18.1 - ගණිතයේ දී සංකේත භාවිතය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.