කාර්මික විප්ලවය ප්‍රශ්න පත්‍රය -11ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය - 11-වසර ඉතිහාසය

කාර්මික විප්ලවය ප්‍රශ්න පත්‍රය -11ශ්‍රේණිය ඉතිහාසය

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය 11 ⁣වසර ඉතිහාසය පළමු පාඩමවන කාර්මික විප්ලවය පාඩමට අදාළව සකසා ඇත.

ප්‍රශ්න 

1.කාර්මික විප්ලවය යනු කුමක්ද?

2.කාර්මික විප්ලවය ආරම්භ වූ රට කුමක්ද ?

3.කාර්මික විප්ලවය එංගලන්තයේ ආරම්භ වීමට බලපෑ  හේතු මොනවාද?

4.කාර්මික විප්ලවය ප්‍රථමයෙන් ආරම්භ වූ ක්ෂේත්‍ර තුන මොනවා ද?

5.කාර්මික විප්ලවය නිසා පේෂ කර්මාන්තයෙහි ඇති වූ නව වෙනස්කම් මොනවා ද?

6.කාර්මික විප්ලවය යකඩ හා වානේ කර්මාන්තයට බලපෑ ආකරය පැහැදිලි කරන්න.

7.කාර්මික විප්ලවය ගල් අඟුරු කර්මාන්තයට එක් කළ නව සෙොගැනීම් මොනවා ද?

8.පහත දැක්වෙන  සොයාගැනීම්වලට අදාල පුද්ගලයන් නම් කරන්න.

 1.  දුවන නඩාව
 2. ජෙනී යන්ත්‍රය
 3. රෝලර් යන්ත්‍රය
 4. ජල රාමුව
 5. ⁣යකඩවල අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමය
 6. විදුලි උඳුන
 7. වාෂ්ප බල දුම්රිය එන්ජිම
 8. ආරක්ෂක ලාම්පුව
 9. දුම් බෝට්ටුව
 10. දුම් නැව
 11. මෝටර් රථය
 12. ගුවන් යානය
 13. ගවන් විදුලි තරංග මගින් පණිවුඩ යැවීමේ ක්‍රමය
 14. රූපවාහිනිය
 15. දුරකථනය
 16. බැටළු වර්ග අභිජනන ක්‍රමය
 17. අශ්වයින් යෙදු නගුල්වලින් පේලියට වැපිරීමේ ක්‍රමය

9.කාර්මික විප්ලවය නිසා සන්නිවේදන ක්ෂේත්රයේ ඇති වූ වෙනස්කම් මොනවා ද?

10.කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට කාර්මික විප්ලවය බලපෑවේ කෙසේද?

11.පෙනී තැපල් සේවය යනු කුමක් ද?

11. ආසියාවේ ප්‍රථම තැපැල් අශ්ව කරත්ත ක්‍රමය ආරම්භ වූ රට කුමක්ද?

12. ගුවානො නමැති පොහොර වර්ගය නිපද වූ රට කුමක්ද ?

13.20වන සියවසේ කාර්මික ක්ෂේත්‍⁣රයේ  ව්ශාල දියුණුවක් ඇතිකරගත් රට කුමක් ද?

14.කාර්මික විප්ලවය පැතිරී ගිය ආසියාතික රටවල්  කරන්න.

15. කාරමික විප්ලවය පැතිරී ගිය යුරෝපා රටවල් මොනවා ද?

16.1804 දී ශ්‍රී ලංකාවේ  කෝපි කොටන මෝලක්  ආරමිභ කළේ කවුරුන්  ද?

17.රාජ්‍ය නිර්බාධවාදය ඉදිරිපත් කළේ කවුරුන් ද?

18. ශ්‍රී ලංකවේ මහාමාර්ග තැනීම ආරම්භ කළ ආණ්ඩුකාරවරයා කවුරුන් ද?

19.ශ්‍රී ලංකවේ දුම්රිය මාර්ග තැනීමට මූලික වී ක්‍රියාකළ ආණ්ඩුකැරවරයා කවුද?

20.මැකඩම් ක්‍රමය සොයාගත්තේ  කවුරුන් ද?

21.කාර්මික විප්ලවය නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙ සමාජ හා දේශපාලන ක්ෂේත්‍රවල ඇති වූ වෙනස්කම් වෙන වෙනම දක්වන්න.

22.කාර්මික විප්ලවයේ ⁣පාරිසරික අයහපත් බලපෑම විස්තර කරන්න.

23.කාර්මික විප්ලවය සමාජ ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි කළ බලපෑම විස්තර කරන්න.

24.ඉඩම් කොටුකිරීමේ ව්‍යාපාරය යනු කුමක් ද?

25.එංගලන්තයේ ගල් අඟුරු බහුලව තිබූ ප්‍රදේශ මොනවා ද?

26.කාර්මික විප්ලවය නිසා බිහි වූ නව දේශපාලන දර්ශන මොනවා ද?

27.ගල් අඟුරු කර්මාන්තය ආශ්‍රිත අතුරු නිෂ්පාදන මොනවා ද?

28.කාර්මීකරණය වෙනත් රටවල් කරා ව්‍යාප්ත වීමට බලපෑ කරුණු මොනවා ද?

29.1815 වන විට රාජකාරී තැපැල් ක්‍රමයක් ආරම්භ කළේ  ලංකාවේ කවර නගර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ද?

30.කාර්මික විප්ලවය නිසා ⁣ලෝක ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයට සිදු වූ වෙනස්කම් මොනවා ද?

31.විදුලි පණිවුඩ ක්‍රමය සොයාගත් පුද්ගලයා කවුරැන් ද?

32.වාෂ්ප එන්ජිම සොයාගත්තේ කවුරුන් විසින් ද?

33.ගල් අඟුරු යොදා යපස් උණු කිරීමේ ක්‍රමය  සෙයාගත්තේ කවුරුන් ද?

34.මියුල් යන්ත්‍රය නිපදවූයේ කවුරුන් විසින් ද?

35.බ්‍රිතාන්‍ය හැර යටත් විජිත පිහිටුවාගත් වෙනත් රටවල් මො⁣නවා ද?

36.කාර්මික විප්ලවේ බලපෑමෙන් සැතපුම් 30000 ක් පමණ දිග මාර්ග ඉදි කළ රට කුමක් ද?

37.1850 වර්ෂයට පසුව ඇති වූ නව අධිරාජ්‍යවාදය යනු කුමක් ද?

38.කාර්මික විප්ලවය ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑමට  හේතු වූ ප්‍රධාන සාධකය කුමක් ද?

39.ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදි වූ ප්‍රථම මහාමාර්ගය කුමක් ද?

40.මැකඩම් ක්‍රමය යනු කුමක් ද?

 

 

 

Kalana Jeewantha
2022 08 10 15:04:49

Kavindu Navanjana
2022 06 07 08:46:45