බෞද්ධ අනන්‍යතාවය සුරකමින් සහජීවනයෙන් ක්‍රියා කරමුලිපි