ලෝක ජාත්‍යන්තර දින - 11-වසර සාමාන්‍ය දැනුම

ලෝක ජාත්‍යන්තර දින

 1. ලෝක ආගමික දිනය :- ජනවාරි 15
 2. ජාත්‍යන්තර රේගු දිනය :- ජනවාරි 26
 3. ජගත් ලාදුරු දිනය :- ජනවාරි 31
 4. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය :- මාර්තු 08
 5. ලෝක ජල දිනය :- මාර්තු 22
 6. ලෝක නාට්‍ය දිනය :- මාර්තු 27
 7. ලෝක පොත් දිනය :- අප්‍රේල් 23
 8. ජගත් නිදහස් මාධ්‍ය දිනය :- මැයි 03
 9. ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය :- මැයි මස දෙවන ඉරු දින
 10. ලෝක පවුල් දිනය :- මැයි 15
 11. අන්තර් ජාතික කෞතුකාගාර දිනය :- මැයි 18
 12. ලෝක පරිසර දිනය :- ජුනි 05
 13. ලෝක බාලදක්ෂ දිනය :- පෙබරවාරි 22
 14. ලෝක පාරිභෝගික දිනය :- මාර්තු 15
 15. ලෝක කාලගුණ දිනය :- මාර්තු 23
 16. ලෝක ළමා පොත් දිනය :- අප්‍රේල් 02
 17. ලෝක මිහිතල දිනය :- අප්‍රේල් 22
 18. ලෝක කම්කරු දිනය :- මැයි 01
 19. ලෝක රතු කුරුස දිනය :- මැයි 08
 20. ලෝක හෙද දිනය :- මැයි 12
 21. පළමු ලෝක යුද්ධය :- 1914
 22. චීන මහා ප්‍රකාරය සෑදීම :- ක්‍රි. පූ 214
 23. ජගත් විදුලි සන්දේශ දිනය :- මැයි 17
 24. ලෝක සංස්කෘතික දිනය  :- මැයි 21
 25. ලෝක සාගර දිනය :- ජුනි 08
 26. ලෝක ජනග‍හන දිනය :- ජූලි 11
 27. ආදීවාසීන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය :- අගෝස්තු 09
 28. ලෝක සාක්ෂරතා දිනය :- සැප්තැම්බර් 08
 29. ජගත් සංචාරක දිනය :- සැප්තැම්බර්  27
 30. ලෝක ළමා දිනය :- ඔක්තෝබර් 01
 31. ලෝක වැඩිහිටි දිනය :- ඔක්තෝබර් 01
 32. ලෝක අමද්‍යප දිනය :- ඔක්තෝබර් 03
 33. ලෝක සත්ත්ව දිනය :- ඔක්තෝබර් 04
 34. ලෝක ජනාවාස දිනය :- ඔක්තෝබර් මුල් සදුදා දින
 35. ලෝක ගුරු දිනය :- ඔක්තෝබර් 06
 36. ලෝක තැපැල් දිනය :- ඔක්තෝබර් 09
 37. ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනය :- ඔක්තෝබර් 10
 38. ලෝක ආහාර දිනය :- ඔක්තෝබර් 14
 39. ලෝක සුදු සැරයටි දිනය :- ඔක්තෝබර් 15
 40. ඒක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය :- ඔක්තෝබර් 24
 41. ලෝක සකසුරුවම් දිනය :- ඔක්තෝබර් 31
 42. ලෝක දියවැඩියා දිනය :- නොවැම්බර් 14
 43. ලෝක ශිෂ්‍ය දිනය :- නොවැම්බර් 17
 44. ලෝක ධීවර දිනය :- නොවැම්බර් 21
 45. ලෝක ඒඩ්ස් දිනය :- දෙසැම්බර් 01
 46. ලෝක පෙම්වතුන්ගේ දිනය :- පෙබරවාරි 14
 47. ජාත්‍යන්තර ආබාධිත දිනය :- දෙසැම්බර් 03
 48. ලෝක මානව අයිතිවාසිකම් දිනය :- දෙසැම්බර් 10
 49. ලෝක ළමා සන්නිවේදන දිනය :- දෙසැම්බර් 11
 50. ලෝක මිහිතල දිනය :- අප්‍රේල් 22
 51. ලෝක සරණාගත දිනය :- ඔක්තෝබර් 04 
 52. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය :- මාර්තු 08 
 53. ජගත් මිහිතල දිනය :- අප්‍රේල් 22 
 54. ජාත්‍යන්තර භාෂා දිනය :- සැප්තැම්බර් 01 
 55. ලෝක අමධ්‍යප දිනය :- ඔක්තෝබර් 03 
 56. ලෝක ආහාර දිනය :- ඔක්තෝබර් 16 
 57. ලෝක ඒඩ්ස් දිනය :- දෙසැම්බර් 01 
 58. ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය :- අප්‍රේල් 07 
 59. ලෝක ජෛව විවිධත්ව දිනය :- මැයි 22
 60. ලෝක නිව්මෝනියා දිනය :- ජනවාරි 14 
 61. ජාත්‍යන්තර අවිහිංසා දිනය :- ඔක්තෝබර් 04
 62. ජාත්‍යන්තර සතුන්ගේ  දිනය :- අගෝස්තු 02 
 63. ජාත්‍යන්තර නොබැදි ව්‍යාපාර දිනය :- සැප්තැම්බර් 01
 64. ලෝක සාගර දිනය :- ජුනි 26 
 65. ලෝක විදුලි සන්දේශ දිනය :- මැයි 17
 66. ලෝක කාලගුණික දිනය :- මාර්තු 23
 67. ජාත්‍යන්තර පුරා විද්‍යා දිනය :- ජූලි 07
 68. ලෝක ගුරුවරුන්ගේ දිනය :- ඔක්තෝබර් 06
 69. ඕසෝන් වියන රැකගැනීමේ දිනය :- සැප්තැම්බර් 03
 70. ලෝක ආබාධිතයන්ගේ දිනය :- සැප්තැම්බර් 03  

මේ ආකාරයට ලෝක ජාත්‍යන්තර දින පිළිබද දැනුමක් ලබා තිබීම ඔබගේ දැනුම තව තවත් වැඩි දියුණු කරනු ඇත.