11.1.3 වරණය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11.1.3 වරණය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත

වරණය / තීරණය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත 


 වරණය ආකෘතිය තුළින් තෝරා ගැනීම් එකක් හෝ කිහිපයක් මගින් විකල්ප මාර්ග තෝරා ගැනීමට ඉඩකඩ සලසා දෙයි.

තෝරා ගැනීම් එකක් පමණක් ඇති විට ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත 

ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 

IF කොන්දේසිය THEN

ප්‍රකාශනය1

ELSE

ප්‍රකාශනය 2

END IF

 

 

 

 

 

මෙහිදී if යන්නට අදාළ කොන්දේසියකින් සත්‍ය වුවහොත් ප්‍රකාශනය 1 ද එසේ නැත්නම් ප්‍රකාශනය 2 ද ක්‍රියාත්මක වේ. කොන්දේසිය සත්‍ය වුවහොත් ප්‍රකාශනය 2 නොසලකාහැරේ.

 

1. සංඛ්‍යාවක් ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද යන්න තීරණය කිරීම.

 • ආදානය : සංඛ්‍යාව 
 • ක්‍රියාවලිය : සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදීම 
 • ප්‍රතිදානය : සංඛ්‍යාව ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද බව 

 

ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේත 
 

BEGIN 

 INPUT Number as N

PROCESS Remainder = N/2

IF Remainder = 0 THEN

OUTPUT "Even Number"

ELSE 

OUTPUT "Odd Number"

END IF

END

 

2. N1 සහ N2 සංඛ්‍යා ආදානය ලෙස ලබා දුන්විට එම සංඛ්‍යා අතරින් විශාල සංඛ්‍යාව සෙවීම.

 • ආදානය : N1 සහ N2 සංඛ්‍යා
 • ක්‍රියාවලිය : N1 සහ N2 සංඛ්‍යා සංසන්දනය කිරීම 
 • ප්‍රතිදානය : විශාල සංඛ්‍යාව 

 

ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේත 
 

BEGIN 

 INPUT Numbers as N1 , N2

IF N1 > N2 THEN

OUTPUT "N1 is the Large Number"

ELSE 

OUTPUT "N2 is the Large Number"

END IF

END

 

3. ICT විෂයේ ලකුණු ආදානය ලෙස ගෙන , ලකුණු 50 ට වැඩි නම් සමත් ලෙස ද , 50 ට අඩු නම් අසමත් ලෙස ද ප්‍රතිදානය කරන්න.

 • ආදානය : ICT විෂයේ ලකුණු
 • ක්‍රියාවලිය : ලකුණු 50 ට වැඩි ද යන්න සෙවීම 
 • ප්‍රතිදානය : සමත් අසමත් බව  

 

ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේත 
 

BEGIN 

 INPUT Mark as M

IF M > 50 THEN

OUTPUT "Pass"

ELSE 

OUTPUT "Fail"

END IF

END

 

4. පුද්ගලයකුගේ වයස ඇතුළත් කළ පසු එම වයස 18 ට අඩු නම් ළමයෙක් ලෙස ද 18 ට වැඩි නම් වෙඩිහිටියෙක් ලෙස ද ප්‍රතිදානය කරන්න 

 • ආදානය : වයස 
 • ක්‍රියාවලිය : වයස 18 ට වැඩි ද යන්න සෙවීම 
 • ප්‍රතිදානය : ළමයෙක් හෝ වැඩිහිටියෙක් බව 

 

ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේත 
 

BEGIN 

 INPUT Age 

IF Age >18 THEN

OUTPUT "Adult"

ELSE 

OUTPUT "Child"

END IF

END

 

 

5. ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය ඇතුළත් කළ විට, උෂ්ණත්වය 25 C0 ට වැඩි නම් එම ප්‍රදේශයේ පවතින්නේ උණුසුම් කාලගුණයක් බව ද, උෂ්ණත්වය 25 C0 ට අඩු නම් සීත කාලගුණයක් බව ද ප්‍රතිදානය කරන්න.

 • ආදානය : උෂ්ණත්වය
 • ක්‍රියාවලිය : උෂ්ණත්වය 25 C0 ට වැඩි ද යන්න සෙවීම 
 • ප්‍රතිදානය : උණුසුම් හෝ සීත කාලගුණයක් බව
ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේත 
 

BEGIN 

 INPUT Temperature as T

IF T > 25 THEN

OUTPUT "Hot Climate"

ELSE 

OUTPUT "Cold Climate"

END IF

END

 

තෝරා ගැනීම් කිහිපයක් ඇති ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත 

ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 

IF කොන්දේසිය THEN

ප්‍රකාශනය 1

ELSE IF කොන්දේසිය  THEN

ප්‍රකාශනය 2

ELSE

ප්‍රකාශනය 3

END IF

END IF

 

 

 

 

මෙහිදී පළමුව කොන්දේසිය 1 (IF) සලකා බලන අතර එය සත්‍ය වුවහොත් ඉතිරි කොන්දේසි නොසලකාහැරේ. එසේ නොවේනම්, කොන්දේසිය 2 (ELSE IF) ද එසේත් නොවේ නම්, ප්‍රකාශනය 3 ද ක්‍රියාත්මක  වේ.

6. පාසලක ළමුන් ඇතුළත්වීමේ දී අංකය අනුව එක් එක් ළමයාට අදාළ නිවාසය නම් කරනු ලබයි. ඇතුළත්වීමේ අංකය තුනෙන් බෙදූ පසු ඉතිරිය 2 ක් නම් ලිහිණි නිවාසය ලෙස ද , ඉතිරිය 1 ක් නම් මයුර නිවාසය ලෙස ද , එසේ නොමැතිනම් තිසර නිවාසය ලෙස ද ප්‍රතිදානය කරන්න.

 • ආදානය : ඇතුළත්වීමේ අංකය
 • ක්‍රියාවලිය : ඇතුළත්වීමේ අංකය තුනෙන් බෙදීම 
 • ප්‍රතිදානය : අදාළ නිවාසය 
ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේත 
 

BEGIN 

 INPUT Index Number as No

PROCESS Remainder = No/3 

IF Remainder = 2 THEN

OUTPUT "Lihini House"

ELSE IF Remainder = 1 THEN

OUTPUT "Mayura House"

ELSE 

OUTPUT "Thisara House"

END IF

END IF

END

 

7. ළමයෙකුගේ ලකුණු 75 හෝ 75 ට වැඩි නම් A ලෙස ද, 65 හෝ 65 ට වැඩි B නම් ලෙස ද ,55  හෝ 55 ට වැඩි නම් C ලෙස ද, 35  හෝ 35 ට වැඩි නම් S ලෙස ද එසේ නොමැති නම් W ලෙස ද ප්‍රතිදානය කරන්න.

 • ආදානය : ලකුණු
 • ක්‍රියාවලිය : ලකුණු සංසන්දනය කිරීම 
 • ප්‍රතිදානය : අදාළ සාමාර්ථය  
ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේත 
 

BEGIN 

 INPUT Mark as M

IF M >= 75 THEN

OUTPUT "A"

ELSE IF M>= 65 THEN

OUTPUT "B"

ELSE IF M >= 55 THEN

OUTPUT "C"

ELSE IF M >= 35 THEN

OUTPUT "S"

ELSE 

OUTPUT "W"

END IF

END IF

END IF

END IF

 END