Grammar & errors Part-ii (GK-05)

English: Correct the following sentences(by omitting or adding) 

01. He ran and went home.              (He ran home.)              (ඔහු/හෙතෙම ගෙදර දිව්වා.)

02. Bring it and come.                    (Bring it.)                     (ඒක ගේන්න.

03. He took and read the letter.       (He read the letter.)        (හී රෙඩ් ද ලෙටඅ) (හේ ලියුම කියෙව්වේය.)

04. That boy stole and took my pen. (That boy stole my pen.)  (අර කොල්ලා මගේ පෑන සොරාගත්තේය.)

05. He brought and gave me a toy.   (He brought me a toy.)     (ඔහු මට සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙනාවේය.)

06. I went and told him about it.      (I told him about it.)         (මම ඒගැන ඔහුට කීවෙමි.)

07. He broke my pencil and kept.     (He broke my pencil)        (ඔහු මගේ පැන්සල කැඩුවේය.)

08. My father went to the downtown side. (My father went downtown.)   (මගේ පියා කඩවීදියට ගියා.)

09 Don't do like that.                              (Don't do that.)                     (එපා, ඒක කරන්න.

10. I can see with my eyes.               (I see with my eyes.)       (මම මගේ දෙනෙතින් දකින්නෙමි.)

11. He brought and showed me the book. (He showed me the book.)(ඔහු මට පොත පෙන්නුවේය.)

12. Please come and visit us.           (Please visit us.)               (කරුණාකර අපව බැහැදකින්න එන්න.

13. It is getting late for me.              (It is getting late.)            (එය ප්‍රමාදයි)

14. The thief jumped and went. (ran away)(The thief ran away.) (සොරා පලා ගියා  සොරා පැනල ගියා

                                {Phrasal verb:     run away:        (පැනල යනවා/පලා යනවා) }

15. Keep it on the table. (place)            (Place it on the table.)         (ඒක මේසය මත තබන්න.)

16. Come go soon.         (Let us go quickly.)     (let's go quickly.)      (අපි ඉක්මනින් යමු.)

17. You better go now. (better) (had better) (You had better go now.) (වඩා හොඳයිම් දැන් ඔබ යන එක.

                                     (ඉඳීම කරදරයක් යන්න අන්තර්ගතව ඇත.)

18. What is that book's price(the price of that book?) (What's the price of that book?) (අර පොතේ මිල කීයද?)

19. Have you a matchbox.      (box of matches.) (Have you a box of matches?) (ඔබ ලඟ ගිනිපෙට්ටියක් තියෙනවා ද?)

20. He drank a toddy bottle(bottle of toddy.) (He drank a bottle of toddy.)    (ඔහු රා බොතලයක් බිව්වේය.)

21. Tell and give me this lesson. (Teach)         (Teach me this lesson.)            (මේ පාඩම මට උගන්වන්න.)

22. It is late. I shall go and come(Please excuse me) (It's late, please excuse me.) (ප්‍රමාදයි, සමාවෙන්න.

23. What for going now.   (What is the use of going now.) (What's the use of going now.) (දැන් යාමෙන් ඇති ඵලය කිම.)

24. Hit to see(Hit, if you can.) (dare)

      (මෙම වචනය විග්‍රහකර අංක 26 ට පසුව දක්වා ඇත.) (Hit, if you can.) {ගහපන්, හැකිනම් ඔබට. (අභියෝගයකි.)}

25. You have a motor car, no? (haven't you?) (You have a motor car, haven't you?) (ඔබට මෝට කාරයක් තියෙනවා, නැති ද? )

26. You are ten years old, isn't it(aren't you?) (You're ten years old, aren't you?) (ඔබ දසහැවිරිදිය, නැද්ද?)

27. Seela won two prizes, isn't she(didn't she?) Seela won two prizes, didn't she?)(ශීලා තෑගි දෙකක් ජයගත්තාය, නැද්ද?

 Meanings:

Dare: (vti) dare /de∂(r)/ vt, vi මිගකියනවා, අභියෝග කරනවා, තර්ජනය කරනවා. 

1st meaning: (with or without to) be brave enough (to) Example: 1. He didn't dare (to) go.

