4.2.2 - විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල භාවිතය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.