සංඛ්‍යානය විෂයෙහි අඩංගු සංරචක කිහිපයක් - 11-වසර ගණිතය

සංඛ්‍යානය විෂයෙහි අඩංගු සංරචක කිහිපයක්

සංඛ්‍යානය A/L Statistics

සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රම

පර්යේක්ෂණ තොරෝතුරු වඩාත් අර්ථවත් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීමේ කාර්යයන් සදහා සංඛ්‍යාන ක්‍රම ශිල්ප උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.තම දියත් කරන පර්යේක්ෂණ ප්‍රතිඵල විග්‍රහයට හා අර්ථ කථනයට මෙන්ම වෙනත් පර්යේක්ෂණ තොරෝතුරු අද්‍යනය කිරීමට සංඛ්‍යානමය ශිල්ප ක්‍රම පිළිබද දැනුම පර්යේක්ෂකයට උපකාරී වේ.පර්යේක්ෂකයා යනුවෙන් හදුන්වන්නේ පොදුවේ ගත් කල දැනුම ලබා ගැනීම සදහා සිදු කරන ක්‍රම ශිල්පි.වර්තමානයේ දැනුම ලබා ගැනීමට විද්‍යාත්මක ක්‍රම ශිල්ප ක්‍රමයන් බහුලව භාවිතා කෙරේ.තෝරාගත් ගැටළුවක් සමග කල්පිතයක් තෝරාගෙන එය ක්‍රමවත් පිළිවෙලකට අනුව පරික්ෂා කර නිගමන වලට එලබීම විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් සිදු කරයි.

 

නිගාමී ක්‍රමය හා උත්ගාමී ක්‍රමය

සංඛ්යනයෙන් අප දන්නා දෙයින් නිගමන වලට එලබීම නිගාමී තර්කන ක්‍රමය ලෙස හදුන්වන අතර පර්යේක්ෂණයන් මගින් ලබා ගන්න තොරෝතුරු අනුව නිගමනයන්ට එලබීම උද්ගාමී තර්කන ක්‍රමයෙන් සිදු කරයි.

 

සංඛ්‍යානය හා සම්භාවිතාව

සංඛ්‍යානය හා සම්භාවිතාව අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක් පැවතුනත් අධ්‍යන ක්ෂේත්‍ර අනුව ඒවා වෙන් වෙන්ව පවතී.සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණ නිතරම භාවිත කරන්නේ සම්භාවිතා ව්‍යාප්තියෙන් වේ.එවේම සම්භාවිතවයේදී බොහෝ ගණිතමය කරුණු අඩංගු වන අතර ඒවා ස්රිජුවම සංඛ්‍යානය හා සම්බන්ධ නොවේ.සංඛ්‍යානයේ බොහෝ මාතෘකා සම්භාවිතා න්‍යායෙන් ස්වාධින වේ.

 

සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය

සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය පිළිබද කතා කිරීමේදී පහත සදහන් දෑ පිළිබද අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.

1.සංඛ්‍යාතය

කිසියම් අය ගණනක් දී ඇති වාර ගණන එහි සංඛ්‍යාතය වේ.නිදසුන් ලෙස කිසියම් සංඛ්‍යාත සමුහයක 25 යන සංඛ්‍යාව 4 වාරයක් දී ඇත්නම් එහි සංඛ්‍යානය 4 වේ.

 

2.පරාසය

සංඛ්‍යා සමුහයක විශාලතම අගයෙන් කුඩාම අගය අඩු කල විට පරාසය ලැබේ.මෙම පරාසය සංඛ්‍යාත ව්‍යප්තියක පන්ති පරාසය හා පන්ති සංඛ්‍යාව සොයා ගැනීමට ආධාර වේ.

 

3.ආවලිය / වැල

දී ඇති සංඛ්‍යා සමුහය ආරෝහණ  හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කල විට ලැබෙන ලැයිස්තුව මේ නමින් හදුන්වයි.

 

4.අමු දත්ත

අප එකතු කර ගන්න ලද සංවිධානය නොකරන ලද දත්ත අමු දත්ත වේ.නිදසුන් ලෙස සිසුන් 10 දෙනෙකු සංඛ්‍යානය විෂයට ලබා ගත් ලකුණු 80,25,38,49,62,85,96,72,54 සහ 25 යන ඒවා අමු දත්ත වේ.

 

5.පන්ති ප්‍රාන්තරය

යම්කිසි අය ගණනක් ලැබිය හැකි පන්ති පරාසය මේ නමින් හදුන්වයි.නිදසුන් ලෙස 10-14,15-19,20-24

 

6.පන්ති සංඛ්‍යාතය

ඕනෑම පන්තියකට අයත් වන නිරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව පන්ති සංඛ්‍යතයයි.මෙම සංඛ්‍යාවන්ගේ එකතුව මුළු නිරීක්ෂණ සංඛ්‍යාවට සමාන වේ.

 

7.පන්ති ලකුණ

කිසියම් පන්තියක මැදින් පිහිටන අගය හෙවත් මදි අගය පන්ති ලකුණ වේ.

10-14 = (10+14)/2  = 12

 

8.පන්ති සීමා

පන්ති ප්‍රාන්තරයක් තුල සිමාවන් 2 ක් පවතී.

1.යටත් පන්ති සිමාව

2.උඩත් පන්ති සිමාව

නිදසුන් :

10-14

15-19 මෙහි 10,15 යටත් පන්ති සීමාවට අයත් වන අතර 14,19 උඩත් පන්ති සීමාවට අයත් වේ.

 

9.පන්ති මායිම

ඕනෑම පන්ති දෙකක එක් පන්තියක ඉහළ සීමාවත් අනෙක් පන්තියේ පහල සීමාවත් අතර වෙනසක් පවතී නම් එම වෙනස එම පන්ති දෙකට සම සමව බෙදා හරියි.එවිට ලැබෙන සිමාව එම පන්තියේ සැබෑ සිමාව නැතහොත් සැබෑ මායිම ලෙස හදුන්වයි.නිදසුන් ලෙස

15-19 පන්තියේ සැබෑ සිමාව වන්නේ 14.5 හා 19.5 වේ.

 

10.සාපේක්ෂ සංඛ්‍යාතය

යම්කිසි පන්තියකට අයත් සංඛ්‍යාතය මුළු සංඛ්‍යාතයෙන් බෙදු විට එම සංඛ්‍යාතයේ සාපේක්ෂ සංඛ්‍යාතය ලැබේ.

 

11.විවෘත පන්ති පාන්තර

පන්ති පාන්තරයක ඉහළ සිමාව හෝ පහල සිමාව දී නොමැති විට ඒවා විවෘත පන්ති පාන්තර වේ.නිදසුන් ලෙස ආදායම රු.500 ට අඩු සහ ආදායම රු.5000 ට වැඩි

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)