4.2 - සෘජු වෘත්ත කේතුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.