Simple words Part-ii (GK-39)

 

English

simple

words

for

everyday

use

 

(Part- ii)

 

1. 

 

abandon:

 

(v)

 

1. 

 

desert

 

(අතහැර දමනවා )

 

The soldiers had to

abandon the camp

as they ran short of

ammunition to defend it.

:

ammunisam

 

(n)වෙඩිබෙහෙත්, උණ්ඩ,

තුවක්කු, පතරොම්)

 

(සොල්දාදුවන්ට සිදුවුනා

අතහැර දමන්න කඳවුර ,

එය රැකබලා ගන්න තරම්

වෙඩිබේත් ,උණ්ඩ, පතරොම් 

සහ තුවක්කු ඌනතාව

හේතුකොට.) 

 

 

2.

 

give up

 

(v)

 

(බලාපොරොත්තු)

අත් හරිනවා 

 

The girl was

forced to abandon

higher studies for

financial reasons.

 

 

කර්ම කාරක වාක්‍ය:

 

මුල්‍යමය හේතූන් කරණකොට

බාලිකාවට බලපනු ලැබුවා 

උසස් අධ්‍යයාපන බලාපොරොත්තු

අතහරින්න.

 

 

Presale verbs

 

give up:

 

(භාර දෙනවා / 

පුරුද්දක් අත්හරිනවා )

  

give in:

 

(යටත් වෙනවා)

  

give out:

 

 

(බෙදා දෙනවා,

එළිදරවු කරනවා,

ක්ෂය වෙනවා,

පිටකරනවා)

 

 

3.

 

abbreviate:

 

(v)

abbreviates:

 

(n)  

abbreviation:

  

 

A.

 

to make it shorter

 

(කෙටි/ලුහුඬු කරනවා)

 

{Auxiliary verb (can) + verb stem +subject}

 

 ('can' යෙදූ වාක්‍යයකි.)

 

We can abbreviate

Amateur Athletic Association

to A.A.S.

 

(අපිට හැකියි ලුහුඬු කරන්න

අමෙටිඅර් ඇත්ලෙටික් අසෝසිඒෂන් 

ඒ.ඒ.එස්. වලට.)

 

 

2. to shorten a word

    by omitting letters

  

(කොටවීමට/කොට කිරීමට)

 

He abbreviates residence

to res, when

indicating his home address

on his visiting card.

 

(ඔහු කෙටි කරනවා 'රෙසිඩඅන්ස්'

'රෙස්' වලට ඔහුගේ ගෙදර ලිපිනය

  ඔහුගේ සංචාරක පත්‍රිකාවේ.)

 

 

indicate:

  

(v)

අඟවනවා

 

(vt)

හඟවනවා,

දක්වනවා,

පෙන්වා දෙනවා 

 

  

4.

abduct:

 

(V)

 

A.

 

to carry off

(a person)

by force.

 

The young man

decided to 

abduct the girl,

as her parents

were against

their marriage.

 

(තරුණයා තීරණය කළා

පැහැරගෙන යන්න ළමිස්සියව 

ඔවුන්ගේ විවාහයට විරුද්ධ වූ

 නිසා ඇගේ දෙමාපියන්.)

  

 

Presale verbs:

 

carry off:

 

(පැහැරගෙන යනවා)

 

carry out:

 

සලසනවා,

මුදුන් පමුණුවනවා,

ඉෂ්ටකරනවා

ක්‍රියාවේ යොදවනවා,

ක්‍රියාත්මක කරනවා

  

carry on:

 

නොනවත්වා කරගෙන යනවා,

කරගෙනයනවා

 

carry away:

 

(v)

 

රැගෙන යනවා,කුදලනවා,

කෝප වෙනවා,

 

(vti)

උනන්දු කරනවා 

  

5.

 

abet:

 

(v)

 

abetting 

 

A.

 

to encourage or assist :

 

He was accused of

abetting in the fraud case.

 

 

accused:

 

(v)

(දෝෂාරෝපණය කරනවා) 

 

(කර්ම කාරක)

 

ඔහු අනුබල දීමේ

දෝෂාරෝපණය ලබුවා වංචාවට.

 

 

6.