2. I wonder how he dares (to) say such a thing.3. I've(I have)never dared (to) ask him.

4. They wouldn't dare (to) be so rude.

2nd meaning: take the risk of; face: Example: He will dare any danger.

3rd  meaning: dare sb (to do sth)challenge; suggest that sb has not the courage or ability to do sth:

Ex: 1. I dare you to say that again! 2. He dared me to jump from the bridge into the river. 3. Go on, insult me! I dare you!

 

Some words: dare-devil (n) (often attrib) a person who is foolishly bold or reckless:

Examples: 1. You dare-devil! 2. What a dare-devil fellow is he!

 

How to use auxiliary words:

Can, Will, Can't, Won't, and should

(Will not = won't)(Auxiliary words = modal words)

Instructions: ඔ(ග්)සිලඅරි (ඔ(ග්)සිලියඅරි)  මෙම උප ක්‍රියා පදවල කපා ඇත්තේ වැරදි ශබ්ද කිරීම වේ. උප ක්‍රියාවක් ලඟට ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් යෙදේ.    

A. You can go there. (ඔබට හැකියි යන්න එහි.) 2. You can come. (ඔබට හැකියි යන්න.) 3. You can sit here. (ඔබට හැකියි වාඩිවන්න මෙහි.)

Important: ඉහතින් දක්වා තිබෙන අව්ස්ථා තුන  විධාන වශයෙන් අර්ථවත් වේ. සැරෙන් කීමට ද හැක. 

                                              (Above three patterns are mostly used as orders.)

1. ඔබ එහාට යන්න. ('ඉදීම කරදරයකි' යන්න අන්තර්ගතව ඇත.) 2. ඔබට එන්න හැකියි. ('ආවාට කමක් නැත' යන්න අන්තර්ගත වේ.)

3. 'මෙහෙන් වාඩිවෙන්න.'('හිටගන සිටීම නුසුදුසුය' අන්තර්ගතයි)                                                               

B. 1. I can do it. 2. I will do it. 3. I can give it. 4. I'll give you. 

1. මට පුලුවනි එය කරන්න. 2. මම ඒක කරන්නම්. 3. ඔබට දෙන්න පුලුවනි මට. 4. මම දෙන්නම් ඔබට.  වැනි අදහස් ගෙනදෙයි.

I will = I 'll (අයි විල් / අයිල් / අල්  ආදී ලෙස උච්චාරණ ඇසිය හැක.

I will go home. මම ගෙදර යන්නම්. (මේ අවධාරණය කර කීමකි.)

I 'll go home. අයිල් ගෝ හෝම්. මේ එම අදහසම සාමාන්‍ය ලෙස කීමයි.  අල් ගෝ හෝම්. ලෙස භාවිත ඉංග්‍රීසි වල අසන්නට ලැබේ.

 

More examples:

Definitely: I'll come tomorrow. ඩෙෆිනිට්ලි,අල් කඅම් ට්මඅරෝ 

A. පහත වාක්‍ය අල් යොදා කියන්න: 1.  I 'll give you what you want. අල් ගිව් යූ  

2. I can give you what you want. 3.  I'll call you later අල් කෝල් යූ ලේට අ  4. I'll call you. අල් කෝල් යූ.

B. 1. You can call me anytime.  යූ කැන් කෝල් මී.  2. You can talk with our Boss. (ඔබට පුළුවනි අපේ ලොක්කා එක්ක කථාකරන්න.

C. I'll not ask again. අල් නඔට් ආස්ක් අගේන්. ( මම ආයෙ අහන්නේ නෑ.) (Will not = won't) (කරන්නේ නැත යන අරුත දේ.)

D. I will not ask again. ('නැවත මම ඉල්ලන්නේ නෑ' වැනි අවධාරණය කර කළ ප්‍රකාශයකි. )

E. Won't -වොන්ට් - මෙම භාවිතයේ දී ඊළඟට ක්‍රියාව යෙදේ. 

( 'Want to' වෝන්ට් ටු යන උච්චාරණය හා අදහස වෙනකකි. won't යන්නට හාත්පසින්ම වෙනස් ය.)

