1.1 - ශාක පටක

  • ශාක පටක වර්ගීකරණය
  • අශ්‍රස්ථ විභාජක
  • අන්තරස්ථ විභාජක
  • පාර්ශ්වික ව්භාජක
  • සරල ස්ථිර පටක
  • මෘදුස්ථර පටක
  • ස්ථුලකෝණාස්ථර පටක
  • දෘඪස්තර පටක
  • සංකීර්ණ ස්ථර පටක

1.1.1       විභාජක පටක

1.1.2       ස්ථිර පටක