ලිපි
රුපියල අවප්‍රමාණය සහ ශ්‍රී ලංකාව | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 9 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 8 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 7 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 6 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 5 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 4 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 3 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 2 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 1 | කලාපීය සහයෝගීතාව හා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය | ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ කාර්යක්ෂමතාවය | මුදල් ගුණකය හා මුදල් මැවීමේ ගුණකය | මුල්‍ය වෙළදපොල | විනිමය අනුපාතිකය | ලෝක මුල්‍ය අර්බුද හා ඒවාට හේතු | ගෝලීයකරණ ක්‍රියාවලිය සහ ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි එහි බලපෑම් | පිරිවැය ශ්‍රිතය ප්‍රශ්න පත්තරය | ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්තරය (නිෂ්පාදන ශ්‍රිත ඇසුරින් ) | ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්තරය (මුලික සංකල්ප ) |