 

abide:

 

(v)

  

abided,

  

abiding 

  

last out

  

 

endure:

 

(v)

වාවනවා,

ඔරොත්තු දෙනවා 

 

(vt)

නොනැසී පවතිනවා,

ඉවසනවා

  

The memory of the kind

old gentleman 

will abide forever.

 

(සදහටම)

 

(කතෘ කාරක)

 

වයසක මහතුනගේ

කාරුණික මතකය 

නොනැසී පවතී වි සදහටම.) 

 

The baby was asleep in

his mother's arms.

 

ළදරුවා නිද්‍රෝපගතවූවා

 ඔහුගේ මව් දෑතේ.

 

6.

 

baby:

 

 (n)

 

A.

  

very young child:

 

{Subject + be verb(Auxiliary) + Adjective}

 

ඉහත සැකිල්ලට

(structure)

අනුව ඉංග්‍රීසියේ වාක්‍ය බොහෝයි.

 

asleep:

 

(adj)

නිදි,

නිදිගත්,

නිද්‍රෝපගත  

 

 

B.

 

behave like a child:

   

Don't be a baby,

you can do this job

by yourself.

 

එපා වෙන්න බබෙක්,

ඔබට හැකියි කරන්න

මේ කාර්ය ඔබ විසින්ම්.

 

 

 

7.

 

bachelor:

 

(n)

  

A.

 

an unmarried man:

 

Being a bachelor he was

popular with

all the young girls.

 

තනිකඩව සිටිද්දී

ඔහුව ජනරංජන වනු ලැබුවා 

සියළුම තරුණ ළමිස්සියනගේ.

 

 

popular:

  

(a)

ජන සම්මත,

ජනප්‍රිය,

ප්‍රචලිත

 

(Soc)

ජනරංජන,

ජනතාවාදී 

 

  

8.

 

back:

 

(n)

 

rear part

of the body from

neck to spine:

 

His back was hurt

in the accident.

  

spine:

 

(n)

කොන්ද,

කොදු ඇටය,

කශේරුව.)

 

ඔහුගේ කොන්ද පීඩාවනු ලැබුවා

හදිසි අනතුරේදී.

 

 

hurt

 

(n)

තුවාලය,

පාඩුව,

පීඩාව 

 

(v)

පෙළෙනවා 

 

(vti)

රිදවනවා,

පීඩාකරනවා,

පාඩු පමුණුවනවා,

රිදෙනවා,

රිදවනවා,  

 

 

9.

 

background:

 

(n)

  

A. 

 

the distance

part of

scene

picture:

 

The background

of the picture

was the blue sky.

 

පිංතූරයේ පසුබිම වනු ලැබුවේ

නිල් අහසයි.

 

B.

 

a person's past

expieriance

education, 

social class:

 

When selecting

a person for the post,

they considered

the background of 

all the applications.

 

තෝරන විට පුද්ගලයෙක්ව

තනතුරක් සඳහා

ඔවුහු සලකාබැලුවෝය

ඉල්ලුම්පත්‍රයේ 

අතීත අත්දැකීම්,

සමාජ පංතිය පිළිබඳව.

 

 

consider:

 

(v)

සලකාබලනවා,

තකනවා,

භාජනය කරනව,

පාත්‍ර කරනවා 

 

(vt)

සැලකිල්ලෙන් සිතා බලනවා,

සලකනවා,

කල්පනා කරනවා

සමාලෝචනය කරනවා,    

 

 

10.

 

backward:

 

(adj)

 

A.

 

turn toward

the rare

 or opposite way:

 

She gave

a backward glance. 

  

glance:

 

(a)

සීනි තැවරූ,

ඔප දමනලද,

ශීතල කවනලද 

 

rare:

 

(a)

දුර්ලබ,

දුලබ,

කලාතුරකින්,

කලාතුරකින් සිදුවන,

අරුම,

ඝන නොවූ,

විශිෂ්ට,

විරල,

තුනී වූ

 

There are ten

valuable words

of the English language

that have been browsed

just now

even an hour. Okey!

That's all for today.

The God Bless!

May The Triple Gem!

Bless you, Regards! 

 

Continuing next

part - ii >>

 

ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ (GK-39) 


කතෘ : කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
ලිපිය : පාසලට අදාල ලිපියක්
කියවූ ගණන : 87
කැමති ගණන : 0