4.1 - ආධාරක සමචතුරස්‍රාකාර වන සෘජු පිරමීඩයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.