12.4 - සරල රේඛීය තල රූපවල අංග

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.