12.2 - සංවෘත තල රූප සහ විවෘත රූප

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.