ලංකාවේ  A වර්ගයේ මාර්ග පිළිබද විස්තරයක් - 11-වසර භූගෝල විද්‍යාව

ලංකාවේ  A වර්ගයේ මාර්ග පිළිබද විස්තරයක්

ප්‍රවාහනයේ ආරම්භය - ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණු ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් පිළිබද තොරතුරු හම්බුවෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන යුගය තුලයි.මෙහිදී විශේෂයෙන්ම කිව යුතු වන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයන් මුල් කාලයේදී මහා මාර්ග තැනුවේ යුධමය හා දේශපාලනමය හේතු පදනම් කර ගනිමිනි.විශේෂයෙන්ම උඩරට රාජධානිය යටත් කර ගැනීමට නම් එහි වූ ලගාවිමේ දුෂ්කරතාවය ඉවත් කල යුතු වූ හෙයිණි.1830 න් පසුව කෝපි වගාව දියුණු වූ හෙයින් ඉන් පසු මාර්ග ඉදි වුයේ ආර්ථිකමය කරුණු මුල් කර ගනිමිනි.ඒ අනුව 1821 දී කොලබ - මහනුවර මාර්ගය එඩ්වඩ් බාන්ස් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ඉදි කරන ලදී.

1.A1(sp) මාර්ගය - කොල්ලුපිටියේ සිට පාර්ලිමේන්තුව දක්වා

2.A1 මාර්ගය - කොලබ, කෑගල්ල හරහා මහනුවර දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 116 km

3.A2 මාර්ගය - කොලබ, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, තණමල්විල හරහා වැල්ලවාය දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 318 Km

4.A3 මාර්ගය - කොලබ, මිගමුව හරහා පුත්තලම දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 128 Km

5.A4 මාර්ගය - කොලබ, හංවැල්ල, අවිස්සාවේල්ල, රත්නපුර, පැල්මඩුල්ල, බලන්ගොඩ, බෙරගල, වැල්ලවාය, මොනරාගල, සියබලාණ්ඩුව, පොතුවිල්, අක්කරේපත්තුව හරහා මඩකලපුව දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 430 Km

6.A5 මාර්ගය - පේරාදෙණිය, ගම්පොල, නුවරඑලිය, වැලිමඩ, බදුල්ල, පස්සර, බිබිලේ, මහඔය හරහා චෙන්කලඩි දක්වා. දුර ප්‍රමාණය  293Km

7.A6 මාර්ගය - අබේපුස්ස, පොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල, දබුල්ල, හබරණ හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 192 Km

8.A7 මාර්ගය - අවිස්සාවේල්ල, ගිනිගත්හේන, හැටන් හරහා නුවරඑලිය දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 120 Km

9.A8 මාර්ගය - පානදුර, හොරණ හරහා රත්නපුර දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 68 Km

10.A9 මාර්ගය - මහනුවර, මාතලේ, දබුල්ල, ගල්කුලම, මිහින්තලේ, මැදවච්චිය, වව්නියාව, කිලිනොච්චිය හරහා යාපනය දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 318 Km

11.A10 මාර්ගය - මහනුවර, කුරුණෑගල, නිකවැරටිය හරහා පුත්තලම දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 125 Km

12.A11 මාර්ගය – මරදන්කඩවල, හබරණ, පොලොන්නරුව හරහා ත්‍රිකෝණමඩු දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 126 Km

13.A12 මාර්ගය – පුත්තලම, නොච්චියාගම, අනුරාධපුරය, හොරොව්පතාන හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 179 Km

14.A13 මාර්ගය –  අනුරාධපුරයේ සිට ගල්කුලම දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 10 Km

15.A14 මාර්ගය – මැදවච්චිය, මඩුපාර, මන්නාරම හරහා තලෙයිමන්නාරම දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 110 Km

16.A15 මාර්ගය – මඩකලපුව, වාලච්චේන, මුතූර් හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 137 Km

17.A16 මාර්ගය – බෙරගල, හපුතලේ, බණ්ඩාරවෙල හරහා හාලිඇල දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 39 Km

18.A17 මාර්ගය – ගාල්ල, අකුරැස්ස, මොරවක, දෙනියාය, රක්වාන හරහා මාදම්පේ දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 144 Km

19.A18 මාර්ගය – පැල්මඩුල්ල, මාදම්පේ, ඇබිලිපිටිය හරහා නෝනාගම දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 86 Km

20.A19 මාර්ගය – පොල්ගහවෙල සිට කෑගල්ල දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 11 Km

21.A20 මාර්ගය – අනුරාධපුරයේ සිට රබෑව දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 14 Km

22.A21 මාර්ගය – කෑගල්ලේ සිට කරනවැල්ල දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 42 Km

23.A22 මාර්ගය – පස්සර සිට මොනරාගල දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 34 Km

24.A23 මාර්ගය – වැල්ලවායේ සිට ඇල්ල දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 30 Km

25.A24 මාර්ගය – මාතර සිට අකුරැස්ස දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 20 Km

26.A25 මාර්ගය – සියබලාණ්ඩුව සිට අම්පාර දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 56 Km

27.A26 මාර්ගය – මහනුවර, මහියංගනය හරහා පදියතලාව දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 104 Km

28.A27 මාර්ගය – අම්පාර, උහන හරහා මහ ඔය දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 56 Km

29.A28 මාර්ගය – අනුරාධපුරය, තලාව, ගල්ගමුව හරහා පාදෙණිය දක්වා. දුර ප්‍රමාණය   85 Km

30.A29 මාර්ගය – වව්නියාවේ සිට හොරොව්පතාන දක්වා. දුර ප්‍රමාණය   45 Km

31.A30 මාර්ගය – වව්නියාවේ සිට පරයාලන්කුලම දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 35 Km

32.A31 මාර්ගය – කරතිව් සිට අම්පාර දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 24 Km

33.A32 මාර්ගය – නවත්කුලි, පුනරීන් හරහා මන්නාරම  දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 98 Km

34.A33 මාර්ගය – ජාඇල, ගම්පහ හරහා යක්කල දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 37 Km

35.A34 මාර්ගය – මාන්කුලම, ඔඩ්දුසුද්දාන් හරහා මුලතිව් දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 48 Km

36.A35 මාර්ගය – පරන්තන් සිට මුලතිව් දක්වා. දුර ප්‍රමාණය 53 Km