11-වසර - සාමාන්‍ය දැනුම - සාමාන්‍ය දැනීම
කේත අංකය : 30


නිරෝෂා මිහිරානි විසින් 2017-03-26 දින සාමාන්‍ය දැනුම විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

සාමාන්‍ය දැනීම


ප්‍රශ්න ගණන : 10 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 3 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 5 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 10
ප්‍රශ්න ගණන : 10
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 3
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 5
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 10

ඔබ බුද්ධිමත් අයෙක්ද?ඔබේ බුද්ධි මට්ටම පරික්ෂා කර බලන්න.


ප්‍රශ්න අංක 01

e mail තාක්ෂණය සොයාගත් පුද්ගලයා?

ප්‍රශ්න අංක 02

මහජන ප්‍රදර්ශනය වෙනුවෙන් විවෘත කල ලොව ප්‍රථම ග්‍රහලෝකාගාරය පිහිටි රට 

ප්‍රශ්න අංක 03

ආසියානු ප්‍රදේශයේ විශාලත්වය කොපමණද?

ප්‍රශ්න අංක 04

ලොව විශාලතම online විශ්වකෝෂයක් වන වීකිපිඩියා විශ්වකෝෂයෙහි ආරම්භයේ දී තිබු පළමු වැකිය වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 05

ඕනෑම රුධිර ගණයක අයෙක්ට රුධිරය ලබාදිය හැකි රුධිර ගණය වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 06

අභ්‍යවකාශයට ගිය ලොව ප්‍රථම කාන්තාව වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 07

කැනඩාව සොයාගත් දේශ ගවේශකයින් වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 08

උණසන්නිපාත රෝග බැක්ටීරියාව වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 09

දත් රහිත ජීවියෙක් වන්නේ 

ප්‍රශ්න අංක 10

කෘතීම බුද්ධි සංකල්පයේ පියා වන්නේ?