ශාක වර්ගීකරණය-1 - 11-වසර කෘෂිකර්මය

ශාක වර්ගීකරණය-1

ශාක වර්ගීකරණය

ශාක වර්ගීකරණයේ ප්‍රධානතම නිර්නායකය වන්නේ පුෂ්ප තිබීම හෝ පුෂ්ප නොතිබීමයි. පුෂ්ප හටගන්නා ශාක සපුෂ්ප ශාකයන් ලෙසත් පුෂ්ප හට නොගන්නා ශාක අපුෂ්ප ශාකයන් ලෙසත් ‍කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය.

සපුෂ්ප ශාක

පුෂ්ප හටගන්නා ශාක සපුෂ්ප ශාකයන් යනුවෙන් හැදින්විය හැකිය. මුලක්, කදක්, පත්‍රයන් යනාදියෙන් සමන්විත බීජ හටගන්නා ශාක සපුෂ්ප ශාක යනුවෙන් හදුන්වා දිය හැකිය. සපුෂ්ප ශාක ආවෘතීය බීජක ශාක ලෙසද හදුන්වනු ලැබේ. එසේ සදහන් කරනු ලබන්නේ මේවායේ හටගන්නා බීජ ඵලයකින් ආවරණය වී තිබීමයි. මේවා ජලජ, භෞමික මෙන්ම අපි ශාකද දැකිය හැකි පැතිරුණු ශාක විවිධත්වයක් දැකිය හැකිය. මෙම සපුෂ්ප ශාක නැවතත් කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැකිය. එනම්,

 1. ද්විබීජ පත්‍රී ශාකයන්
 2. ඒකබීජ පත්‍රී ශාකයන් ලෙසයි.   

ඒකබීජ පත්‍රී ශාකය

 බීජවල බීජපත්‍ර එකක් පමණක් දැකිය හැකි ශාක ඒකබීජ පත්‍රි ශාක ලෙස හදුන්වනු ලබයි. මේ සදහා උදාහරණ වශයෙන් පොල්, තල්, පුවක් වැනි ශාකයන් දැක්විය හැකිය. මේ ශාකයන්ගේ දැකිය හැකි විශේෂ ලක්ෂණ කිහිපයක් ඇත. එනම්,

 • තන්තු මූල පද්ධතියක් තිබීම
 • බීජයේ පියළි එකක් පමණක් තිබීම
 • කද අතු වලට නොබෙදීම
 • ත්‍රී අංකික පුෂ්ප තිබීම
 • කදේ පහළ සිට ඉහළට යන තුරුම එකම සමාන තත්වයෙන් පැවතීම
 • පත්‍රවල සමාන්තර නාරටි දක්නට තිබීම

                                  

ද්විබීජ පත්‍රී ශාකය

බීජවල බීජපත්‍ර දෙකක් දැකිය හැකි ශාක ද්විබීජ පත්‍රි ශාක ලෙස හදුන්වනු ලබයි. මේ සදහා උදාහරණ වශයෙන් රඹුටන්, ඇපල්, ‍කොස් , අලිගැටපේර වැනි ශාකයන් දැක්විය හැකිය. මේ ශාකයන්ගේ දැකිය හැකි විශේෂ ලක්ෂණ කිහිපයක් ඇත. එනම්,

 • මුදුන් මූල පද්ධතියක් තිබීම
 • බීජයේ පියළි දෙකක් තිබීම
 • කද අතු වලට බෙදීම
 • චතුර්ණී අංකික පුෂ්ප තිබීම
 • කදේ පහළ සිට ඉහළට යනවිට සිහින් වීම
 • පත්‍රවල ජාලාභ නාරටි දක්නට තිබීම

 

පත්‍ර මගින් ඒක බීජ හෝ ද්වි බීජ  බව හදුනා ගැනීම.

 

අංකය

 

කොල වර්ගයේ නම

 

 

හේතුව

01

පේර ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී / ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ ජලාකාර නාරටි වින්‍යාසයක් පවතින බැවින් පෙර ශාකය  ද්වී බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ .

02

දෙහි  ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී / ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ ජලාකාර නාරටි වින්‍යාසයක් පවතින බැවින් දෙහි  ශාකය  ද්වී බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ .

03

පොල්  ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ සමාන්තර නාරටි වින්‍යාසයක්  පවතින බැවින්   පොල්   ශාකයන්   ඒක බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ.

