Singular plural Part-iii (GK-32)

Singular plural Part-iii (GK-32)

ENGLISH

SINGULAR

PLURAL

METHODS

(Part-iii)

 

සමහර ශබ්දවල

ඒකවචන රූපයේ හා

බහුවචන රූපයේ

අර්ත වෙනස් ය.

 

  

advice

/'අඩ්වඉස්/

අවවාදය      

 

advices

/'අඩ්වඉසිස්/

නිවේදනය 

 

 

 

air

/එ'අ/

වාතාවරණය            

 

airs

/එ'අස්/

තමා පිටට

ආරූඪ

කැරැ ගත්

බාහිර පෙනුම

 

 

 

beef

/බීෆ්/

ගව මස                 

 

beeves

/බීව්ස්/

ගවයො,

ගොන්නු

හා දෙන්නු 

 

 

 

compass

/කම්'පස්/

කොම්පාසුව 

 

compasses

/කම්'පසිස්/

කවකටුව 

 

 

 

force

/ෆෝස්/

ශක්තිය,

බලය 

 

forces

/ෆෝසිස්/

යුධ හමුදාව

 

 

 

good

/ගුඩ්/

යහපත

 

goods

/ගුඩ්ස්/

චංචල දේපල,

බඩු,

 

 

 

iron

/අ'යන්/

යකඩ                 

 

irons

/අ'යන්ස්/

යදම් 

 

 

 

light

/ලඉට්/

එළිය                  

 

lights

/ලඉට්ස්/

ලාම්පු,

පහන් 

 

 

 

people

/පීප්ල්/

මහජනයා                       

 

peoples

/පීප්ල්ස්/

ජාතිහු

 

 

 

powder

/පඋ'ඩ/

පිටි,

දූලි

 

powders

/පඋ'ඩ්:ස්/

වෙඩි බෙහෙත් 

 

 

 

physic

/ෆිසික්/

බෙහෙත,

වෙදකම 

 

physics

/ෆිසික්ස්/

භෞතික විද්‍යාව

 

 

 

return

/රි'ට:න්'

ආපසු ඊම           

 

returns

/රි'ට:න්ස්'

සංඛ්‍යාලේඛනය 

 

 

 

sand

/සැන්ඩ්/

වැලි

 

sands

/සන්ස්/

වැලිකතර 

 

 

 

vesper

/වෙස්'ප/

හන්දෑව             

 

vespers

/වෙස්'ප:ස්/

සන්ධ්‍යා

දේව යාචනය

 

 

 

සමහර නාමයන්ට

බහුවචන

රූප දෙකකි. 

ඒ දෙකේ

අර්ත වෙනස් ය.

 

 

 

brother

/බ්‍ර'ද/

සහෝදරයා

 

brothers

/බ්‍ර'ද:ස්'

සහෝදරයෝ

 

brethren

/සමගමයෙක

සාමාජිකයෝ 

 

 

 

cloth

/ක්ලෝත්/

රෙද්ද

 

clothes

/ක්ලෝඋද්ස්/

ඇඳුම්

 

cloths

/ක්ලෝත්ස්/

රෙදිකැබැලි,

රෙදි වර්ග

 

 

 

die

/ඩඉ/

දාදු කැටය,

පසැට

 

dies

/ඩඉස්/

මුදල් අච්චුව,

මුද්‍රාව

 

dice

/ඩඉස්/

දාදු කැට

 

 

 

genus

/ජිනී'අස්/

බුද්ධිමතා

 

geniuses

/ජිනී'යසිෂ්/

බුද්ධි'මත්හු

 

genii

/ජිනීඅඉ/

භූතයෝ 

 

 

 

index

/ඉන්ඩෙක්ස්/

උපග්‍රන්ථය

 

indexes

/ඉන්ඩෙක්සිස්/

උපග්‍රන්ථයෝ

 

indices

/ඉන්ඩිසිස්/

(වීජගණිතයේ)

දර්ශකාංකය

 

 

 

shot

/ශොට්/

වෙඩි උංඩය,

මූනිස්සම

 

shot

/ශොට්/

වෙඩිඋංඩ,

මූනිස්සම් 

 

shots

/ශොට්ස්/

වෙඩිතැබීම

 

 

 

staff

/ස්ටාෆ්/

පොල්ල,

ක්‍රියාකාරී මණ්ඩලය  

 

staffs

/ස්ටාෆ්ස්/

හමුදාවේ

කාර්ය මණ්ඩලය

 

staves

/ස්ටාව්ස්/

පොලු

 

 

 

නාමවිශේෂණවලින්

හැදෙන

බහුවචන රූපද ඇත.

