ඇයි අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව අවශ්‍ය

ඇයි අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව අවශ්‍ය

ඉංග්‍රීසි භාෂාව අවශ්‍ය වන්නේ ජාත්‍යන්තරය සමග අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම සදහාය. තාක්ෂණය ඉතාමත් වේගයෙන් දියුණු වන මේ ලෝකයේ බොහෝ පිරිසක් එයින් වාසි ප්‍රෙයෝජන ලබා ගනී. විශේෂයෙන්ම ඉහල වැටුප් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් මෙමගින් උදාකර ගත හැක. ඇත්තෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව නොමැතිව දේශියව ඔබ සාර්ථක වුවත් විදේශයකදී එම සාර්ථකත්වය වෙනස් විය හැකිය. එම නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීම වැදගත් කාරනයකි.


කතෘ : ගයාන් සංජය
ලිපිය : සාමාන්‍ය ලිපි
කියවූ ගණන : 5,184
කැමති ගණන : 0