Parts of speech Part-1 (GK-26)

Parts of speech Part-1 (GK-26)

ENGLISH

PARTS OF

SPEECH

PART - 1

 

පද විභාගය

  

Parts

of

Speech

 

ඉංග්‍රීසියෙහි

සියලුම පද

අට කොටසකි.

 

Eight parts

of the word

 

 

1.

 

 

නාම

Noun

 

 

2.

 

 

නාම විශේෂණ

Adjective

 

 

3.

 

 

සර්ව නාම

Pronoun

 

 

4.

 

 

ආඛ්‍යාත

Verb

 

 

5.

 

 

ක්‍රියා විශේෂණ

Adverb

 

 

6. 

 

නාමයකට මුලින්

සිටුනා නිපාත 

(විභක්ත්‍යාර්ත වාචක

නිපාත) 

Preposition

 

 

7.

 

සංයෝජක නිපාත 

Conjunction

 

 

8.

 

විස්මයාදී හැඟීම්

දක්වන නිපාත 

Interjection

 

 

(A)

 

කෙනෙකුට

හෝ

දෙයකට

කෙරෙන නම

නාම

noun

නමි.

 

 

නිදසුන්:

 

මිනිහා    

man 

 

 

බල්ලා    

dog

 

 

රුක      

tree

 

 

නදිය     

river

 

 

එළිය    

light

 

 

ශෝභාව   

beauty

 

 

Article, 

Participle

 

පද දෙකද

 

සමඟ පද

 

දහයක්

 

යයි ද

 

 

වියරණ පොත්

 

වල දැක් වේ.

 

ඉන්

 

Article

 

පද

  

adjectives

(නාම විශේෂණ)

 

පද වලට ද

 

Participle

 

 

පද සමහරක්

 

adjective

 

පදවලට ද සමහරක්

 

 

නාම පද වලටද

 

 

ඇතුළත්

 

කෙරෙත්.

 

මේ පිළිබඳව

 

මතුවට දැක් වේ.    

 

නාම ප්‍රභේද :

 

නාම

 

පස් වැදෑරුම් ය.

 

 

1.

 

Proper Noun

 

 

2.

 

Common Noun

 

  

3.

 

Collective Noun 

 

 

4.

 

Material Noun

 

 

5.

 

Abstract Noun

 

වශයෙනි.

 

 

(a)

 

මොවුන් අතුරින්

 

එක් කෙනෙකුට

 

හෝ එක් දෙයකට

 

හෝ වෙන් වූ නම

 

'සංඥා නාම'

Proper Noun

 

යැ යි හැඳින් වේ.

 

ඒවා ලිවීමේදී

 

මුල් අකුර

  

කැපිටල්

 

වර්ගයේ

 

Capital

 

අකුරක් ම

 

විය යුතු ය.

 

 

නිදසුන්:

 

Vijaya,

 

Dhutugamunu,

 

Maha-weli-ganga,

 

Colombo, 

 

London,

 

Calcutta,

 

America,

 

John,

 

James 

 

ලෙසයි. 

 

 

(B) 

 

වැඩිදෙනෙකුට

 

පොදුවේ භාවිත

 

කළ හැකි නාමයෝ

 

'සාධාරණ නාම'

Common Noun

 

නම් වෙත්.

 

සිංහල

 

ව්‍යාකරණයෙහි

 

'ජාතිනාම'

 

යැ යි හැදින් වේ.

 

නිදසුන්:

 

මිනිහා   

man

 

ගොනා  

ox

 

රුක     

tree

 

 

නදිය     

river

 

 

කන්ද   

mountain

 

රට     

country

 

මේසය   

table

 

පාසල   

school

 

 

පොකුණ 

pond

 

 

(c)

 

 

'සමූහවාචී නාම' 

Collective Noun

 

යනු

 

සමූහයකට ම

 

භාවිත වන

 

නාම වේ. 

 

තවද

 

මේවා සිටිනුයේ

 

ඒකවචනයෙනි.

