6.1 - ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධාන හැඳින්වීම

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.