Simple words Part-i GK-38)

Simple words Part-i GK-38)

English simple

words

for everyday

use

(Part - i)

 

 

1.

 

abandon:

(v)

  

desert

 

(අතහැර දමනවා )

 

The soldiers had to

abandon the camp

as they ran

short of ammunition

to defend it.

 

 

ammunition

 

(n)

(වෙඩිබෙහෙත්, උණ්ඩ, තුවක්කු, පතරොම්)

 

(සොල්දාදුවන්ට සිදුවුනා

අතහැර දමන්න කඳවුර ,

එය රැකබලා ගන්න තරම්

වෙඩිබේත්

,උණ්ඩ, පතරොම් 

සහ තුවක්කු

ඌනතාව හේතුකොට.) 

 

 

2.

  

give up:

 

(v)

 

(බලාපොරොත්තු)

  අත් හරිනවා 

 

The girl was

forced to abandon

higher studies

for financial reasons.

 

කර්ම කාරක වාක්‍ය:

 

බාලිකාවට බලපනු ලැබුවා 

උසස් අධ්‍යයාපන බලාපොරොත්තු

අතහරින්න 

මුල්‍යමය හේතූන් කරණකොට)

 

phrase:

 

(Law)

වැකිකඩ,

කැඩිය,

පාදය

  

(n)

(සංගීතයෙහි)ස්වර සමූහය

(අසම්පූර්ණ) වාක්‍යඛණ්ඩය,

වාක්‍ය ඛණ්ඩය,

වාක්‍යාංශය,

වාක්සම්ප්‍රදාය 

 

(vt)

වචනයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා

  

 

Phrasel verbs

  

give up

(භාර දෙනවා /

 පුරුද්දක් අත්හරිනවා )

 

give in

(යටත් වෙනවා)

 

give out

(බෙදා දෙනවා/

එළිදරවු කරනවා/

ක්ෂය වෙනවා/

පිටකරනවා)

 

2.

 

abbreviate

 

(v)

 

abbreviates

(v)

 

abbreviaton

(n)

 

 

to make it shorter

 

(කෙටි

/ලුහුඬු කරනවා)

 

{helping verb (can) + verb stem +subject}

 

('can' යෙදූ වාක්‍යයකි.)

 

 

We can abbreviate

Amateur Athletic Association

to A.A.S.

 

(අපිට හැකියි ලුහුඬු කරන්න

අමෙටිඅර් ඇත්ලෙටික් අසෝසිඒෂන් 

ඒ.ඒ.එස්. වලට.)

  

to shorten a word

omitting letters:

  

(කොටවීමට

/කොට කිරීමට)

 

He abbreviates 

residence to res,

when

indicating his

home address

on his visiting card.

 

(ඔහු කෙටි කරනවා

'රෙසිඩඅන්ස්' 'රෙස්' වලට

ඔහුගේ ගෙදර ලිපිනය

ඔහුගේ සංචාරක පත්‍රිකාවේ.)

 

 

indicate:

 

(v)

අඟවනවා

 

(vt)

හඟවනවා,

දක්වනවා,

පෙන්වා දෙනවා 

 

 

3.

 

abduct:

 

(V)

 

to carry off 

(a person)

by force.

 

The young man

decided to 

abduct the girl

as her parents were

against their marriage.

 

(තරුණයා තීරණය කළා

පැහැරගෙන යන්න ළමිස්සියව 

නිසා ඇගේ දෙමාපියන්

ඔවුන්ගේ විවාහයට විරුද්ධ වූ.)   

 

Phrasal verbs:

 

carry off :

 

(පැහැරගෙන යනවා)

 

carry out:

 

සලසනවා

මුදුන් පමුණුවනවා

ඉෂ්ටකරනවා

ක්‍රියාවේ යොදවනවා

ක්‍රියාත්මක කරනවා

 

carry on:

 

නොනවත්වා කරගෙන යනවා

කරගෙනයනවා

 

carry away:

 

(v)

රැගෙන යනවා,

කෝප වෙනවා,

කුදලනවා

 

(vti)

උනන්දු කරනවා 

 

 

4. 

 

abet:

 

(v)

 

abetting 

 

to encourage

or assist :

 

He was accused

of abetting

in the fraud case.

 

accused:

 

 (v)

දෝෂාරෝපණය කරනවා) 

 

(කර්ම කාරක)

 

ඔහු අනුබල දීමේ දෝෂාරෝපණය

ලබුවා වංචාවට.)