ඒවායින් කිහිපයක්

පහත දක්වෙත්.

 

 

 

acoustic

/අකොඋස්ටික්/

හඬ පිළිබඳ වූ

 

acousties

/අකොඋස්ටික්ස්/

ශබ්ද ව්ද්‍යාව

 

 

 

aeronautic

/එ'අ'රනොටික්/

ගුව්න් නැවීන්

ගන්නවුන්

පිළිබඳ වූ ,

 

aeronautics

/එ'අ'රනොක්ස්/

ගුව්න් නැව්

පැදවීමේ ශාස්ත්‍රය

ආකාශ

යාත්‍රා විද්‍යාව,

වායු තරණය,

අවකාශ තරණය,

අහස්නැව්

පැදවීමේ ශාස්ත්‍රය,

ගගනයාත්‍රාවිද්‍යාව.

 

 

 

analytic

/ඇ'නලිටික්/

විස්තර විභාග දක්වන

 

analytics

/ඇ'නලිටික්ස්/

ධාතු විභාග විද්‍යාව

 

 

 

bitter

/බි'ට/

තිත්ත                   

 

bitter'

/බි'ට:ස්/

(තිත්ත පැලෑටිවලින්සෑදූ)

බෙහෙතක්

  

 

 

common

/කො'මන්/

පොදු       

 

commons

/කො'මන්ස්/

පොදු ජනතාව

 

 

 

conic

/කොනික්/

ශෘංගාකාර,

ස්තූපාකාර 

 

conics

/කොනික්ස්/

මෙනම්

ගණිත ක්‍රමය

 

 

  

credential

/ක්‍රිඩෙන්'ශල්/

භක්තියට ගරු කරන,

විශ්වාසයට හේතුව 

 

credentials

/ක්‍රිඩෙන්'ශල්ස්/

ශාක්ෂ්‍යපත්‍රය,

සාධක පත්‍රය 

 

 

 

delicate

/ඩෙලිකිට්/

සියුමැලි,

ප්‍රණීත      

 

delicates

/ඩෙල්කිට්ස්/

මිහිරි ආහාර පාන

 

 

 

economic

/ඉ'කනොමික්/

අර්තශාස්ත්‍රීය  

 

economics

/ඉ'කනොමික්ස්/

අර්ත ශාස්ත්‍රය

 

 

 

ethic

/එතික්/

ආචාර පිළිබඳ 

 

ethics

/එතික්ස්/

ආචාර නීතිය

 

 

 

filing

/ෆඉලිං/

පීරි ගාන                      

 

filings

/ෆඉලිංස්/

පීරි ගෑ කුඩු

 

 

 

good

/ගුඩ්/

යහපත්                         

 

goods

/ගුඩ්ස්/

බඩුමුට්ටු 

 

 

 

inward

/ඉන්උ"ව:ඩ්/

ඇතුළත             

 

inwards

/ඉන්උ'වඩ්ස්/

බඩවැල් 

 

 

 

leaving

/ලීවිං/

අත් හරින                     

 

leavings

/ලීවිංස්/

අත්හරිනලද දෑ,

ඉතිරි දෑ

 

 

 

mechanic

/මිකැනික්/

යන්ත්‍ර  පිළිබඳ වූ   

 

mechanics

/මිකැනික්ස්/

යන්ත්‍ර පිළිබඳ විද්‍යාව

 

 

 

middling

/මිඩ්ලිං/

මැදුම් පමණ වූ           

 

middlings

/මිඩ්ලිංස්/

අගයෙන් අඩු,

(දහවියා මිශ්‍ර)

තිරිඟු පිටි

 

 

 

movable

/මූ'වබ්ල්/

චංචල,

ඉවත් කළ හැකි

 

moverbles

/මූ'වබ්ල්ස්/

චංචල දේපොල

 

 

 

nuptial

/නප්'ශල්/

විවාහය පිළිබඳ වූ       

 

nuptials

/නප්'ශල්ස්/

විවාමඟුල

 

 

 

optics

/ඔප්ටික්/

ඇස පිළිබඳ වූ               

 

optics

/ඔප්ටික්ස්/

දෘශ්විද්‍යාව

 