04

ක්‍රෝටන් ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී / ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ ජලාකාර නාරටි වින්‍යාසයක් පවතින බැවින්   ක්‍රෝටන් ශාකය  ද්වී බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ .

05

නා ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී / ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ ජලාකාර නාරටි වින්‍යාසයක් පවතින බැවින්   නා  ශාකය  ද්වී බීජ පත්‍රී ශාකයක් වේ.

06

පැපොල් ශාකයේ පත්‍රය 

ඒක බීජ පත්‍රී / ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ ජලාකාර නාරටි වින්‍යාසයක් පවතින බැවින්    පැපොල්  ශාකය  ද්වී බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ.

07

කොස්  ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී/ ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ ජලාකාර නාරටි වින්‍යාසයක් පවතින බැවින්   කොස්  ශාකය  ද්වී බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ.

08

පුවක්  ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ සමාන්තර නාරටි වින්‍යාසයක්  පවතින බැවින්  පුවක්  ශාකය  ඒක බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ.

09

තෘණ ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ සමාන්තර නාරටි වින්‍යාසයක්  පවතින බැවින්  තෘණ  ශාකයන්   ඒක බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ.

10

කොට්ටම්බා ශාකයේ පත්‍රය

ඒක බීජ පත්‍රී / ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

මෙම පත්‍රයේ ජලාකාර නාරටි වින්‍යාසයක් පවතින බැවින්     කොට්ටම්බා ශාකය  ද්වී බීජ පත්‍රී  ශාකයක් වේ.

 

බීජ මගින් ඒක බීජ හෝ ද්වි බීජ බව හදුනා ගැනීම.

බීජ වල අඩංගු බීජ පත්‍ර ගණන අනුවද එම බීජ අයත් වන ශාකය කුමන ශාක වර්ගයට අයත්දැයි සොයා ගත හැක.තවද බීජයක හරස් කඩක් අධ්‍යනයෙන්ද මෙය හදුනා ගත හැක.

 

අංකය

 

බීජ වර්ගයේ  නම

 

 

 

හේතුව

01

වී

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර එකකින් යුක්ත වීම නිසා

02

මෑ

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර දෙකකින් යුක්ත වීම නිසා

03

පොල්

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර එකකින් යුක්ත වීම නිසා

04

පුවක්

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර එකකින් යුක්ත වීම නිසා

05

අඹ

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර දෙකකින් යුක්ත වීම නිසා

06

කොස්

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර දෙකකින් යුක්ත වීම නිසා

07

රඹුටන්

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර දෙකකින් යුක්ත වීම නිසා

 

07

ජම්බු

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර දෙකකින් යුක්ත වීම නිසා

09

පේර

 

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර දෙකකින් යුක්ත වීම නිසා

10

කිතුල්

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

බීජ පත්‍ර එකකින් යුක්ත වීම නිසා

 

පුෂ්ප මගින් ඒක බීජ හෝ ද්වි බීජ බව හදුනා ගැනීම

පුෂ්ප වල පෙති ගණන අනුව ඒවා අයත් වන ශාකය අයත් වර්ගය  සොයා ගත හැක.

 

 

අංකය

 

 පුෂ්ප වර්ගයේ නම

 

 

                 හේතුව

01

අටපෙතියා

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

පෙති 4 ගුණාකාර වලින් ඇත

02

දොඩම්

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක

 

පෙති 4 ගුණාකාර වලින් ඇත

03

පිප‍්ඤ්ඤා

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක

 

පෙති 4 ගුණාකාර වලින් ඇත

04

බටු

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක

 

පෙති 4 හා 5 ගුණාකාර වලින් ඇත

05

බෝංචි

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

පෙති 4 හා 5 ගුණාකාර වලින් ඇත

06

වට්ටක්කා

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

පෙති 4 හා 5 ගුණාකාර වලින් ඇත

07

කරවිල

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

පෙති 4 හා 5 ගුණාකාර වලින් ඇත

08

තක්කාලි

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

පෙති 4 හා 5 ගුණාකාර වලින් ඇත

09

අරලිය

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

පෙති 5 ගුණාකාර වලින් ඇත

10

පොල්

ඒක බීජ පත්‍රී /ද්වී බීජ පත්‍රී ශාක 

 

දල පත්‍ර තුනකින් සමන්විතවේ