 

 

නිදසුන් :

 

Committee

('කමිටි)

කමිටුව

 

flock

රංචුව 

 

crowd

මිනිස් මුළුව

 

flock

බැටෙළු

ආදීන් ගේ රංචුව

 

fleet

නැව් හමුදාව 

 

swarm

(ස්වෝම්)

මීමැසි පලගැටි

ආදී

කුඩා සතුන් රංචුව

 

army

භට හමුදාව

 

 

jury

ජූරි සභාව

 

 

(d)

 

'ද්‍රව්‍යවාචී නාම' 

Collective Noun

 

යනු

 

යම් මූල ද්‍රව්‍යයෙකින්

 

සෙසු දෑ 

 

නිපැයේ නම්

 

ඒ මූල වස්තූනට

 

දෙන නම

  

මෙයින්

 

හැඟවේ. 

 

 

නිදසුන්:

 

 

ජලය 

water 

 

 

ලී   

wood

 

යකඩ

iron

 

රන් 

gold

 

 

(e)

 

'භාවවාචක නාම' 

Abstract Noun

 

යනු

 

ස්වභාවයක්,

  

ගුණයක්,

 

වීම් කිරීම් මාත්‍ර,

 

ශිල්ප හා පවසන

 

මේ ගණයට

 

ඇතුළත් වේ.

 

 

නිදසුන්:

 

ශෝභාව

beauty

 

 

දක්ෂතාව

cleverness

 

 

සත්‍යය

truth 

 

 

අපෙක්ෂාව

hope

 

 

දයාව

mercy 

 

 

දිළිඳු බව

poverty

 

 

බැම්ම

bondage

 

 

සතුට

pleasure

 

 

සිනහව

laughter

 

 

පලිගැන්ම

revenge 

 

 

වෛරය

enmity

 

 

ගොවිතැන

agriculture

 

 

භූගර්භ ව්ද්‍යාව

geology

 

 

උද්භීද විද්‍යාව

botany

 

 

ජෝතිර් විද්‍යාව

astronomy 

 

 

රසතන්ත්‍රය

chemistry

 

 

පදාර්ථ ශාස්ත්‍රය

physics

 

 

දර්ශනය

philosophy

 

 

(f)

 

විශේෂ විභාග 

 

නාම ප්‍රභේද:

 

සංඥානාම

Proper

Noun

 

 

ජාතිනාම

Common

Noun

 

 

සමූහනාම

Collective

Noun

 

 

ද්‍රව්‍යනාම

Material

Noun

 

  

යන සතර වර්ගයට 

 

වස්ත්වාචික නාම

Concrete

Noun 

 

 

කියයි.

 

 

ඇස් කන් ආදී

 

ඉන්ද්‍රිය පසට

 

විෂය වන

 

ස්ව්භාවයන්

 

ගති ගුණ

 

වීම් කිරීම්

 

හඟවනුයේ 

 

භාවවාචක නාම

Abstract

Noun

 

වෙත්.

 

මෙසේ සියළුම නාමයෝ             

 

Concrete

Noun,

 

 

Abstract

Noun

 

දෙගොඩකට

බෙදෙත්.

 

නාමයන්ගේ පෙරැළීම:

 

සංඥානාම

Proper

Noun

 

 

සමූහවාචික නාම

Collective

Noun 

                                      

 

භාවවාචික නාම

Abstract

Noun 

 

 

යන මේවා

 

වාක්‍යවල

 

යෙදෙන හැටිය අනුව 

 

ජාති නාම

Common

Noun

 

බවට පෙරැලීමට

 

හැකිය. 

 

යන

 

පදයක් ඉහත කී

 

ඒ නාම වල

 

මුලට යෙදීමෙන් ද

 

බහු වචන

 

බවට

 

හැරැවීමෙන් ද

 

ඒවා

 

ජාති නාම 

 

බවට පෙරැළෙයි.

 

Continuing next

part ii >>                 

ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ(GK-26)

   


කතෘ : කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
ලිපිය : පාසලට අදාල ලිපියක්
කියවූ ගණන : 668
කැමති ගණන : 1