4.3.1 - ධ්වනි තරංග ප්‍රචාරණය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.