 

 

phonetic

/ෆොනෙටික්/

මිනිස් හඬ

පිළිබඳ වූ

 

phonetics

/ෆොනෙටික්ස්/

ධ්වනි විද්‍යාව 

 

 

 

rich

/රිච්/

ධනවත්                               

 

riches

/රිච්ස්/

ධනය

 

 

 

sundry

/සන්ඩ්‍රි/

විවිධ                           

 

sundries

/සන්ඩ්‍රිස්/

සුළු සුළු බඩු

 

 

 

sweeping

/ස්වීපිං/

අමදින                

 

sweepings

/ස්වීපිංස්/

ඇමැද එකතු කළ රොඩු

 

 

 

 

EXERCISE:න

 

පහත ශබ්දවල

බහුවචන

රූප දෙන්න. 

තේරුම් ද ලියන්න.

 

(ශබ්දකොශයක

උපකාර ලබන්න.)

  

 

niche,

 

rebus,

 

tithe,

 

octavo,

 

purlieu,

 

sou,

 

medley,

 

guy,

 

colloquy, 

 

obloquy,

 

soliloquy,

 

ally,

 

alkali,

 

cupola,

 

calico,

 

virago,

 

manifesto, 

 

mulatto,

 

stiletto,

 

junto,

 

tyro,

 

half,

 

shelf,

 

relief,

 

woof,  

 

basrelief,

 

skiff,

 

gaff,

 

distaff,

 

flag,

 

staff,

 

bond-woman,

 

court-martial,

 

jury,

 

habeas-corpus,

 

hocus-pocus,

 

delicate,

 

optic,

 

static,

 

asylum,

 

calculus,

 

antithesis,

 

metamorphoses. 

 

 

නාම විශේෂණ

පදවලින් සෑදුණු

බහුවචනාන්ත නාමපද

විස්සක් අර්ත සමඟ

ලියන්න.

 

 

Bonus

words:

 

ඉංග්‍රීසි යෙන්

කථා කිරීමේදී

නිතර නිතර

භාවිතවන වාක්‍යංශ:

 

English

words

and

Expressions:

 

1.

Awesome!

 

2.

adult:

Sometimes

being

an adult

just isn't

very fun.

 

3.

Are there

any annual

charges

with this

account?

 

 

4.

Are you rich?

 

5.

Are you

available

on that day?

 

6.

Are you from

around here?

 

7.

Are you free

this weekend?

 

8.

Are you

kidding me?

 

9.

Absolutely.

 

10.

All right.

 

11.

About 2 weeks.

 

12.

Are you

available

tomorrow?

 

13.

Are you having fun?

 

14.

Bye-bye!

 

15.

boat:

The boat floats

on the water.

 

16.

Be here

before noon.

 

17.

Cherry:

I want to

eat cherries.

 

18.

Child:

When I was

a child,

I used to

ride my 

bike 

to school.

 

19.

Bicycle:

The bicycle is

in the garage.

 

20.

Car:

What kind of

car is it?

 

21.

Cat:

My cat likes

to take a nap

in the afternoon.

 

22.

Crab:

Crabs usually

walk side-way.

 

23.

Can you

come back later?

 

24.

Can I have

a receipt? please!

 

25.

Can I have

a bag?

please!

 

26.

Can w meet

next week?

 

27.

Can you

close

the door?

 

28.

Can you

take out

the trash?

 

29.

Can I

do it later?

 

30.

Can we

reschedule

this?

 

31.

Could you

please

be quiet?

 

32.

Can you

download

this file?

 

33.

Can I

try it on?

 

34.

Can I

borrow

some money? 

 

35.

Could

we have

the menu,

please?

 

36.

Can you

help me? 

 

37.

Can I see?

 

38.

Can I

borrow this?

 

39.

Can I have

a blanket?

 

40.

Can he 

call me back?

 

41.

Call me

if you need

anything.

 

42.

Calm down!

 

43.

Come in.

 

44.

Can I have

some milk?

Check!

 

45.

Can we 

leave

around 6.?

 

46.

Can I

make a call?

 

47.

Call the

police!

 

48.

Be careful.

 

49.

About 2 weeks.

 

50.

Could I have

a statement?

 

ස්තූතියි!

ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ (GK-32) 

 

 

 


කතෘ : කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
ලිපිය : පාසලට අදාල ලිපියක්
කියවූ ගණන : 613
කැමති ගණන : 0