ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිත ගැටලු හා ප්‍රවනතා. - 11-වසර භූගෝල විද්‍යාව

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිත ගැටලු හා ප්‍රවනතා.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය ආශ්‍රිත ව විවිධ ගැටළු පැන නැගි ඇත. ඒවා භූමි පරිභෝග ආශ්‍රිත ගැටලු, නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත ගැටලු, වෙළෙදාම ආශ්‍රිත ගැටළු හා පාරිසරික ගැටළු වශයෙන් බෙදා දක්විය හැකිය.

භූමි පරිභෝගය ආශ්‍රිත ගැටලු

 • ඉඩම් හිගය හා ඉඩම් කැබලි විම ( නිදසුන් තේ , පොල් , රබර් , වගාවන් අශ්‍රිත ව )
 • කුඹුරු ඉඩම් ගොඩ කිරීම.
 • කෘෂිකාර්මික බිම් වෙනත් අවශ්‍යතා සදහා යෙදවීම . ( නිදසුන්  පොල්, රබර් ඉඩම් කටිටි කිරිම. )
 • ජන සංඛ්‍යාව වැඩි විමත් සමග නිවාස හා සංවර්ධන කටයුතු වලට ඉඩමි යෙද විම.
 • එක ම බිමක දීර්ඝකාලීන ව වගා කටයුතු සිදු කිරීම නිසා අස්වැන්න අඩු විම.

( නිදසුන් වී , තේ, පොල් , රබර් )

නිෂ්පාදන අශ්‍රිත ගැටලු

 • වතු පැරණි විම නිසා අස්වැන්න අඩු විම. ( නිදසුන් - තේ , පොල් , රබර් )
 • ඉඩම් කැබලි විම නිසා යන්ත්‍රසූත්‍ර භාවිතය අඩු විම.
 • බිම් ඒකකයකින් ලබාගන්නා අස්වැන්න අඩු විම.

( නිදසුන් වී , තේ , සුළු අපනයන භෝග )

 • වියලි කලාපීය ප්‍රදේශවල ජල හිගය හා තෙත් කලාපීය ප්‍රදේ‍්ශ වල ජල අතිරික්තය

( නිදසුන් - වී )

 • පොහොර මිල ඉහළ යාම.
  • පුහුණු ශ්‍රම හිගය හා තරුණ පරපුර කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවලට අකමැති විම.
 • අහිතකර උපකරණ භාවිතය හා හානිකර ක්‍රමවේද භාවිතය ( නිදසුන් - ධීවර කර්මාන්තය සදහා )
 • නිෂ්පාදන වියදම අධික විම නිසා ගොවීන්ගේ ණයගැති බව වැඩි විම.
 • කර්මාන්තශාලා නවීකරණය නොවිම. ( නිදසුන් - තේ , රබර් )
 • නව දෙනුන් හා සත්ත්ව ආහාරවල මිල අධික විම, නඩත්තු වියදම් අධික විම.

( නිදසුන් - කිරිපට්ටි පාලනය )

 • ධීවර යාත්‍රා ධීවර ආම්පන්න ශීතාගාර සහ ඉන්ධන සදහා වන පිරිවැය ඉහළ යාම.

( නිදසුන් - ධීවර කර්මාන්තය )

 • ප්‍රමාණවත් ගබඩා පහසුකම් , ශීතාගාර පහසුකම් නොමැති විම.

( නිදසුන් - වී , එළවළු , පලතුරු , මාළු , කිරි )

පාරිසරික ගැටලු

 • කෘමි හා වසංගත රෝගවලට ලක්විම. (නිදසුන් - පොල් - කුරැමිණි රෝගය , මයිටා ආක්‍රමණය ) (එළවළු හා පලතුරු - පිටි මකුණා බෝවිම.)
 • (ගව පට්ටි පාලනය - ගව කුර රෝගය )
 • ගංවතුර , නායයාම්, නියග, අධික වර්ෂාපතනය මගින් වගා හානි සිදු විම.
 • සුළං , දියවැල් හා සුනාමි තත්ත්ව මගින් ධීවර කර්මාන්තයේ ගැටලු මතු විම.
 • පොහොර , කෘමිනාශක , වල්නාශක යොදා ගැනිමෙන් ජලය , ගොඩබිම , වායුව දුෂණය විම නිසා සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති විම.
 • පරිසර පද්ධතියේ පැවැත්මට අවශ්‍ය ශාක සහ සතුන් වදවිම.
 • අහිතකර ශාක හා සත්ත්ව කොටස් පරිසරයට එකතු විම.

 

වෙළෙදාම සම්බන්ධ ගැටලු

 • නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන ප්‍රමාණවත් නොවිම.

( නිදසුන් - වි , එළවළු , පලතුරු , කිරි )

 • අතරමැදියන්ගේ ග්‍රහණයට හසු විම නිසා ගොවියාගේ ආදයම් අඩු විම.

( නිදසුන් - වි , එළවළු , පලතුරු , කිරි , මාළු )

 • ජාත්‍යන්තර වෙළෙදපොළේ දී මිල උචිචාවචනය විම.

ආදේශන භාණ්ඩ වලින් එල්ල වන තරගය

( නිදසුන් - රබර් - කෘතීම රබර් , තේ - විවිධ පානවර්ග )

 • වෙනත් රට වලින් එල්ල වන තරගය

( නිදසුන් - තේ - කෙන්යාව, රබර් - මැලේසියාව )

 • දේශීය හා විදේශීය වෙළෙදපොළේ ස්ථාවර මිලක් නොතිබිම.

 

කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රවණතා

නිෂ්පාදනය ආශ්‍රිත ප්‍රවණතා

 • නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා සහනාධාර ලබාදීම.
 • කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය.
 • (නිදසුන් - තේ - ක්ෂණික තේ , හරිත තේ,කෝඩියල්)
 • (පොල් - විවිධ විසිතුරු නිෂ්පාදන)
 • (සහල් - පිටි , නූඩ්ල්ස් , රසකැවිලි)
 • දේශීය පරිභෝජනය වැඩි විම.
 • කෘෂිභෝග ආශ්‍රීත අතුරු භෝග වගාව හදුන්වා දීම.
 • නව වගා බිම් වගාවන් සදහා යොදවා ගැනීම.
 • ඓන්ද්‍රීය පොහොර භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීම.