ලිපි
ලිබරල්වාදය පිළිබද හැදින්වීමක් | ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වූ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති | මාර්කස් වාදය | ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන ක්‍රමයන්හි සිවිල් සමාජයේ භූමිකාව | ජනාධිපති හා කැබිනට් ආණ්ඩුක්‍රමය | සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය හා බලතල | රටක සංවර්ධනය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරන දේශපාලන අස්ථාවරතත්වය | රාජ්‍යයේ අරම්භය, වර්ධනය හා අනාගතය පිළිබද මාක්ස්වාදී මතය | සෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව යටතේ නාමික විධායකයේ තත්ත්වය හා බලතල | බලතල බෙදීමේ න්‍යාය | පැසිස්ට්වාදය | දේව වරම් වාදය | ස්විස්ටර්ලන්ත ආණ්ඩුක්‍රමය තුළ සාමුහික විධායකය | දේශපාලනය හා දේශපාලන විද්‍යාව අතර පවතින වෙනස්කම් | ප්‍රංශ විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය අතර සබදතාවය | අයිතිවාසිකම් | වාමාංශික ව්‍යාපාරය | ජාතික ව්‍යාපාරය | ආගමික පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරය |