11.1.2 අනුක්‍රමය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත - 11-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11.1.2 අනුක්‍රමය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත

අනුක්‍රමය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත 


 

අනුක්‍රමය (Sequence) යනු : 

අල්ගොරිතමයක පියවර කිහිපයක් හෝ සියල්ල ආරම්භක පියවරේ සිට අවසාන පියවර දක්වා අනුපිළිවෙළින් ක්‍රියාත්මක කිරීම අනුක්‍රමය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි.

මෙහිදී එක් පියවරක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව ඊළඟ පියවරට යෑම සිදුවේ.

මෙය අධ්‍යයනය කරන විට පළමුව ඉලිප්සියාකාර ආරම්භයෙන් පටන් ගන්නා අතර පියවර 1 , 2 සහ 3 වශයෙන් පියවරෙන් පියවර අනුපිළිවෙළින් ක්‍රියාත්මක වේ. ඊතල මගින් පියවර ගලා යාමේ දිශාව පෙන්නුම් කරන අතර ඉලිප්සියාකාර අවසානයෙන් අවසන් වේ.

 

1. ඍජුකෝණාස්‍රයක දිග සහ පළල ආදානය කළ පසු වර්ගඵලය ගණනය කරන්න.

 • ආදානය : දිග සහ පළල 
 • ක්‍රියාවලිය : දිග පළලින් ගුණ කිරීම.(දිග x පළල)
 • ප්‍රතිදානය : ඍජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය

 

ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 

BEGIN

INPUT Height and Width

PROCESS Area = Height * Width 

OUTPUT Area 

END

 

 

 

 

 

 

2. වෘත්තයක අරය ආදානය කළවිට වෘත්තයක වර්ගඵලය ගණනය කරන්න

 • ආදානය : අරය 
 • ක්‍රියාවලිය : 22/7 x අරය x අරය 
 • ප්‍රතිදානය : වෘත්තයේ වර්ගඵලය
ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 

BEGIN

INPUT Radius

PROCESS Area = 22/7 * Radius * Radius

OUTPUT Area 

END

 

 

 

 

 

 

3. සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ලබාගැනීම

 • ආදානය : N1 සහ N2 සංඛ්‍යා දෙක  
 • ක්‍රියාවලිය : N1 + N2
 • ප්‍රතිදානය : සංඛ්‍යා දෙකේ එකතුව.
ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 


BEGIN

INPUT Numbers as N1 , N2

PROCESS Total = N1 + N2

OUTPUT Total

END

 

 

 

 

 

 

4. එක්තරා වෙළෙඳසැලක සෑම භාණ්ඩයක් සඳහාම වට්ටමක් ලබාදෙයි. බිල්පතේ මිල සහ වට්ටම් ප්‍රතිශතය ඇතුලත් කළ විට  එම බිල්පතට අදාළ වට්ටම් මුදල ගණනය කරන්න.

 • ආදානය : මුළු මුදල සහ වට්ටම් ප්‍රතිශතය  
 • ක්‍රියාවලිය : වට්ටම් මුදල = මුළු මුදල  x වට්ටම් ප්‍රතිශතය / 100
 • ප්‍රතිදානය : වට්ටම් මුදල
ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 

BEGIN

INPUT Total amount , Discount percentage 

PROCESS Discounted amount = Total amount*Discount prcentage/100

OUTPUT Discounted amount

END

 

 

 

 

 

5. එක්තරා වෙළෙඳසැලක සෑම භාණ්ඩයක් සඳහාම වට්ටමක් ලබාදෙයි. බිල්පතේ මිල සහ වට්ටම් ප්‍රතිශතය ඇතුලත් කළ විට  එම බිල්පතට අදාළ වට්ටම් මුදල ගණනය කර එම පාරිභෝගිකයා ගෙවිය යුතු මුදල ගණනය කරන්න 

 • ආදානය : මුළු මුදල සහ වට්ටම් ප්‍රතිශතය  
 • ක්‍රියාවලිය : වට්ටම් මුදල = මුළු මුදල  x වට්ටම් ප්‍රතිශතය / 100 , ගෙවිය යුතු මුදල = මුළු මුදල - වට්ටම් මුදල
 • ප්‍රතිදානය : ගෙවිය යුතු මුදල
ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 


BEGIN

INPUT Total amount , Discount percentage 

PROCESS Discounted amount = Total amount*Discount prcentage/100

PROCESS Payable amount = Total amount - Discount 

OUTPUT Payable amount

END

 

 

 

 

 

 

 

6. සංඛ්‍යා තුනක සාමාන්‍ය ප්‍රතිදානය කරන්න.

 • ආදානය : සංඛ්‍යා තුන   
 • ක්‍රියාවලිය : සංඛ්‍යා තුන එකතු කර තුනෙන් බෙදීම 
 • ප්‍රතිදානය : සංඛ්‍යා තුනේ සාමාන්‍ය
ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 


BEGIN

INPUT Numbers as N1 , N2 and N3

PROCESS Average = N1 + N2 + N3 / 3

OUTPUT Average

END

 

 

 

 

 

 

 7. සමපාද ත්‍රිකෝණයක පාදයක දිග සහ ලම්මබ උස ලබා දුන්විට ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න

 •  ආදානය : ත්‍රිකෝණයේ පාදයක දිග සහ ලම්මබ උස
 • ක්‍රියාවලිය : වර්ගඵලය = 1/2 * පාදයක දිග * ලම්මබ උස 
 • ප්‍රතිදානය : ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය
ගැලීම් සටහන  ව්‍යාජ කේතය 


BEGIN

INPUT Height and Length

PROCESS Area = 1/2 * Height * Length

OUTPUT Area

END

 

 

 

 

 

 

වරණය සහිත ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජ කේත මීලගට.........