පිරිවැය ශ්‍රිතය ප්‍රශ්න පත්තරය - 13-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

පිරිවැය ශ්‍රිතය ප්‍රශ්න පත්තරය

ආර්ථික විද්‍යා මුලධර්ම

කාලය පැය ½  යි.

මුළු ලකුණු 20 යි.

ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.

පිරිවැය ශ්‍රිතය

අරමුණ - නිශ්පාදන ආයතන වල සහ කර්මාන්ත වල භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේදී නිෂ්පාදන පිරිවැය කෙරෙහි බලපාන සාධක සහ නිෂ්පාදන පිරිවැය හැසිරෙන ආකාරය පිළිබදව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම.

01.පිරිවැය ශ්‍රිතයක් මගින් පෙන්නුම් කරනුයේ කුමක්ද?

 

02.කෙටිකාලීන හා දිගු කාලීන පිරිවැය සාධක කිහිපයක් මත තීරණය වන නමුත් පිරිවැය ශ්‍රිකය පිළිබද විග්‍රහ කිරීමේදී උපකල්පන දෙකක් පදනම් කර ගනු ලබයි.ඒ මොනවාද?

 

03.පහත දැක්වෙන පිරිවැය සංකල්ප කෙටියෙන් විස්තර කරන්නග

 1.මුළු ස්ථාවර පිරිවැය

 2.සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය

 3.මුළු විචල්‍ය පිරිවැය

 4.සාමාන්‍ය විචල්‍ය පිරිවැය

 5.ආන්තික විචල්‍ය පිරිවැය

 6.මුළු පිරිවැය

 7.සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය

 8.ආන්තික පිරිවැය

 

04.කෙටි කාලීන සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය වක්‍රය, කෙටි කාලීන සාමාන්‍ය විචල්‍ය පිරිවැය වක්‍රය, කෙටි කාලීන  ආන්තික පිරිවැය යන පිරිවැය වක්‍ර වල හැඩය හා ඒවා තීරණය වීමට ලබපෑ හේතු ද සදහන් කරන්න.

 

05.දිගු කාලයේදී නිෂ්පාදන ආයකනයක් ලබන අභ්‍යන්තර පිරිමැසුම්, අභ්‍යන්තර නොපිරිමැසුම්, බාහිර පිරිමැසුම්, බාහිර නොපිරිමැසුම් යනාදියට නිදසුන් දක්වන්න.

 

පිළිතුරු

1.පිරිවැය ශ්‍රිතයක් මගින් පෙන්නුම් කරනුයේ නිෂ්පාදන ආයතනයක පිරිවැය කෙරෙහි බලපාන සාධකත් පිරිවැයත් අකර ඇති සම්බන්ධතාවයි.

 

2.

1 නිෂ්පාදන ශ්‍රිල්ප ක්‍රමය ස්ථාවර බව        2 නිෂ්පාදන සාධක මිල ගණන් ස්ථාවර බව

 

3.

1.මුළු ස්ථාවර පිරිවැය යනු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා යොදා ගනු ලබන ස්ථාවර සාධක ප්‍රමාණය සදහා දරනු ලබන පිරිවැයයි

2.සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය යනු නිමැවුමේ එක් ඒකකයක් සදහා මුළු ස්ථාවර පිරිවැයෙන් අයත් වන ප්‍රමාණයයි.   

3.මුළු විචල්‍ය පිරිවැය යනු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා යොදා ගනු ලබන විචල්‍ය සාධක ප්‍රමාණය සදහා දරනු ලබන පිරිවැයයි.

4.සාමාන්‍ය විචල්‍ය පිරිවැය යනු නිමැවුමේ එක් ඒකකයක් සදහා මුළු විචල්‍ය පිරිවැයෙන් අයත් වන ප්‍රමාණයයි.

5.ආන්තික විචල්‍ය පිරිවැය යනු කෙටිකාලින නිමැවුම එක් ඒකකයකින් නැතිනම් කිසියම් ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වන විට මුළු විචල්‍ය පිරිවැයට එකතු වන ප්‍රමානයයි.

6.මුළු පිරිවැය යනු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා යොදා ගනු ලබන සියලු සාධක සදහා දරනු ලබන පිරිවැයයි.

7.සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැය නිමැවුමේ එක් ඒකකයක් සදහා මුළු පිරිවැයෙන් අයත් වන ප්‍රමාණයයි.

8.ආන්තික පිරිවැය යනු අතිරේඛ එක් නිෂ්පාදනයක් වෙනුවෙන් වැය වන පිරිවැයයි.

 

4.කෙටි කාලීන සාමාන්‍ය ස්ථාවර පිරිවැය වක්‍රය, කෙටි කාලීන සාමාන්‍ය විචල්‍ය පිරිවැය වක්‍රය, කෙටි කාලීන ආන්තික පිරිවැය යන පිරිවැය වක්‍ර වල හැඩය ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ “ U “ අකුරක හැඩය ගනී.එම හැඩයට බලපානුයේ හීනවන කෙටි කාලින ආන්තික පිරිවැයයි.

 

5.අභ්‍යන්තර පිරිමැසුම් - මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයේදී නවීනතම යන්ත්‍ර සුත්‍ර යොදා ගැනීම තුලින් ආයතනයට ලැබෙන වාසි.කළමනාකරණය විශේෂ ප්‍රගුන්‍ය වීම තුලින් ආයතනයට ලැබෙන වාසි.

අභ්‍යන්තර නොපිරිමැසුම් - මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනයේදී නිෂ්පාදන සාධක වලට ඉල්ලුම වැඩි වීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සාධක මිල වැඩි වීම තුලින් ඇතිවන අවාසිය.නිෂ්පාදනය විශාල වශයෙන් ප්‍රසාරණය වීමත් සමග කළමනාකාරිත්වයට නිමවුම් මට්ටම හසුරුවා ගැනීමට නොහැකිවීම තුලින් ඇතිවන උද්ගෝෂණ.වැඩවර්ජන ආදිය නිසා ආයතනයට ලැබෙන අවාසි.

බාහිර පිරිමැසුම් - භාණ්ඩ වෙලදපොලේ භාණ්ඩ ඉල්ලුම වැඩි වී, භාණ්ඩ මිල වැඩි වීම තුලින් ඇති වන වාසිය.සාධක වෙලදපොලේ සාධක සැපයුම වැඩි වී සාධක මිල ගණන් අඩු වීම තුලින් ලැබෙන වාසිය. රජය විසින් නිෂ්පාදන ආයතනයට සහනාධාර ලබා දීම නිසා ඇතිවන වාසිය.

බාහිර නොපිරිමැසුම් - රජය විසින් නිෂ්පාදන ආයතනයෙන් බදු අය කිරීම නිසා ඇතිවන අවාසිය. භාණ්ඩ වෙලදපොලේ භාණ්ඩ ඉල්ලුම අඩු වී, භාණ්ඩ මිල අඩු වීම තුලින් ඇති වන අවාසිය.සාධක වෙලදපොලේ සාධක සැපයුම අඩු වී සාධක මිල ගණන් වැඩි වීම තුලින් ලැබෙන අවාසිය.

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)