4.2 - ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.