 

 

5.

 

abide:

 

(v)

 

 

abided:

 

abiding

 

endure:

 

last out:

 

endure:

 

(v)

වාවනවා

/ඔරොත්තු දෙනවා 

 

(vt)

නොනැසී පවතිනවා,

ඉවසනවා 

 

The memory

of the kind

old gentleman 

will abide forever.

 

forever:

 

(සදහටම)

 

(කතෘ කාරක)

 

 

වයසක මහතුනගේ

කාරුණික මතකය 

නොනැසී පවතී වි සදහටම.) 

 

 

6.

 

baby:

 

(n) 

 

1.

very young child:

 

The baby was asleep

in his mother's arms.

 

{Subject + be verb(Auxiliary) + Adjective}

 

ඉහත සැකිල්ලට

 

(structure)

 

අනුව ඉංග්‍රීසියේ වාක්‍ය බොහෝයි.

 

ළදරුවා නිද්‍රෝපගතවූවා

ඔහුගේ මව් දෑතේ.

 

asleep:

 

(adj)

නිදි, නිදිගත්, නිද්‍රෝපගත  

 

2.

 

behave like

a child:

 

Don't be a baby,

you can do this job

by yourself.

 

එපා වෙන්න බබෙක්,

ඔබට හැකියි කරන්න

මේ කාර්ය ඔබ විසින්ම්.

 

 

7.

bachelor:

 

(n)

 

an unmarried man:

 

being a bachelor he was

popular with

all the young girls.

 

තනිකඩව සිටිද්දී

ඔහුව ජනරංජන වනු ලැබුවා 

සියළුම තරුණ ළමිස්සියනගේ

 

popular:

 

(a)

ජන සම්මත, ජනප්‍රිය, ප්‍රචලිත

 

(Soc)

ජනරංජන, ජනතාවාද

(

 

8.

 

back:

 

(n)

 

rear part

of the body

from neck to spine:

 

His back was hurt

in the accident.

 

 

spine:

 

(n)

කොන්ද,

කොදු ඇටය,

කශේරුව.)

 

.ඔහුගේ කොන්ද පීඩාවනු ලැබුවා

හදිසි අනතුරේදී.

 

 

hurt

 

(n)

තුවාලය,

පාඩුව,

පීඩාව 

 

(v)

පෙළෙනවා 

 

 

(vti)

රිදවනවා,

රිදෙනවා,

පාඩු පමුණුවනවා,

පීඩාකරනවා 

රිදවනවා, 

 

 

9.

 

background:

 

(n)

 

 

A. 

 

the distance part

of scene or picture:

 

The background of the picture

was the blue sky.

 

පිංතූරයේ පසුබිම වනුලැබුවේ

නිල් අහසයි.

 

 

B.

 

a person's

past expieriance 

education,

social class:

 

When selecting a person

for the post,

they considered

the background of 

all the applications.

 

තෝරන විට පුද්ගලයෙක්ව

තනතුරක් සඳහා

ඔවුහු සලකාබැලුවෝය ඉල්ලුම්පත්‍රයේ 

අතීත අත්දැකීම්, සමාජ පංතිය පිළිබඳව.

 

 

consider:

 

(v)

සලකාබලනවා,

තකනවා,

භාජනය කරනව,

පාත්‍ර කරනවා 

 

(vt)

සැලකිල්ලෙන් සිතා බලනවා,

සලකනවා,

සමාලෝචනය කරනවා,

කල්පනා කරනවා   

 

 

10.

 

backward:

 

(adj)

 

turn toward

the rare

or

opposit way:

 

She gave

a backward glance. 

 

 

glance:

 

(a)

සීනි තැවරූ,

ඔප දමනලද,

ශීතල කවනලද 

 

 

rare:

 

(a)

දුර්ලබ,

දුලබ,

කලාතුරකින්,

කලාතුරකින් සිදුවන,

අරුම,

ඝන නොවූ,

විශිෂ්ට,

විරල,

තුනී වූ 

 

There are ten

valuable words

in English 

Language has been

browsed just now

even an hour.

 

Okey! That's all for today.

 

The God Bless!

May The Triple Gem!

Bless you, Regards!

Continuing next part - ii >>

  

ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ (GK-38) 


කතෘ : කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
ලිපිය : පාසලට අදාල ලිපියක්
කියවූ ගණන : 482
කැමති ගණන : 0