18.2 - ඥාත හා අඥාත හැඳින්වීම සඳහා භාවිත කෙරෙන සංකේත

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.