මහින්දාගමනයෙන් ශ්‍රි ලාංකික ජන ජීවිතය ඹපවත් වු ආකාරයලිපි