11.1.5 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11.1.5 පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව

පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව (Pascal Programming Language)

පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව හඳුන්වාදීම

 • පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව හඳුන්වාදෙනු ලැබුවේ 1970 වර්ෂයේ  නික්ලස් වර්ත් (Niklous Wirth) විසිනි.
 • පරිගණක භාෂාවන් පිළිබඳව ඉගැන්වීම සඳහා ම සුදුසු වන ආකාරයට නිර්මාණය කර ඇති නිසා පරිගනක භාෂාවන්ගේ මූලික සංකල්ප ඉගෙන ගැනීමට පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.
 • මෙම භාෂාව "පැස්කල්" නමින් නම් කරන ලද්දේ ආකලන යන්ත්‍රය (Adding Machine) නිෂ්පාදනය කරන ලද ප්‍රංශ ජාතික බ්ලේස් පැස්කල් (Blaise Pascal) ගණිතඥයාට උපහාර පිණිසය.
 • පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව ඉහළ මට්ටමේ (High Level) ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් වේ.
 • ව්‍යූහගත (Structured) ක්‍රමලේඛන භාෂාවකි.(ශ්‍රිත (Functions) සහ පටිපාටි(Procedures))
 • ඇල්ගෝල් (Algol) පරිගනක භාෂාව මත පදනම්ව නිර්මාණය කර ඇත.

 

පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ විශේෂත්වය / වාසි (Advantages)

 • පැස්කල් ක්‍රමලේඛන ගොඩනැගීම පහසුය.
 • පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව ඉගෙන ගැනීම පහසුය.
 • පැස්කල් ක්‍රමලේඛන තේරුම්ගැනීම (understand) පහසු වේ.
 • පැස්කල් ක්‍රමලේඛන නඩත්තු කිරීම (maintain) පහසුය.
 • ඕනෑම පරිගණකයක පැස්කල් පරිගනක භාෂාව භාවිතයෙන් වැඩසටහන් ලිවිය හැකිය.(Platform independent)
 • පැස්කල් පරිගනක භාෂාව භාවිතයෙන් ලියන ලද ක්‍රමලේකනයක් ඕනෑම පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

 

පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව භාවිතයෙන් නිර්මාණය කර ඇති වැඩසටහන්

 • Skype
 • Total Commander
 • TeX
 • Macromedia Captivate
 • Apple Lisa
 • Various PC Games
 • Embedded Systems

 

පැස්කල් සම්පාදක (Compilers) වර්ග

 • Turbo Pascal
 • Dhelpi
 • Free Pascal
 • Oxygene

 

පැස්කල් ක්‍රමලේඛන භාෂාව Windows පරිසරය තුල ස්ථාපිත (Install) කරන ආකාරය

 1. Free Pascal මෘදුකාංගය භාගත (Download) කර ගැනීම.
  • Free Pascal නොමිලේ භාගත කිරීම සඳහා පහත වෙබ් පිටුව තුළට පිවිසෙන්න
  • Download Free Pascal
 2. එය අවශ්‍ය ගොනුව තුළට ස්ථාපිත (install) කර ගැනීම.(C ගොනුව තුළ ස්ථාපිත කිරීම වඩාත් සුදුසු වේ)
 3. C ගොනුව තුල හෝ වෙනත් ගොනුවක් තුල ඔබ කැමති නමකින් ගොනුවක් සකස් කර ගැනීම (මෙය භාවිතා කරන්නේ ඔබ විසින් ලියන පැස්කල් ක්‍රමලේඛන තැන්පත් කිරීම සඳහාය. ඔබේ භාවිතයේ පහසුව සඳහා මෙය pascal නමින් නම් කරන්න.)
 4. විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) විවෘත කර ගැනීම.
 5. විධාන ප්‍රේරකය මගින් සකස් කර ගත් ගොනුව (pascal ) වෙත ප්‍රවිෂ්ට වීම.
  • ඔබ විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) විවෘත කරන විට ඔබ සිටින්නේ User ගොනුව තුළ නිසා C ගොනුව වෙත යාමට cd.. විධානය දෙවරක් ඇතුළත් (enter) කරන්න.
  • C ගොනුව තුළ සිට ඔබ සාදා ගත් ගොනුව (pascal ) වෙත ප්‍රවිෂ්ට වීමට පහත  විධානය ඇතුළත් (enter) කරන්න.
  • cd pascal (ඔබ වෙනත් නමකින් ගොනුව සෑදුවේ නම් pascal වෙනුවට එම නම භාවිතා කරන්න.)
 6. Path එක සකසා ගැනීම සඳහා පහත විධානය යතුරු ලියනය (type) කරන්න.
  • මෙයට අදාළ path එක පිටපත් කර ගැනීම සඳහා පහත පරිදි C ගොනුව තුළ Free Pascal මගින් ස්ථාපිත වූ ගොනුව වෙත යන්න.
  • එහි bin ගොනුව තුළ ඇති i386-win32 ගොනුව තුලට ගොස් path එක පිටපත් කර ගන්න.
  • විධාන ප්‍රේරකය තුළ පහත විධානය ඇතුළත් කරන්න.
  • set path=C:FPC2.4.0ini386-win32 (මෙහි C:FPC2.4.0ini386-win32 ලෙස ඇත්තේ පිටපත් කරගන්නා ලද path එක වේ.)
 7. එය නිවැරදිව සකස් වූයේද යන්න බලාගැනීම සඳහා පහත විධානය යතුරු ලියනය (type) කරන්න.
  • FPC (Free Pascal නිවැරදිව ස්ථාපිතව ඇත්නම් Fress enter විධාන සමග විධාන සමූහයක් ප්‍රේරකය තුල දිස්වේ.)

(මෙම පියවර සියල්ල නිවැරදිව සිදුකලේ නම් ඔබට පැස්කල් ක්‍රමලේඛන  භාෂාව භාවිතයෙන් ක්‍රමලේඛන ලියා ඔබේ පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක කර බැලිය හැකිය.)

 

පැස්කල් ක්‍රමලේඛනයක් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය. (Notepad සහ Command Prompt යොදාගනිමින්)

 1. NotePad විවෘත කිරීම.
 2. ක්‍රමලේඛනය ලිවීම.(ක්‍රමලේඛන ලියන ආකාරය මීලඟ ලිපියෙන් බලාපොරොත්තු වන්න.)
 3. එය ක්‍රමලේඛනයේ නමින්ම තැන්පත් (save) කිරීම. (මෙහිදී .txt යන්න .pas ලෙස වෙනස් කරන්න.)
 4. Save As Type යන්න  All files ලෙස වෙනස් කරන්න.
 5. විධාන ප්‍රේරකය (Command Prompt) වෙත ගොස් පහත විධානය ඇතුළත් කරන්න.
  • fpc firstPascalProgramm (firstPascalProgramm වෙනුවට ඔබේ ක්‍රමලේඛනයේ නම ඇතුළත් කරන්න.)
  • ඔබේ ක්‍රමලේඛනයේ දෝෂ ඇත්නම් error ලෙස පහතින් පෙන්වනු ඇත.
  • එසේ නොවේ නම් compiled ලෙස පෙන්වයි.
 6. දෝෂ නොමැති ක්‍රමලේඛනයක් එම ක්‍රමලේඛනයේ නම ඇතුළත් කිරීමෙන් ක්‍රියාත්මක (run) කළ හැකිය.