යුගල පද 100 - 11-වසර සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

යුගල පද 100

  

වසර දහස් ගණනක ඉතිහාසයක් සහිත සිංහල භාෂාවේ දී භාවිත කරනු ලබන මෙම යුගල පද සිංහල භාෂාවේ යෙදෙන රසවත් යෙදුම් වර්ගයකි. පද දෙක ම එකවර යෙදීමෙන් වඩාත් රසවත් ව අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමේ ගුණය යුගල පද වල ඇත. සමහර යුගල පද වල පද දෙකේ ම අර්ථයක් නැතත් එම පද එකට යෙදීමෙන් විශේෂිත අරුතක් ගෙන දෙයි. තවත් සමහර යුගල පද වල එක් පදයක තේරුමක් ඇති අතර අනෙක් පදයේ අරුතක් නැත. තවත් සමහර යුගල පද සෑදී ඇත්තේ විරුද්ධ පද එක්වීමෙනි. තවත් සමහර යුගල පද එක සමාන අර්ථයක් ගෙන දෙන ආකාරයෙන් නිර්මාණයවී ඇත. තව ද ස්ත්‍රී ලිංග හා පුරුෂ ලිංග පද එක්වීමෙන් ද සමාන අරුත් ඇති පද එක්වීමෙන් ද යුගල පද ගොඩ නැගී ඇත. බොහෝ විට මෙම පද දෙකම එකවර ශබ්ද කිරීම මෙහි ඇති තවත් විශේෂත්වයකි. මෙහි දී යුගලයක් යනු දෙකක් යන අර්ථය යෙදීම මගින් මෙම යුගල පද යන නාමය මෙම පද සදහා යොදා ඇති බව මතයයි. මේ ආකාරයෙන් සිංහල භාෂාව තුළ බොහෝ යුගල පද ප්‍රමාණයක් ඇති අතර ඒ අතරින් ඉතා වටිනා කමක් ඇති යුගල පද කිහිපයක් අපි හදුනා ගනිමු.

1. අනම් මනම්

2. අරුම පුදුම

3. අඹු සැමි

4. අය වැය

5. අතුරු මිතුරු

6. අහල පහළ

7. අතුරු සිදුරු

8. අඬු බඬු

9. ආදි මදි

10. අතු පතු

11. අගක් ගිගක්

12. අතන මෙතන

13. අඟර දඟර

14. අස්සක් මුල්ලක්

15. අඬා දොඬා

16. අඟ පසඟ

17. අස් පස්

18. අන් කොන්

19. අරුම පුදුම

20. අතුරු අන්තරා

21. අකට විකට

22. අහු මුළු

23. අස් පස්

24. අවුල් වියවුල්

25. අකා මකා

26. අන්දුන් කුන්දුන්

27. අවි ආයුධ

28. අදින්න පළදින්න

29. අන්ත අනන්ත

30. අල්ලප සල්ලාප

31. අලි ඇත්තු

32. අණ වින

33. අණ පනත්

34. අග මුල

35. අර්ථ අනර්ථ

36. අවාහ විවාහ

37. ආතක් පාතක්

38. ආනි බානි

39. ආචාර සමාචාර

40. ආවාට ගියාට

41. ඇප උපකාර

42. ඇප කැප

43. ඇළ දොළ

44. ඇති නැති

45. ඇදුම් පැළදුම්

46. ඇහැ කණ

47. ඇතුළ පිටත

48. ඇලී ගැලී

49. ඇට කටු

50. ඇනුම් බැනුම්

51. ඇට බැට

52. ඇද කුද

53.ඈත මෑත

54. ඈලි මෑලි

55. ඇත්ත නැත්ත

56. ඉන ඉහ

57. ඉහ නිකට

58. ඉවක් බවක්

59. ඉතුරු බිතුරු

60. ඉහ මොළ

61. ඉහින් කනින්

62. ඉදුම් හිටුම්

63. ඉඩම් කඩම්

64. ඉඩ කඩ

65. ඉවුම් පිහුම්

66. ඉහළ පහළ

67. ඉමක් කොනක්

68. ඉන්න හිටින්න

69. උකුළු මුකුළු

70.උසුළු විසුළු 

71. උරුම කරුම

72. උස මිටි

73. උගත් නූගත්

74. උඩ බිම

75. උතුර දකුණ

76. උදව් පදව්

77. උසස් පහත්

78. ඒවා මේවා

79. ඒක මේක

80. එගොඩ මෙගොඩ

81. එලොව මෙලොව

82. එහෙ මෙහෙ

83. ඔබ මොබ

84. ඔප්පු තිරප්පු

85. ඔන්න මෙන්න

86. ඔළ මොළ

87. ඔරු පාරු

89. ඕනෑ එපාකම්

90. ඕප දූප

91. කැඩි මුඩි

92. කයි කතන්දර

93. කසු කුසු

95. කතා බහ

96. කෙලි සෙල්ලම්

97. කන බොන

98. කන කර

99. කිරි පැණි

100. කොට්ට මෙට්ට