වැදි භාෂාව ඉගෙන ගනිමු.

වැදි භාෂාව ඉගෙන ගනිමු....

 • මිනිග්ගජ්ජු - මිනිසා
 • මේ ඇත්තෝ - තමන්ව ම හදුන්වාදීම
 • හූරා - මහත්තයා
 • නෑනී - මහත්මිය
 • අකුරුපොජ්ජ උගන්නන හූරා - ගුරුවරයා
 • කලුකොනම් වටලපු හූරා - පොලිස් නිලදාරියා
 • බුද්දල ඇත්තෝ - බුදුන්වහන්සේ
 • කපුවලැත්තෝ - හාමුදුරුවෝ
 • අප්පිලැත්තෝ - පියා
 • අම්මිලැත්තෝ - මව
 • සනුහරේ - පරම්පරාව
 • මචනලැත්තෝ - මස්සිනා
 • පයිණ්ඩකාරි හූරා - ග්‍රමසේවක

වැදි බසින් ආහාර

 • වන්නි කුඩු - කුරහන් පිටි
 • වන්නි කැට - තලප
 • දෙපමුල්ලත්තන - බත් , වී , හාල්
 • කිරි ගෙජ්ජ - පොල්
 • බිත්තරතෙන - බිත්තර
 • ගයිගැට - පුවක්
 • පැණි ඇට පොජ්ජ - සීනී

ක්‍රියා පද

 • මංගච්චනවා - යනවා
 • කතා දමනවා - කතා කරනවා
 • කැවිල්ලානවා - කනවා , බොනවා
 • ඇනඋකාලනවා - දෙනවා
 • පටාරිනවා - හාරනවා
 • ඔබා දමනවා - නටනවා
 • කරුකරුගච්චනවා - ලියනවා
 • ඇන්න මංගච්චය - රහෙනයනවා
 • මියඹටදමදවා - මරෙනවා
 • හිත් පොජ්ජට මන්දෝ වෙනවා - හිතෙනවා

 

සතුන් ගේ නම්

 • මූකරයා - වදුරා
 • කරියා - වලහා


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
C
Chaminda Dissanayake


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,අනෙකුත් ලිපි