහගත පරිගණක භාෂා හා පටිපාටිගත පරිගණක භාෂා අතර වෙනස

ව්‍යූහගත පරිගණක භාෂා පටිපාටිගත පරිගණක භාෂා
 • පද්ධති සංරචක උප පද්ධති (පටිපාටි, ක්‍රම, ශ්‍රිත) වලින් සමන්විත වේ.
 • ඉතා හොඳින් ව්‍යූහගත වූ පියවර මාලාවකින් සහ පටිපාටි වලින් සමන්විත වේ.
 • බෙදා ඉහළ සිට පහළට (Top - Down) ගලායයි.
 • පටිපාටියට අමතයි. (Calling Procedure)
 • If , for , while , switch case වැනි පාලන ව්‍යූහ (Control Structures) භාවිත කරයි.
 • වාර්තා (Record) සකසයි.