F. 1. I won't ask again. අයි වොන්ට් ආස්ක් අගේන්. 2. I won't tell you. අයි වොන්ට් ටෙල් යූ.  'මම කියන්නේ නෑ ඔබට.'' වැනි අදහසක් දෙයි.

Examples:1.  I want to do it. මට අවශ්‍යයි එය කරන්න. I won't do it. මම ඒක කරන්නේ නැහැ.

2. I want to go abroad. මට උවමනායි පිටරට යන්න. I won't go abroad. මම රට යන්නෙනෑ.

3. He wants to go home the day after tomorrow. එයාට ගෙදර යන්න ඕනෑ අනිද්දාට. He won't go home today. ඔහු අද ගෙදර නොයාවි.

 Nouns & Auxcilaries: I මම,  We අපි,  You ඔබ,  You ඔබලා, They ඔවුහු,  He ඔහු, She ඈ, It එයා, ආදී වූ හැම නාම පදයක් සමඟම    

Can, Will, Can't, Won't යොදා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

"Should" ෂුඩ් භාවිතය (යුතුයි වැනි අදහසක් ගනී)

Structure: Subject  +  should  +  verb (Stem)

I should go. මම යා යුතුයි. I should go now. මම දැන් යා යුතුයි.I shoulD understand the situation.මම පවතින තත්වය තේරුම් ගත යුතුයි.

We should do something. අපි කුමක්හෝ කළ යුතුයි. We should obey our parents. අපි අපේ දෙමව්පියන්ට කීකරු විය යුතුයි.

You should obey your parents.ඔබ ඔඹේ දෙමව්පියන්ට කීකරු විය යුතුයි.We should look into the problems.අපි ගැටලු විමර්ශනය කළයුතුයි.

Speech sounds: PUT: Bull, Pull, Push, Pull, Book, Cook, Foot, Good, Look, Took

YOU: Boot, Fool, Moon, Roof, Root, Too, Tooth, Do, Shoe, Soup

EGG: Bed, Bell, Bend, Cent, Chest, Dress Get, Hen, Net, Tell, Send, Neck, Sell, Wet, Yes, Any, Many, Bury, Bread, Ready

AT: Bat, Cap, Can, Drag, Has, Hand, Black, Back, Catch 

 

Today's special: Parent: පියා හෝ මව  Parents: මව් පියෝ , දෙගුරුන් Parent's: මව් පියන්ගේ Parents':(දෙමව්පියන්ගේ  වාසස්ථානය)  

BonusDictation: dummy, the audience, puppets, perform winner, talents, beak, fins, whiskers wings, nose,

                   tongue, horns, tail, do, trunk, eyes, mouth, antenna, what, What do you like, I like buns.

                            Do you like ice cream? Yes, I do. No, I don't. What is this? It's a bush.

Grammar: Future Tense: යම් කිසි දෙයක් අනාගතයේදී සිදු වේ යයි පැවසීමේදී භාවිතා වේ.

{He / She / It I / We / You / They} + will + verb (swim)

Examples: 1. I will swim මම පිහිනන්නෙමි. 2. We will swim. අපි පිහිනන්නෙමු. 3. You will swim. ඔබ පිහිනන්නෙහි.

They will swim. ඔවුහු පිහිනන්නෝය. He will swim. ඔහු පිහිනන්නේය. She will swim. ඈ පිහිනන්නීය. It will swim. ඌ පිහිනන්නේය.

Future TenseNegative Form: { I, We, You, They, He, She, It} + will not / won't + Verb (go)

Examples: 1. I will not/ won't go. 2. She won't go. 3. He won't go. 4. It won't go.

                  5. You won't go. 6. They won't go. 7. We won't go.

Exercise: Turn into English: 1. ඇය බත් උයන්නීය. 2. ඔහු පොත් කියවයි. 3. මගේ තාත්තා ගෙදර ඒවි.

                                              4. ඌ කිරි නොබොයි. 5. නිමල් සිංදු කියමින් නොසිටියි. 6. ඔහු දුවන්නේ නැති වේවි.

That's all for 2day. Thank you for watching & giving your like okay!

 

   ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ(GK-05 

 

 

 

 

 


කතෘ : කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
ලිපිය : පාසලට අදාල ලිපියක්
කියවූ ගණන : 142
කැමති ගණන : 0