පරිගනක භාෂාවන්ගේ පරිණාමය - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගනක භාෂාවන්ගේ පරිණාමය

පරිගනක භාෂාවක් යනු :

 • පරිගනකය කළයුතු විශේෂ කාර්යයක් ඉටු කරන ආකාරය දැක්වෙන උපදෙස් සමූහයකි.
 • පරිගනකයට උපදෙස් ලබාදීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විධිමත් භාෂාවකි.
 • පරිගනකයේ හැසිරීම පාලනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද විධිමත් භාෂාවකි.

 

පරිගනක භාෂාවන්ගේ පරිණාමය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2 කි.

 • පහළ තලයේ පරිගනක භාෂා (Low Level Programming Languages)
  • යන්ත්‍ර භාෂාව (Machine Language)
  • එසෙම්බ්ලි භාෂාව (Assembly Language)
 • ඉහළ තලයේ පරිගනක භාෂා (High Level Programming Languages)

 

පහළ තලයේ පරිගනක භාෂා (Low Level Programming Languages)

පහළ තලයේ පරිගනක භාෂාසඳහා උදාහරණ දෙකකි.

 

යන්ත්‍ර භාෂාව (Machine Language)

යන්ත්‍ර භාෂාවේ ලක්ෂණ පහත පරිදි දෙක්විය හැකිය.

 • පරිගනකය තුළ ඍජුවම ක්‍රියාත්මක කළහැකි පරිගනක භාෂාව වේ.
 • පරිගනකට උපදෙස් දීම සඳහා "0" සහ "1" යොදාගනු ලබයි.
 • පරිගනකයට තේරුම් ගතහැකි එකම පරිගනක භාෂාව යන්ත්‍ර භාෂාවයි.
 • පරිගනකය තුළ ක්‍රියාත්මකවීම ඉතා වේගවත් වේ.
 • භාෂා පරිවතක වැඩසටහන් අවශ්‍ය නොවේ.
 • යන්ත්‍ර භාෂා ඉතා සංකීර්ණ බැවින් මිනිසාට තේරුම් ගැනීම අපහසුය.
 • යන්ත්‍ර මත යැපීම නිසා එක් යන්ත්‍රයකට ලියන ලද ක්‍රමලේඛයක් වෙනත් යන්ත්‍රයකට භාවිතා කළ නොහැකිය.

 

එසෙම්බ්ලි භාෂාව (Assembly Language)

එසෙම්බ්ලි භාෂාවේ ලක්ෂණ පහත පරිදි දෙක්විය හැකිය.

 • එසෙම්බ්ලි භාෂාව, යන්ත්‍ර භාෂාව මත පදනම්ව ලියන ලද විධාන වෙනුවට සරල සංඛේත භාවිතා කරයි.
 • එසෙම්බ්ලි භාෂාවට විශේෂිත වූ විධාන සහ එම විධාන ලිවීමේ ආකෘතියක් ඇත. ඒවා භාවිතා කරමින් වැඩසටහන් ලියනු ලබයි.
 • පරිගනකය මත ක්‍රියාත්මකවීම යන්ත්‍ර භාෂාවට වඩා වේගයෙන් අඩුය.
 • යන්ත්‍ර මත යැපීම නිසා භාවිතය අපහසුය.
 • මිනිස් භාෂාවන්ට තරමක් සමීප සංඛේත භාවිතා කිරීම නිසා යන්ත්‍ර භාෂාවට සාපේක්ෂව තේරුම් ගැනීම පහසුය.
 • භාෂා පරිවර්තක වැඩසටහනක් මගින් යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි. එම භාෂා පරිවර්තක වැඩසටහන ඇසෙම්බ්ලර් ( Assembler) ලෙස හැඳින්වේ.

 

ඉහළ තලයේ පරිගනක භාෂා (High Level Programming Languages)

ඉහළ තලයේ පරිගනක භාෂාවල ලක්ෂණ පහත පරිදි දෙක්විය හැකිය.

 • ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සරල වචන යොදාගනිමින් ඉහළ තලයේ පරිගනක භාෂා ලියනු ලබයි.
 • ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සරල වචන යොදාගනිමින් ලියන නිසා තේරුම් ගැනීමට පහසු වේ.
 • යන්ත්‍ර භාෂාව මත යැපීමක් සිදු නොවන නිසා, ඕනෑම පරිගනකයක ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.
 • භාෂා පරිවර්තක වැඩසටහනක් යොදාගනිමින් යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතුය. ඒ සඳහා භාෂා පරිවර්තක වැඩසටහන් ලෙස අර්ථවින්‍යාසක (Interpreter) සහ සම්පාදක (Compiler) භාවිතා කරයි.
 • ඉහළ තලයේ පරිගනක භාෂා සඳහා උදාහරණ :
  • Pascal
  • JAVA
  • C
  • C++
  • C#
  • VB
  • Ada
  • Algol
  • BAISIC
  • Python
  • FORTRAN

 

සියලුම පරිගණක භාෂාවන් ඒවගේ විධානයන්ගේ ස්වරූපය අනුව කොටස් 4කට බෙදා දක්වයි.

 • පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ යන්ත්‍ර භාෂා ( Machine Languages )
 • දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ එසෙම්බ්ලි භාෂා ( Assembly Languages )
 • තුන්වෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ ඉහළ මට්ටමේ භාෂා ( High Level Languages)
 • හතරවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා හෝ නිර්මාපිත භාෂා ( Artificial Languages )

පරිගණක භාෂාවන්ගේ පරිණාමයට බලපෑ මුලික හේතු කිහිපයකි.

 1. පරිගණක වල මිල ක්‍රමයෙන් පහත වැටීම හා පරිගණක සාමාන්‍යය පුද්ගලයෙකුට මිලදී ගතහැකි උපකරණයක් බවට වීම.
 2. පරිගණක වල ධාරිතාවයන් ( Storage ) හා දත්ත සැකසීමේ වේගය( Processing Speed ) ක්‍රමයෙන් වැඩිවීම.
 3. පරිගණක වල විශාලත්වය පොඩි වීම.
 4. පරිගණක විවිධ කාර්යයන් මෙන්ම සංකීර්ණ කාර්යයන් සඳහා යොදාගැනීම.

පරිගණක භාෂාවන්ගේ විකාශනයේ දී දක්නට හැකි මුලික ලක්ෂණයක් වන්නේ එම භාෂා ක්‍රමයෙන් අපිට පහසුවෙන් තේරුම්ගන්න පුළුවන් විදිහට සහ භාවිතයට පහසු භාෂාවක් සේ විකාශනය වීමයි.